DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48401ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร และอาจารย์ในเขตการศึกษา 11เฉลิม รัชชนะกุล
2524
48402ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6มงคล บัวศิลา
2538
48403ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 ตามการรับรู้ของตนเองและอาจารย์วิโรจน์ มหานิล
2535
48404ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ตามความต้องการขององค์กรธุรกิจทิฆัมพร สุวรรณประทีป
2537
48405ลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และพยาบาลเองเพิ่มสุข สังขมงคล
2526
48406ลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลสำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขปุญทรี พ่วงสุวรรณ
2530
48407ลักษณะที่พึ่งประสงค์ของศึกษาธิการอำเภอตามความคิดเห็น ของศึกษาธิการอำเภอ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในภาคกลางสุปิติ ขุนภักดี
2530
48408ลักษณะที่สำคัญของน้ำใจนักกีฬาชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
2523
48409ลักษณะที่เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กอนุบาล ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานครนิภาพร จีวัลย์
2539
48410ลักษณะที่เหมาะสมของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับครูระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครนวลผจง จันทร์แจ่ม
2537
48411ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา ชาวเขาเผ่าลาหู่ปรัชวิกร มาสมบูรณ์
2545
48412ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขาในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าอาข่าลัดดาวัลย์ เพ่งชัด
2545
48413ลักษณะไทยในพุทธสถาน : การศึกษา คำชนาธิป พันทวี
2547
48414ลักษณะไทยภาคกลางสมัยใหม่ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัยในปัจจุบันอภินันท์ พงศ์เมธากุล
2542
48415ลักษณะไทยสมัยใหม่สำหรับงานสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัยประวิช ประทีป
2540
48416ลักษณะไทยสมัยใหม่สำหรับงานสถาปัตยกรรมประเภทพาณิชยกรรม : โรงแรมและสถานตากอากาศสุวิทย์ วรัญญาพร
2540
48417ลักษณะไทยสมัยใหม่สำหรับงานสถาปัตยกรรมประเภทสถาบันปรีชา นวประภากุล
2540
48418ลักษณะน้ำเสียและค่าสมมูลประชากรของอาคารอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครจริยา ทองจันทึก
2529
48419ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยดวงกมล เทวพิทักษ์
2542
48420ลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์ของเยาวชนไทยจากบางกอกโพสต์ สติวเด้นท์ วีคลี่และเนชั่นจูเนียร์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์
2542
48421ลักษณะในการเป็นผู้นำชุมชนของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้ ตามการรับรุ้ของตนเองอาภรณ์ กาฬแก้ว
2526
48422ลักษณะบริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพทางเพศที่ต้องการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีกุลกานต์ ประเสริฐกิจวัฒนา
2551
48423ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลยุพิน ตันติธนพัฒน์
2522
48424ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลตามแบบ อีพีพีเอสบรรจง คำหอมกุล
2519
48425ลักษณะบุคลิกภาพนิสิตนักศึกษาที่ต่อต้านสินค้าต่างประเทศลักขณา วิวัฒน์วงศ์วนา
2517
48426ลักษณะบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพวงรัตน์ ทวีรัตน์
2517
48427ลักษณะบุคลิกภาพและลักษณะความสนใจทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการได้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มกนกวลี เสริมพงศ์
2525
48428ลักษณะประจำพันธุ์กับการประเมินและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์ฝ้ายทัศณีวรรณ ก้อนจันทร์เทศ
2544
48429ลักษณะปัญหาการกองครุภัณฑ์รอการกำจัดในอาคารราชการ : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธณัฐพร ธรรมชาติ
2556
48430ลักษณะปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5อมรกุล ศรีงามผ่อง
2526
48431ลักษณะผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยครู วิชาเอกพลศึกษาประภา คงนุ่ม
2528
48432ลักษณะผู้ให้คำปรึกษาแนะแนวที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยม แบบประสมประเภทสหศึกษา ในภาคกลางของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ
2519
48433ลักษณะพฤติกรรมในการป้องกันการปฏิสนธิ ของสตรีผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ในจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2518ผุสดี ธรรมรักษ์
2518
48434ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุมณฑา พงษ์มาลา
2528
48435ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุมณฑา พงษ์มาลา
2528
48436ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของศึกษาธิการอำเภอในประเทศไทยวันเดิม มณีโภคา
2526
48437ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทวีวัฒน์ ปลื้มฤดี
2533
48438ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์สุปรียา หัสชู
2553
48439ลักษณะพึงประสงค์ของครูสุขศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครณัฐวดี หงษ์ทอง
2530
48440ลักษณะภาวะพฤฒพลัง : กรณีศึกษาผู้สูงอายุไทยที่มีชื่อเสียงปาริชาต ญาตินิยม, 2515-
2547
48441ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล และกาลกิณีในชื่อของคนไทยสมชาย สำเนียงงาม, 2506-
2545
48442ลักษณะมนุษยนิยมในความคิดของมหาตมะ คานธีฉวีวรรณ เสร็จกิจ
2530
48443ลักษณะมาลาในภาษาไทยพรทิพย์ ภัทรนาวิก
2515
48444ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่านสาวิตรี เต็งณฤทธิ์ศิริ, 2524-
2547
48445ลักษณะโมเลกุลของฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสในยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน, ฟิวชั่น และโพลีเมอเรสในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทยวนิดา ธนสุกาญจน์, 2522-
2546
48446ลักษณะร่วมของเรื่องพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบ้านและพระมาลัยคำหลวงวัฒนา ณ นคร
2526
48447ลักษณะร่วมทางสัทศาสตร์ของคำลงท้ายในมาตุภาษาไทยอรวดี รุกขรังสฤษฏ์
2541
48448ลักษณะร้อยกรองพื้นถิ่นอีสานสุพรรณ ทองคล้อย
2524
48449ลักษณะรูปร่างจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด ค่าโลหิตวิทยา และเคมีโลหิตของเต่าบัว (Hieremys annandalii) โตเต็มวัยนงนุช อัศววงศ์เกษม
2550
48450ลักษณะรูปร่าง และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด โลหิตวิทยา และชีวเคมีของปลากระเบนราหู (Himantura chaophraya) ในประเทศไทยเยาประภา มาธุระ
2554

previous  960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 next