DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
51การแปลงกฏธุรกิจไปเป็นซีพีเอ็นเอ็มแอลจตุพร ดีสุขยิ่ง
2559
52การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มและโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิชชุตา ตุ่มทอง
2559
53การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนนงลักษณ์ นิธิกุลรัตนา
2559
54การผลิตก๊าซชีวภาพจากเส้นใยปาล์มร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้ตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสุพรรณา ไชยปา
2559
55การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุวรัญญา จิตสนธิ
2559
56การผสมผสานวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบริบทพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมาภัทรสุดา สาลีวรรณ์
2559
57การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจนภานุวัฒน กนกวรรณากร
2559
58การพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าสังเกตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายบนมาตรฐานไออีซี 61850ศิโรช ศรีสดใส
2559
59การพัฒนาเทคนิคอัลลีลสเปซิฟิกโอลิโกนิวคลิโอไทด์ดอทบลอทสำหรับตรวจการกลายพันธุ์ของยีนจีซิกพีดีชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทยพัชรากร เกียรติอมรรักษ์
2559
60การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและความสามารถทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)ธนัชชา เขียวหวาน
2559
61การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพคอานุภาพ กำแหงหาญ
2559
62การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษาจีรนันท์ แก้วมา
2559
63การพัฒนาแบบวัดความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพน้ำทิพย์ กุณา
2559
64การพัฒนาโปรแกรมการฝึกหนักสลับช่วงพักสำหรับนักกีฬาฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยอารมย์ ตรีราช
2559
65การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณความหนาของคอนกรีตสำหรับกำบังรังสีแกมมามูฮำหมัดซู สุหลง
2559
66การพัฒนาระบบติดตามจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยระเบียบวิธีรบกวนและสังเกตที่ถูกปรับแต่งกฤษดินท์ กมลพัฒนะ
2559
67การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
2559
68การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ออนไลน์โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อนาคตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาการจัดการพัทธนันท์ บุตรฉุย
2559
69การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะสำหรับทหารกองประจำการกองทัพไทยศุภวดี มีเพียร
2559
70การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลังกุลรตี พันธุ์แฉล้ม
2559
71การพัฒนารูปแบบการออกแบบเลิร์นนิงออบเจ็คบนแท็บเล็ตโดยใช้เกมเป็นฐานที่มีการช่วยเสริมศักยภาพเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์สุวิทย์ ไวยกุล
2559
72การพัฒนาและตรวจสอบโครงสร้างพหุมิติของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างแผนที่โครงสร้างเมษา นวลศรี
2559
73การพัฒนาและประเมินการเคลือบเม็ดอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และปุ๋ยอินทรีย์ด้วยฟิล์มอัลจิเนตพรพิชชา พิทักษ์ธำรง
2559
74การเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้บิวทานอลร่วมกับสารเติมเเต่งกลุ่มไกลคอลอีเทอร์ฐาปนี พิบูลย์
2559
75การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในท่อกลมโดยใช้เทอร์บิวเลเตอร์รูปแบบต่างๆโชติธัช จิตร์บำรุง
2559
76การเพิ่มสมรรถนะต้านแผ่นดินไหวของอาคารเตี้ยด้วยกำแพงคอนกรีตเบาแบบเสียดทานอาทิกวี อัศวรักษ์
2559
77การย่อยสลายทางชีวภาพของไขมันและน้ำมันในบ่อดักไขมันโดยแบคทีเรียตรึงบนพอลิยูริเทนโฟมพลิศา มหาชัย
2559
78การยับยั้งการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบยูเอเอสบีโดยโซเดียมโมลิบเดทวิษณุ สีโหน
2559
79การแยกเบนโทไนต์จากฝุ่นทรายแบบหล่ออารีรัตน์ ศุภศิริสมบัติ
2559
80การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์
2559
81การลดของเสียในกระบวนการผลิตยางรถยนต์โดยแนวทางซิกซ์ ซิกมาศิรภัสสร มีครุฑ
2559
82การลดความหนืดของน้ำมันปาล์มและน้ำมันหมูโดยใช้ลำอิเล็กตรอนพลังงานสูงธนวรรธน์ บุญอาษา
2559
83การลดภาระงานเข็นโดยการเทรดออฟระหว่างแรงกดอัดที่หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนล่างและการใช้พลังงานวริษา ศิลาวงศ์
2559
84การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ
2559
85การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาณัฐวุฒิ จันทร์โสภา
2559
86การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านมิติของแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพกฤษฎา แสนสมบูรณ์
2559
87การวิเคราะห์ตัวประกอบภาพลักษณ์เชิงวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐนันทนา บุญเลิศ
2559
88การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยองค์กรชุมชนภัทรา วยาจุต
2559
89การศึกษาการจัดการชั้นเรียนแบบครูประจำชั้นเพียงคนเดียวในโรงเรียนประถมศึกษาวรลักษณ์ สุธาเนตร
2559
90การศึกษาความสำเร็จในการจัดตั้งสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลวภูวนัย แสงกาศนีย์
2559
91การศึกษาความเหมาะสมของปูนในงานหล่อเครื่องประดับโลหะผสมทองและโลหะไทเทเนียมธนวัฒน์ เพชรรัตนรังสี
2559
92การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของชิ้นงานโลหะผสมดีบุกที่ได้จากการหล่อแม่พิมพ์ถาวรด้วยวิธีแรงโน้มถ่วงและผ่านกระบวนการทุบขึ้นรูปชนกันต์ ธงไชย
2559
93การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพงศ์ทัศ วนิชานันท์
2559
94การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทำประตูฟุตบอลของทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014แพรว สีหมากสุก
2559
95การศึกษาภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชน กรุงเทพมหานครสุพรรณี ใจดี
2559
96การสร้างกรณีทดสอบจากแผนภาพบีพีเอ็มเอ็นร่วมกับแผนภาพบีเพลไชยเทพ นนท์โชติ
2559
97การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484-2489จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
2559
98การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสานณัฏฐธิดา จันเทร์มะ
2559
99การสังเคราะห์พอลิเมอร์เจลเอมีดอกซิมสำหรับดูดจับยูเรเนียมในน้ำทะเลชัยเรือง กนกวรกาญจน์
2559
100การสืบทอดโนราเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน: กรณีศึกษาโนรายก ชูบัวพัทธานันท์ สมานสุข
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next