DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48351ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีกานดา ผรณเกียรติ์
2513
48352ลักษณะช่วงห่างการมีบุตรของสตรีไทยในเขตเมืองจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2524
48353ลักษณะเชิงกลสัทศาสตร์ของพยางค์เสียงเบาในภาษาไทยรุจนา พินิจารมณ์
2534
48354ลักษณะเด่นของกาพย์ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรนิตยา ตันทโอภาส
2520
48355ลักษณะเด่นของงานเขียนนำเที่ยวต่างประเทศในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ. 2549วรวรรณ สุขใส
2551
48356ลักษณะเด่นของตำนานประจำถิ่นริมแม่น้ำและชายฝั่งทะเลภาคกลางของไทยสายป่าน ปุริวรรณชนะ
2548
48357ลักษณะเด่นของนวนิยายไทยที่มีตัวละครเป็นครุฑและนาคอวยพร แสงคำ
2557
48358ลักษณะเด่นของมหาชาติกลอนเทศน์สำนวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน)ศิริพร เศรษฐพฤทธิ์
2551
48359ลักษณะเด่นของมหาชาติพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอุมาวรรณ รุยาพร
2551
48360ลักษณะเด่นของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม
2557
48361ลักษณะเด่นในนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษมภพ สวัสดี
2550
48362ลักษณะเด่นและบทบาทของการ์ตูนรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตารศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง
2557
48363ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนภาคใต้ "ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก"พัชลินจ์ จีนนุ่น
2555
48364ลักษณะแถวรอคอยของผู้ป่วยแผนกเอ็กซ์เรย์ โรงพยาบาลศิริราชวันชัย ริ้วไพบูลย์
2518
48365ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาแฟรนไซส์ถวิลวงศ์ ถายะพิงค์
2535
48366ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระเดี่ยวในพยางค์ลดรูปที่ปรากฏในหน่วยจังหวะประเภท 2 พยางค์ และ 3 พยางค์ ในภาษาไทยกรุงเทพฯสุมนมาศ ปุโรทกานนท์
2549
48367ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระในภาษามลายูถิ่นปัตตานีกัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง
2551
48368ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของส่วนท้ายพยางค์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย: กรณีศึกษาผู้พูดภาษาจีนถิ่นยูนนาน น่าซีและไทลื้อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานยิ เล่อ
2559
48369ลักษณะทางกายภาพของคอนโดมิเนียมพักอาศัยที่ใช้ในการโฆษณา : กรณีศึกษาจากคอนโดมิเนียมพักอาศัยระดับราคาสูงในเขตกรุงเทพมหานครธีรพงษ์ เมนะวัฒน์
2536
48370ลักษณะทางกายภาพของโรงแรมขนาดเล็ก ประเภทบูติกโฮเตล ในกรุงเทพมหานครนลินี เริงสมัย
2556
48371ลักษณะทางกายภาพและชนิดของโลหะหนักในมอร์ตาร์ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ที่ใช้กากอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตฤทัยรัตน์ แพรอด
2548
48372ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นที่พักรอตรวจส่วนงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัทมา แซ่หยี่
2557
48373ลักษณะทางกายวิภาคของ Gastrocnemius Insertion เพื่อการประยุกต์ในการทำผ่าตัดซ่อมแซมการฉีกขาดเรื้อรังของเอ็นร้อยหวายพรรณกร กิตติวรวุฒิ
2553
48374ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของ retaining ligaments ที่มีความสัมพันธ์กับ facial soft tissue บริเวณใบหน้าส่วนกลางสุกัญญา อุรุวรรณ
2558
48375ลักษณะทางคลินิกของกลุ่มอาการ TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปีพ.ศ. 2558เอกลักษณ์ อาจนาฝาย
2558
48376ลักษณะทางคลีนิคและความรุนแรงของโรครูมาตอยด์ หลังได้รับยากลุ่ม Diseases Modifying Antirheumatic Drugs ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จิรภา ดีวัฒนากูล
2538
48377ลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่นปริญญา ฤกษ์อรุณ
2548
48378ลักษณะทางชีววิทยาบางประการและวิธีการกำจัดซูโอแทมเนียมชนิด A (Zoothamnium sp. A.) ด้วยสารเคมีในบ่อเพาะกุ้งกุลาดำสมลักษณ์ คันธะพฤกษ์
2526
48379ลักษณะทางธรณีวิทยาที่สัมพันธ์กับศักยภาพการเกิดกรดของเหมืองถ่านหิน: กรณีศึกษาเหมืองถ่านหินลิกไนต์และดินบอลเคลย์ จังหวัดลำปางปิยะธิดา แสงทอง
2553
48380ลักษณะทางประชากรบางประการของผู้ที่ตัดสินใจจะทำแท้ง อันเนื่องจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนากนก โตสุรัตน์
2522
48381ลักษณะทางประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัยกับจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีในเขตอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานิตยา ชูตินันทน์
2522
48382ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทยฉัตรชัย จันทร์แย้ม
2549
48383ลักษณะทางภูมินิเวศและพลวัตของที่ราบน้ำท่วมถึงกับการตอบสนองของมนุษย์ กรณีศึกษาแม่น้ำน่าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์นนทรี เพชรสัมฤทธิ์
2555
48384ลักษณะทางเศรษฐกิจและการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับสิงคโปร์ พ.ศ. 2398 - 2461อภิชา ชุติพงษ์พิสิฏฐ์, 2524-
2547
48385ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีวราภรณ์ พุ่มจำปา
2513
48386ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรของผู้ประกอบอาชีพ ในกลุ่มอาชีพสำคัญในเขตเมืองของประเทศไทยกิตติ อิทธิวิทย์
2517
48387ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผู้ป่วยแท้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนาวรัตน์ สุนทรัช
2534
48388ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ของผู้ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานคร ที่สัมพันธ์กับการเข้าร่วมแรงงานในลักษณะอาชีพต่าง ๆวรนุช เจริญศักดิ์
2523
48389ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่มิใช่เชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับบุตรกาญจนา ปักษาศร
2534
48390ลักษณะทางสังคมของผู้ที่ยอมรับการวางแผนครอบครัว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออานนท์ แย้มตรี
2515
48391ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจวิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคลและค่านิยม ที่มุ่งพัฒนาประเทศของข้าราชการในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทยากจน : การทดสอบข้อเสนอบางประการในเชิงประจักษ์กฤษณ์ วงษ์เวช
2529
48392ลักษณะทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธีรพงศ์ ลิ้มมหาคุณ
2559
48393ลักษณะที่ดีเด่นของบทพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณยุพร อร่ามกุล
2513
48394ลักษณะที่เป็นจริงและลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตามทัศนะของตนเอง ครู และผู้ปกครอง เขตการศึกษา 11สุระศักดิ์ ฉายขุนทด
2533
48395ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตามความคาดหวังของผู้บริหารและอาจารย์ในภาคใต้ณัทพงศ์ ไผทรัตน์
2535
48396ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตามการรับรู้ของผู้บริหารและอาจารย์ในภาคใต้พูลเกียรติ ลีนะนิธิกุล
2537
48397ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครชัชวาลย์ สถาพรวจนา
2538
48398ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ตามความคาดหวังของผู้บริหาร ครูอาจารย์และศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 6ไพบูลย์ ทองใย
2531
48399ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12วิชัย พวงภาคีสิริ
2534
48400ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12วัฒนะ สังวาลย์
2532

previous  959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 next