DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48092รูปแบบและบทบาทพื้นที่ว่างเพื่อการสันทนาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพัชรี อ่อนศรี
2552
48093รูปแบบและประสิทธิผลของการสื่อสารในการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สุทธิภา วงศ์ยะลา
2543
48094รูปแบบและประสิทธิภาพของระบบตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบน้ำหมุนเวียนฐานวัฒน์ กาญจนกุล
2559
48095รูปแบบและปริมาณการใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการเสนอเนื้อหา ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยดลฤดี พิศิษฐการ
2539
48096รูปแบบและปัจจัยการสื่อสารในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอรณิช จิตรแสวง
2549
48097รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานครพันษา อมราพิทักษ์
2550
48098รูปแบบและพัฒนาการของการควบคุมแรงงานโดยฝ่ายทุนในประเทศไทยตะวัน วรรณรัตน์
2549
48099รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างรั้วบ้านพักอาศัย : กรณีศึกษาเขตจตุจักรวรมน แสนชมภู
2559
48100รูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการในประเทศไทยมาริสา ธีรตยาคีนันท์
2555
48101รูปแบบ วิธีการนำเสนอ และปัจจัยที่มีผลต่อรายการสนทนาข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ศุภลักษณ์ ด่านไพบูลย์
2549
48102รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ำชุมชนกรณีศึกษาลุ่มน้ำขาน จังหวัดเชียงใหม่เชาวลิต สิมสวย
2556
48103รูปแบบสถาปัตยกรรมพระอารามหลวงในพุทธศาสนาที่สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลนฤพร เสาวนิตย์
2549
48104รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาขนมปังขิง : คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ศรัณย์ ศรีธวัชพงศ์
2560
48105รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ตด้วยเทคนิคการอ่านแบบเอสคิวสามอาร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนประถมศึกษาวิชัย สีสุด
2555
48106รูปแบบหลักในการสื่อสารของครูกับเด็กปัญญาอ่อนระดับตติยภูมิพิมพาภรณ์ นวลมี, 2524-
2547
48107รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาภัทราพร อมรไชย
2558
48108รูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุและผลของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของประชาชนไทยวัยผู้ใหญ่ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุทัยธานีและอ่างทองธัญชนก ขุมทอง
2559
48109รูปแบบฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน คอร์ติซอลในซีรัมและพฤติกรรมทางสังคม ในลิงหางยาวเพศผู้ (Macaca fascicularis) ระหว่างมีปฏิสัมพันธ์ทางเพิศ ในบริเวณที่กำหนดสมศักดิ์ ลิ่มเกิด
2532
48110รูปแบบฮอร์โมนอีสตราไดออล โปรเจสเตอโรน ในซีรัมและพฤติกรรมทางสังคม ในลิงหางยาวเพศเมียระหว่างมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศ ในที่จำกัดบริเวณกาญจนา เศรษฐชัยวัฒน
2530
48111รูปภาษาที่ใช้อ้างถึงตัวแสดงบทบาท ในปริเฉทเรื่องเล่าภาษาเมี่ยนกษมาภรณ์ มณีขาว
2533
48112รูปหน่วยไฮโดรกราฟของลุ่มน้ำในแม่น้ำแม่กลองสุนทร สนทราพรพล
2520
48113เรสทริกชัน แฟรกเมนต์ เลงธ์ โพลีมอฟิซึม ในแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน Bradyrhizobium japonicumณัฐพร สุนทรวิจารณ์
2534
48114เรื่องลี้ลับในรายการวิทยุ โทรทัศน์และโทรศัพท์สุทธิรักษ์ วินิจสร
2545
48115เรื่องเล่ากับสภาวะพลัดถิ่นในวรรณกรรมหลังยุคสงครามเย็นของนักเขียนเวียดนาม กัมพูชา และม้ง-ลาวจิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
2557
48116เรื่องเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : กรณีศึกษากลุ่ม "บลูสกาย โซไซตี้" ใน www.pantip.comพจมาน มูลทรัพย์
2551
48117เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง เงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทองวยากร พึ่งเงิน
2555
48118เรื่องเล่าความเจ็บป่วย : การนำเสนอตัวตนของผู้ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่ชุติมณฑน์ ตรีอำนรรค
2552
48119เรื่องเล่าทศชาติชาดก: การสืบทอดในสังคมไทยร่วมสมัยณัฐกาญจน์ นาคนวล
2559
48120เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : กลวิธีการเล่าเรื่องกับการสร้างภาพลักษณ์มารศรี สอทิพย์
2551
48121เรื่องเล่าแนว "รักโศก" และกลวิธีการให้คำปรึกษาในพื้นที่สื่อสาธารณะ: กรณีศึกษารายการวิทยุ "คลับฟรายเดย์"เกศสุดา นาสีเคน
2557
48122เรื่องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ: การประกอบสร้างอัตลักษณ์ญี่ปุ่นกับภาพแทนความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทยน้ำทิพย์ เมธเศรษฐ
2556
48123เรื่องสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ พ.ศ. 2507-2516สรณัฐ ไตลังคะ
2550
48124เรื่องสั้นไทยประเภทมุ่งเสนอแนวคิดระหว่าง พ.ศ. 2475-2484นาธิกา มงคลคำนวณเขตต์
2527
48125เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหว่าง พ.ศ. 2535-2545 : การศึกษาแนวคิดและกลวิธีนัทธนัย ประสานนาม
2548
48126เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์, 2522-
2547
48127เรื่องโสเภณีในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์อุดม สมพร
2522
48128เรือนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์พงศกร ตุ้มปรึกษา
2549
48129เรือนไทดำ : กรณีศึกษา เพชรบุรีโชติมา จตุรวงค์
2540
48130เรือนร่างในอาชญนิยายร่วมสมัยแนวฆาตกรต่อเนื่องของอเมริกาและญี่ปุ่นปราง ศรีอรุณ
2560
48131"เรือ" ในวรรณคดีนิราศ : มโนทัศน์กับการสร้างวรรณศิลป์สุปาณี พัดทอง
2552
48132แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญาดา รอดสำราญ
2554
48133แรงงานกับปัญหาการนัดหยุดงานในประเทศไทยชาญชัย รามโกมุท
2519
48134แรงงานบังคับภายใต้ระบบศักดินาไทยเดชา ฉายะพงศ์
2518
48135แรงงานรับจ้างชาวจีนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2425-2492เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์
2546
48136แรงจูงใจกับระยะเวลาในการรับนวัตกรรมสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริโภคชาวไทยวัยทำงานณัฐพล เทียมชัยบุญทวี
2554
48137แรงจูงใจ การเปิดรับข่าวสาร การตัดสินใจ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการอิสระ อุปดี
2560
48138แรงจูงใจ การแสวงหาข้อมูล และการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริโภคหญิงโสดวัยทำงานธนิศา แสวงพรรค
2559
48139แรงจูงใจของความรักที่ไม่ได้รับการตอบสนองและรูปแบบความผูกพันในฐานะตัวทำนายระดับความรุนแรงและประสบการณ์ความรักที่ไม่ได้รับการตอบสนองปารณีย์ อิ่มธนาวณิช
2545
48140แรงจูงใจของเด็กที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์จันทนา จุฑาธวัช
2547
48141แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีวรพรรณ สงัดศรี
2558

previous  953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 next