DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48451ลักษณะและสาเหตุของข้อบกพร่องที่มีข้อขัดแย้งในงานก่อสร้างแบบมีผู้รับเหมาหลายราย:กรณีศึกษาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยธัญลักษณ์ น้อมนันททรัพย์
2560
48452ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือประคอง นิมมานเหมินท์
2509
48453ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในกรุงเทพมหานคร ที่เอื้ออำนวยให้เกิดคดีอาชญกรรม : กรณีศึกษา เขตสถานีตำรวจนครบาลพญาไทชนะทิศ แก้วอัมพร
2538
48454ลักษณะสมบัติของ Azospirillum sp. ในการส่งเสริมการเจริญของข้าวร่วมกับแอกทิวิตีปฏิปักษ์ของ Bacillus sp. ต่อการติดเชื้อ Rhizoctonia solaniลินดา อารีย์
2558
48455ลักษณะสมบัติของ Novosphingobium sp. PCY ที่คัดแยกใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแบคทีเรียอัดเม็ดสำหรับบำบัดดินปนเปื้อนไพรีนวัลย์วสันต์ ว่องวงศ์ศรี
2556
48456ลักษณะสมบัติของเชื้อไวรัสที่แยกได้จากปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmoratus (Bleeker, 1852) ที่เป็นโรคผ่องพรรณ ประสารกก, 2520-
2544
48457ลักษณะสมบัติของเซลลูเลสจาก Acrophialophora sp.เสาวนีย์ อาภาวศิน
2547
48458ลักษณะสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ธรรมดา กับที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ซีเมต์ที่ผสมยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่มนราชัย ตันติวรวิทย์, 2521-
2546
48459ลักษณะสมบัติของสารมัธยันตร์จากการย่อยสลายฟลูออรีนโดย Sphingomonas sp. P2ธัญญรัตน์ ชำนาญกิจ
2545
48460ลักษณะสมบัติทางเคมีและกายภาพของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแบคทีเรียธิดารัตน์ วงศ์รัตน์
2552
48461ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวนเปรอะเปื้อนบุญเรือง มะรังศรี
2541
48462ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์นรเศรษฐ พัฒนเดช
2544
48463"ลักษณะสมัยใหม่": การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนหมู่บ้าน กับชุมชนเมือง ภายในจังหวัดชลบุรีสุริยา วีรวงศ์
2517
48464ลักษณะสัมพันธบทระหว่างภาพยนตร์ผีญี่ปุ่น-ไทยต้นฉบับกับภาพยนตร์ผีฉบับฮอลลีวู้ดสร้างใหม่สุเมธ โพธิ์โสภณ
2551
48465ลักษณะสาเหตุและปัญหาในกระบวนการย้ายเข้าอาคารโรงพยาบาล : กรณีศึกษาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นัยนิติ์ วัชรีฤทัย
2559
48466ลักษณะสำคัญทางเสียงสำหรับการรู้จำเสียงวรรณยุกต์ไทยด้วยฮิดเดนคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ณัฐวุฒิ เกิดเกียรติขจร
2555
48467ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบทสุชาดา รัตนสังวาลย์
2521
48468ลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยมหิดลปฤศณา ภูวนันท์
2519
48469ลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำในวิทยาลัยพาณิชยการประไพ วรสกุล
2520
48470ลักษณะอาการชำรุดของระบบปรับอากาศแบบรวมของศูนย์การค้า ไฮเปอร์ มาร์เก็ต ในช่วงอายุ 5-12 ปี กรณีศึกษา อาคาร บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 5 อาคารเชษฐา พงษ์ผล
2559
48471ลักษณะอำนาจนิยมในครอบครัวไทยเรืองรัตน์ ปัญญายง
2526
48472ลักษณะแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอี-โกลบินในชนเผ่าซาไกและชาวชองเยาวลักษณ์ วิลัย
2538
48473ลัทธิคอมมิวนิสต์ และนโยบายต่อต้านของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2468-2500ธงชัย พึ่งกันไทย
2521
48474ลัทธิพิธีการนับถือเจ้าแม่สองนางกับชุมชนชายฝั่งลุ่มน้ำโขงภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
2554
48475ลัทธิพิธีบูชาพระพรหมในสังคมไทยร่วมสมัย : พลวัตของตำนาน ความเชื่อ และพิธีกรรมอภิวัฒน์ สุธรรมดี
2560
48476ล้านนา ซิมโฟนิกโพเอ็ม สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมกิตติ เครือมณี, 2521-
2547
48477ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อนสิริพร ผลสมบูรณ์, 2520-
2547
48478ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการประเมินทางเคมีของมะขามบางสายพันธุ์ที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายที่ดีปฏิภาณี ขันธโภค
2550
48479ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสำหรับการคัดกรองสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าวศุภกิณห์ สุดชูเกียรติ
2550
48480ลาวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ : บทบาทธนาคารโลกในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 2เข็มพร อโนทัย
2550
48481ลาวกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ : กรณีศึกษาความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ค.ศ. 1990-2005พันสี วิพาวัน
2550
48482ลำดับการเกิดกับการปรับตัวศศิวิมล โสภณพันธ์
2523
48483ลำดับการเกิดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จันทร์สุดา ยงพิทยาพงศ์
2524
48484ลำดับการเกิดและบุคลิกภาพของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการุณี สุหร่าย
2522
48485ลำดับการเกิดและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของวัยรุ่นปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
2522
48486ลำดับศักย์และเขตบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาจุฑามาศ ศิริวงษ์พานิชย์
2533
48487ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการแปล และการทำซ้ำซึ่งหนังสือพงษ์ศักดิ์ กิติสมเกียรติ
2527
48488ลิตเติล บุดดา : ตะวันออกในมุมมองตะวันตกจิรารัตน์ ประยูรวงษ์
2545
48489ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดีวศวรรษ สบายวัน
2551
48490ลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เปรียบเทียบกับ เรื่องอาบูหะซันในนิยายอาหรับราตรี ฉบับภาษาอังกฤษวัฒนา บุรกสิกร
2513
48491ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุรี : ประวัติศาสตร์และสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอัญชลี ไมตรี
2548
48492ลีลาการขับเสภาไทยจตุพร สีม่วง
2543
48493ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารพัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์, 2517-
2547
48494ลีลาการเขียนอักษรไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียนพูนสุข บุณย์สวัสดิ์
2514
48495ลีลาท่ารำและบทบาทการแสดงตัวนางจินตะหราจากละครในเรื่องอิเหนารติยา สุทธิธรรม
2552
48496ลีลาภาษาและวรรณศิลป์ในพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิสิทธิ์ กอบบุญ
2542
48497ลู่ทางในการเยียวยาสิทธิด้านอาหารของปัจเจกชนทศพล ทรรศนกุลพันธ์
2549
48498เลขผู้แต่งสำหรับหนังสือภาษาไทยที่ใช้กับการจัดหมู่หนังสือ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันนฤตย์ นิ่มสมบุญ
2528
48499แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcariferทศพร เรืองรักษ์ลิขิต, 2524-
2547
48500โลกทัศน์ของชาวเขา 6 เผ่าในประเทศไทยที่สะท้อนจากลักษณนาม ของคำนามเรียกเครื่องใช้ในครัวเรือนจิราภัสร ลิมปิชาติ
2534

previous  961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 next