DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
651การศึกษาลักษณะการปิดล้อมที่ว่างและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน กรณีศึกษา: บ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม คลองเตยมิ่งมาดา นยนะกวี
2560
652การศึกษาลักษณะของอาการมือสั่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการมือสั่นเป็นอาการเด่น โดยใช้เครื่องวัดอาการสั่น และเปรียบเทียบอาการมือสั่นระหว่างท่าพัก ท่ายกแขนต้านแรงโน้มถ่วงของโลก และขณะที่มีการเคลื่อนไหวมือ เทียบกับอาการสั่นขณะผู้ป่วยกำลังเดิน ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการมือสั่นเป็นอาการเด่นณัฐพจน์ ดัดพันธ์
2560
653การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรผู้นำการดำน้ำ (Dive Leader) ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยปรัชณาพร ประมวลสุข
2560
654การศึกษาวิธีการแสดงในละครเวทีประสาทสัมผัสสำหรับผู้ชมวัยเด็กที่มีภาวะออทิซึมชนัตถ์ พงษ์พานิช
2560
655การศึกษาสมรรถนะพยาบาลจักษุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐโศศิษฐา ไชยมนตรี
2560
656การศึกษาอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามมาตรฐานกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลเลิดสินอัมฤทธิ์ตรา มะสุใส
2560
657การศึกษาอิงพารามิเตอร์ของระบบโคเจนเนอเรชันโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์พงศ์ธร บุญฑริกพรพันธุ์
2560
658การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนการสอนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการสื่อสารและการทํางานร่วมกันของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตชณทัต บุญชูวงศ์
2560
659การสร้างกรณีทดสอบด้วยกราฟการไหลหน้าจอสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์วิไลพร ภู่เมธากุล
2560
660การสร้างคลังศัพท์บอกความรู้สึกในภาษาไทยจากบทวิจารณ์ออนไลน์อิสรภาพ ล้อรัตนไชยยงค์
2560
661การสร้างเครือข่ายแอดฮอกแบบเสมือนโดยใช้วายฟายฮอตสปอตบนสมาร์ทโฟนฉันทวัฒน์ รัตนพงศ์พันธ์
2560
662การสร้างซอสามสายของครูศักดิ์ชัย กายอนันท์สิทธิ์ การหนองใหญ่
2560
663การสร้างดัชนีวัดการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยอ้างอิงการวิเคราะห์ต้นทุนภรณี เหล่าอิทธิ
2560
664การสร้างแบบจำลองด้วยโพรเมลาเพื่อทวนสอบซิกแนลแทรนซิชันกราฟในการสร้างวงจรอสมวารคณุตม์ บุญเรืองขาว
2560
665การสร้างแบบจำลองพยากรณ์น้ำท่าสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีสถานีวัดในลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนณัฐนนท์ สงวนศัพท์
2560
666การสร้างมิวแตนท์สําหรับนิพจน์เงื่อนไขบนแบบจําลองบีพีเอ็มเอ็นปฤษฎี ท่าดีสม
2560
667การสร้างและตรวจสอบคุณลักษณะของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับระบบของไหลจุลภาคศิวพล ฉายแก้ว
2560
668การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุด เดอะวิทรูเวียนแมนธนกร สรรย์วราภิภู
2560
669การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์สะท้อนความกดดันที่นำไปสู่การเป็นฆาตกรหญิงขวัญชนก โชติมุกตะ
2560
670การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด ตาลเมืองเพชรปราชญา สายสุข
2560
671การสร้างสรรค์เพลงเรื่องประเภทเพลงฉิ่ง เรื่องชัยมงคลคาถาบุญเลิศ กร่างสะอาด
2560
672การสร้างสรรค์และออกแบบสารใน TEDxBangkokกนกอร เรืองศรี
2560
673การสร้างสรรค์หนังสือภาพสำหรับเด็กเพื่อสื่อสารประเด็นความหลากหลายทางเพศสุทธิอาภา คุ้มครอง
2560
674การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในตลาดมินิบาร์ประเทศไทยธีร์ โคตรถา
2560
675การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อการสร้างความผูกพันของพนักงานพิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์
2560
676การสื่อสารความหมายใหม่ของตัวละครสำมนักขาผ่านการแสดงฉุยฉายร่วมสมัยวิรสา โรจน์วรพร
2560
677การสื่อสารตราสินค้า ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นวายปุณชญา ใจภักดี
2560
678การสื่อสารรณรงค์บนพื้นที่ออนไลน์ Change.orgแก้วเกล้า บรรจง
2560
679การสื่อสารอัตลักษณ์และบทบาททางสังคมของลิเกไทใหญ่ปรีดาพร ศรีเมือง
2560
680การเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นพลังของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมฝึกการกำกับอารมณ์ธนาภรณ์ เนียมกลั่น
2560
681การเสื่อมวอลเลอเรียนในโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันถึงกึ่งเฉียบพลันแสดงโดยภาพดิฟฟิวชันเทนเซอร์วสุนนท์ ธินรุ่งโรจน์
2560
682การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย ชัยพร พวงมาลีชัยพร พวงมาลี
2560
683การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย พันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุลพันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุล
2560
684การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย วงดาว วัชรานันท์วงดาว วัชรานันท์
2560
685การแสดงคลาริเน็ตดุษฎีนิพนธ์ โดย อัครพล เดชวัชรนนท์อัครพล เดชวัชรนนท์
2560
686การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ธาณิช แสงวิชัยธาณิช แสงวิชัย
2560
687การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกโดย ภูนที ทาคำภูนที ทาคำ
2560
688การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกโดย เอกบุตร โปสินธุ์เอกบุตร โปสินธุ์
2560
689การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย ทรรศวรรณ ภูริเริงภูมิทรรศวรรณ ภูริเริงภูมิ
2560
690การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย พรพิมล อ้นจูพรพิมล อ้นจู
2560
691การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย มันทนา ก่อพานิชกุลมันทนา ก่อพานิชกุล
2560
692การแสดงเดี่ยวเฟร็นช์ฮอร์นโดย ณัฐภรณ์ ณ เชียงใหม่ณัฐภรณ์ ณ เชียงใหม่
2560
693การแสดงเดี่ยวไวโอลินโดย อธิปไตย พรหมสุรินทร์อธิปไตย พรหมสุรินทร์
2560
694การแสดงนาฏยศิลป์ในงานปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิชัย เรืองศักดิ์
2560
695การแสดงออกของซีดี 146 ในรอยโรคไลเคน แพลนัสและมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยไทย สรินธร ปริยะวาที
2560
696การแสดงออกความโศกเศร้าสาธารณะกับวาทกรรมความเป็นชาติไทยธันย์ชนก รื่นถวิล
2560
697การใส่กางเกงรัดกล้ามเนื้อต่อการลดการสะสมแลคเตทที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักในโปรแกรมที่ทำให้เกิดการล้าเฉพาะบาสเกตบอลในนักกีฬาบาสเกตบอลชายธวัชชัย พลอยแดง
2560
698การหาโมทีฟและดิสคอร์ดสำหรับอนุกรมเวลา โดยใช้เมทริกซ์โพรไฟล์แบบประมาณกรกฎ ปริวัฒนศักดิ์
2560
699การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโดยวิธีซิกซ์ ซิกมาวีระชัย อารีรักษ์
2560
700การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเพื่อการตรวจสอบการทุจริตวโรดม บุญมั่น
2560

previous  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next