DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48101รูปแบบและที่ตั้งบ้านกึ่งโรงงานประสาน จงอัศญากุล
2536
48102รูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยสำหรับเยาวชน ตามความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครธนิดา แสงเกตุวนาวิจิตร
2539
48103รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ของนราพงษ์ จรัสศรีจุติกา โกศลเหมมณี
2556
48104รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบายพื้นที่กึ่งสาธารณะของโครงการเอกชน : ย่านธุรกิจศูนย์กลางเมืองกรุงเทพมหานครมัญชุตา กัญชนะ
2554
48105รูปแบบและบทบาทพื้นที่ว่างเพื่อการสันทนาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพัชรี อ่อนศรี
2552
48106รูปแบบและประสิทธิผลของการสื่อสารในการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สุทธิภา วงศ์ยะลา
2543
48107รูปแบบและประสิทธิภาพของระบบตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบน้ำหมุนเวียนฐานวัฒน์ กาญจนกุล
2559
48108รูปแบบและปริมาณการใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการเสนอเนื้อหา ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยดลฤดี พิศิษฐการ
2539
48109รูปแบบและปัจจัยการสื่อสารในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอรณิช จิตรแสวง
2549
48110รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานครพันษา อมราพิทักษ์
2550
48111รูปแบบและพัฒนาการของการควบคุมแรงงานโดยฝ่ายทุนในประเทศไทยตะวัน วรรณรัตน์
2549
48112รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างรั้วบ้านพักอาศัย : กรณีศึกษาเขตจตุจักรวรมน แสนชมภู
2559
48113รูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการในประเทศไทยมาริสา ธีรตยาคีนันท์
2555
48114รูปแบบ วิธีการนำเสนอ และปัจจัยที่มีผลต่อรายการสนทนาข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ศุภลักษณ์ ด่านไพบูลย์
2549
48115รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ำชุมชนกรณีศึกษาลุ่มน้ำขาน จังหวัดเชียงใหม่เชาวลิต สิมสวย
2556
48116รูปแบบสถาปัตยกรรมพระอารามหลวงในพุทธศาสนาที่สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลนฤพร เสาวนิตย์
2549
48117รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาขนมปังขิง : คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ศรัณย์ ศรีธวัชพงศ์
2560
48118รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ตด้วยเทคนิคการอ่านแบบเอสคิวสามอาร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนประถมศึกษาวิชัย สีสุด
2555
48119รูปแบบหลักในการสื่อสารของครูกับเด็กปัญญาอ่อนระดับตติยภูมิพิมพาภรณ์ นวลมี, 2524-
2547
48120รูปแบบห้องเรียนเสมือนที่ใช้ภารกิจปฏิบัติการอ้างเหตุผลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาภัทราพร อมรไชย
2558
48121รูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุและผลของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของประชาชนไทยวัยผู้ใหญ่ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุทัยธานีและอ่างทองธัญชนก ขุมทอง
2559
48122รูปแบบฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน คอร์ติซอลในซีรัมและพฤติกรรมทางสังคม ในลิงหางยาวเพศผู้ (Macaca fascicularis) ระหว่างมีปฏิสัมพันธ์ทางเพิศ ในบริเวณที่กำหนดสมศักดิ์ ลิ่มเกิด
2532
48123รูปแบบฮอร์โมนอีสตราไดออล โปรเจสเตอโรน ในซีรัมและพฤติกรรมทางสังคม ในลิงหางยาวเพศเมียระหว่างมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศ ในที่จำกัดบริเวณกาญจนา เศรษฐชัยวัฒน
2530
48124รูปภาษาที่ใช้อ้างถึงตัวแสดงบทบาท ในปริเฉทเรื่องเล่าภาษาเมี่ยนกษมาภรณ์ มณีขาว
2533
48125รูปหน่วยไฮโดรกราฟของลุ่มน้ำในแม่น้ำแม่กลองสุนทร สนทราพรพล
2520
48126เรสทริกชัน แฟรกเมนต์ เลงธ์ โพลีมอฟิซึม ในแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน Bradyrhizobium japonicumณัฐพร สุนทรวิจารณ์
2534
48127เรื่องลี้ลับในรายการวิทยุ โทรทัศน์และโทรศัพท์สุทธิรักษ์ วินิจสร
2545
48128เรื่องเล่ากับสภาวะพลัดถิ่นในวรรณกรรมหลังยุคสงครามเย็นของนักเขียนเวียดนาม กัมพูชา และม้ง-ลาวจิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
2557
48129เรื่องเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : กรณีศึกษากลุ่ม "บลูสกาย โซไซตี้" ใน www.pantip.comพจมาน มูลทรัพย์
2551
48130เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง เงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทองวยากร พึ่งเงิน
2555
48131เรื่องเล่าความเจ็บป่วย : การนำเสนอตัวตนของผู้ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่ชุติมณฑน์ ตรีอำนรรค
2552
48132เรื่องเล่าทศชาติชาดก: การสืบทอดในสังคมไทยร่วมสมัยณัฐกาญจน์ นาคนวล
2559
48133เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : กลวิธีการเล่าเรื่องกับการสร้างภาพลักษณ์มารศรี สอทิพย์
2551
48134เรื่องเล่าแนว "รักโศก" และกลวิธีการให้คำปรึกษาในพื้นที่สื่อสาธารณะ: กรณีศึกษารายการวิทยุ "คลับฟรายเดย์"เกศสุดา นาสีเคน
2557
48135เรื่องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ: การประกอบสร้างอัตลักษณ์ญี่ปุ่นกับภาพแทนความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทยน้ำทิพย์ เมธเศรษฐ
2556
48136เรื่องสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ พ.ศ. 2507-2516สรณัฐ ไตลังคะ
2550
48137เรื่องสั้นไทยประเภทมุ่งเสนอแนวคิดระหว่าง พ.ศ. 2475-2484นาธิกา มงคลคำนวณเขตต์
2527
48138เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหว่าง พ.ศ. 2535-2545 : การศึกษาแนวคิดและกลวิธีนัทธนัย ประสานนาม
2548
48139เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์, 2522-
2547
48140เรื่องโสเภณีในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์อุดม สมพร
2522
48141เรือนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์พงศกร ตุ้มปรึกษา
2549
48142เรือนไทดำ : กรณีศึกษา เพชรบุรีโชติมา จตุรวงค์
2540
48143เรือนร่างในอาชญนิยายร่วมสมัยแนวฆาตกรต่อเนื่องของอเมริกาและญี่ปุ่นปราง ศรีอรุณ
2560
48144"เรือ" ในวรรณคดีนิราศ : มโนทัศน์กับการสร้างวรรณศิลป์สุปาณี พัดทอง
2552
48145แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญาดา รอดสำราญ
2554
48146แรงงานกับปัญหาการนัดหยุดงานในประเทศไทยชาญชัย รามโกมุท
2519
48147แรงงานบังคับภายใต้ระบบศักดินาไทยเดชา ฉายะพงศ์
2518
48148แรงงานรับจ้างชาวจีนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2425-2492เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์
2546
48149แรงจูงใจกับระยะเวลาในการรับนวัตกรรมสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริโภคชาวไทยวัยทำงานณัฐพล เทียมชัยบุญทวี
2554
48150แรงจูงใจ การเปิดรับข่าวสาร การตัดสินใจ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการอิสระ อุปดี
2560

previous  954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 next