DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48301ลักษณะของภาพยนตร์สารคดีที่แสดงอัตวิสัยของไมเคิล มัวร์ธนพล น้อยชูชื่น
2554
48302ลักษณะของภาพย้อนอดีตในวีดิทัศน์ที่มีผลต่อความเข้าใจเนื้อเรื่อง ของนักศึกษาปริญญาตรีประภาส นวลเนตร
2534
48303ลักษณะขององค์ประกอบภูมิทัศน์เมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศบริเวณถนน : กรณีศึกษา ถนนเจริญราษฎร์มนตรี ตั้งศิริมงคล
2546
48304ลักษณะของอาจารย์ที่พึงประสงค์ในวิทยาลัยพลศึกษาโกสินทร์ น้ำใจทหาร
2527
48305ลักษณะของอุบัติเหตุการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานครผจงลักษณ์ โกสุจริต
2530
48306ลักษณะครูวิทยาศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจันทิมา สุวรรณพรม
2528
48307ลักษณะครูศิลปะที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของครูตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครนิภาพรรณ กุลดิลก
2530
48308ลักษณะคลื่นกระแสน้ำและตะกอนบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยตอนล่างเอกวิทย์ แต้
2529
48309ลักษณะคลื่นของเขื่อนกับคลื่อนแบบเสาเข็มที่จัดเรียงระยะห่างของเสาเข็มไม่เท่ากันวันวิสา มะมา
2553
48310ลักษณะความต้องการและเงื่อนไขการจ้างงานจัดการอาคาร กรณีศึกษา อาคารสำนักงาน 10 แห่งนักรบ กุลพนิชย์
2554
48311ลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพร รุ่งเรือง
2520
48312ลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานครกัลยา ตะบูนพงศ์
2519
48313ลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาเกรียงไกร ธรรมลักขณา
2525
48314ลักษณะความเป็นสากลและความเป็นไทยในงานโฆษณาสินค้าระดับโลกทางโทรทัศน์ พ.ศ.2534-2535ชลิดา คุณาลัย
2536
48315ลักษณะความเป็นอมตะของเพลงสุนทราภรณ์พิชญ์สินี บำรุงนคร, 2520-
2543
48316ลักษณะคำซ้ำในภาษาไทยสุปราณี สมพงษ์
2510
48317ลักษณะคำถามและทักษะการใช้คำถามของครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนของอำเภอบ้านโป่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสุชาดา แจ่มจันทร์
2526
48318ลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2501อวยพร มิลินทางกูร
2519
48319ลักษณะโครงสร้างกะโหลกศีรษะแบบที่สองในผู้ป่วยไทยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันกลุ่มหนึ่งจีระวดี นาคดี
2548
48320ลักษณะโครงสร้างกะโหลกศีรษะแบบที่สามในผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่งณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์
2554
48321ลักษณะโครงสร้างของปัจจัยการผลิตในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย : ศึกษากรณีของการเคหะแห่งชาติสายชล ลิ้มทองกุล
2521
48322ลักษณะโครงสร้างครอบครัวและบทบาทพ่อแม่ (ศึกษาครอบครัวของคนไข้ที่มารับรักษาแบบไม่เสียเงิน ในแผนกวิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)เตือนใจ อินทุโสมา (ชิวภักดี)
2517
48323ลักษณะโครงสร้างทางไวยากรณ์ของข้อความที่เป็นภาพพจน์ ในวรรณกรรมร้อยแก้วภาษาไทยปัจจุบันสุรภี สังขพิชัย
2521
48324ลักษณะโครงสร้างและเศรษฐกิจของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขตจังหวัดนนทบุรีนันทนา รัตนากร
2536
48325ลักษณะงานของครูปฏิบัติการคลีนิคประจำโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครพนอพรรณ สุรสิทธิ์
2519
48326ลักษณะจุลทรรศน์เปรียบเทียบของเฟิร์นบางชนิดในสกุล Thelypteris Schmidel ในประเทศไทยสมฤทัย ชัยโพธิ์
2546
48327ลักษณะเฉพาะของกังหันลมจำลองแบบแกนดิ่งทวีศักดิ์ พิพัฒน์ขจรศักดิ์
2525
48328ลักษณะเฉพาะของนวนิยายรักแนวท่องเที่ยวของไทยนิชนันท์ พานิชพงศ์
2548
48329ลักษณะเฉพาะของมุมเอียงหลังคาที่มีต่อความรู้สึกร้อนหนาวภายในเรือนไทยรชฎ สุมานนท์
2545
48330ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำวัชรพล คงพิบูลย์กิจ
2558
48331ลักษณะเฉพาะเชิงเคมีความร้อนของของผสมอัดเม็ดจากกากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอลเดชาวิทย์ พัววิไล
2551
48332ลักษณะเฉพาะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโลหะหนักในปูนเม็ดที่เกิดจากกระบวนการเผาร่วมกับตะกรันทองแดงปวันรัตน์ สัมมะสุต
2549
48333ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของสีผิวคนไทยวรรณรัตน์ วิรัชกุล
2558
48334ลักษณะเฉพาะทางด้านเสียงของภาษาลาวในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกาญจนา พันธุ์ค้า
2523
48335ลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของรอยต่อวิวิธพันธุ์ของเซลล์แสงอาทิตย์ CulnSe2/CdS ชนิดฟิล์มบางสุคคเณศ ตุงคะสมิต
2538
48336ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยงธนพล วงษ์สวัสดิ์
2555
48337ลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ใช้ห้องสมุดในกรุงเทพมหานครกับการอ่านจินตนา เจียมพิทักษ์วงษ์
2527
48338ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีกานดา ผรณเกียรติ์
2513
48339ลักษณะช่วงห่างการมีบุตรของสตรีไทยในเขตเมืองจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2524
48340ลักษณะเชิงกลสัทศาสตร์ของพยางค์เสียงเบาในภาษาไทยรุจนา พินิจารมณ์
2534
48341ลักษณะเด่นของกาพย์ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรนิตยา ตันทโอภาส
2520
48342ลักษณะเด่นของงานเขียนนำเที่ยวต่างประเทศในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ. 2549วรวรรณ สุขใส
2551
48343ลักษณะเด่นของตำนานประจำถิ่นริมแม่น้ำและชายฝั่งทะเลภาคกลางของไทยสายป่าน ปุริวรรณชนะ
2548
48344ลักษณะเด่นของนวนิยายไทยที่มีตัวละครเป็นครุฑและนาคอวยพร แสงคำ
2557
48345ลักษณะเด่นของมหาชาติกลอนเทศน์สำนวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน)ศิริพร เศรษฐพฤทธิ์
2551
48346ลักษณะเด่นของมหาชาติพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอุมาวรรณ รุยาพร
2551
48347ลักษณะเด่นของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม
2557
48348ลักษณะเด่นในนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษมภพ สวัสดี
2550
48349ลักษณะเด่นและบทบาทของการ์ตูนรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตารศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง
2557
48350ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนภาคใต้ "ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก"พัชลินจ์ จีนนุ่น
2555

previous  958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 next