DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101ผลของโปรแกรมการอบรมแบบมีส่วนร่วมและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจำแนกประเภทผู้ป่วยต่อความสามารถในการตัดสินใจจัดอัตรากำลังของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลทุติยภูมิขนิษฐา จำปางาม
2550
8102ผลของโปรแกรมจัดการปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจพูลสุข หิรัญสาย
2550
8103ผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดสำหรับกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กอายุ 9-11 ปีภารดี กำภู ณ อยุธยา
2550
8104ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของมารดาร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อการปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ญาณิศา เถื่อนเจริญ
2550
8105ผลของโปรแกรมเสริมสร้างอำนาจต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะเทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุอรพิน เทอดอุดมธรรม
2550
8106ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931ชนัดดา เกษมโชติช่วง
2550
8107ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ
2550
8108ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolataสุกัญญา จันทร์งาม
2550
8109ผลของพริกป่นแดงต่อการเกิดกรดไหลย้อนภาวะกรดในหลอดอาหารและการเคลื่อนผ่านของอาหารผ่านกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหารคล้ายโรคกรดไหลย้อนนพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค
2550
8110ผลของภาวะกระเดียดกรดต่อความสมดุลของแคลเซียม-ฟอสฟอรัสและการเปลี่ยนแปลงของกระดูกในแมวที่เป็นไตวายเรื้อรังตามธรรมชาติอรรัศมี วิมุกตะนันทน์
2550
8111ผลของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้น 500 และ 1000 ส่วนในล้านส่วนต่อการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ : การศึกษาในห้องปฏิบัติการพิมพิไล ลิ้มสมวงศ์
2550
8112ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมียกนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล
2550
8113ผลของรูปแบบของการให้ผลป้อนกลับในเกมมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันพรพิมล รอดเคราะห์
2550
8114ผลของแร่ธาตุต่อการสลายตัวด้วยความร้อนของชีวมวลจุฑาภรณ์ สิงห์สู่ถ้ำ
2550
8115ผลของวิตามินซีต่อการเปลี่ยนกลับการสูญเสียหน้าที่ของเอนโดทีเลียมที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยเบาหวานในหนูแรท : บทบาทของอนุมูลอิสระ เตตระไฮโดรไบออพเทอรินและไนตริกออกไซด์ภัทริน ศรีดุลยกุลย์
2550
8116ผลของสารเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงในหมึกพิมพ์สกรีนยูวีต่อการแห้งบนพลาสติกสมเกียรติ ลวะวิบูลย์
2550
8117ผลของสารสกัดมะเม่า (Antidesma ghaesembilla) ต่อจำนวน CD4 และ CD8 และการทำหน้าที่ของ NK cells ในเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์วินันดา แสงทอง
2550
8118ผลของสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองต่อตัวชี้วัดการสร้างและสลายกระดูก ในสตรีหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกบางนาฎกมล ผลทอง
2550
8119ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการลดไนโตรเจนในน้ำเสียโดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชันสุนทรี อยู่สถาน
2550
8120ผลขององค์ประกอบต่อสมบัติของฟิล์มแป้งข้าวดัดแปรที่บริโภคได้นริศา เหละดุหวิ
2550
8121ผลของออกซิเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจำลองสุชาดา จังรัสสะ
2550
8122ผลของอาหารต่างชนิดต่อการเติบโตและการผลิต Ecteinascidins ของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni herdman, 1891ชาตรี ชำนาญรักษา
2550
8123ผลของอิทธิพลกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4อุบลวรรณ เสือเดช
2550
8124ผลของอิออนลบต่อการลดไนเตรทในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบีพุทธิกุล ทองเนื้อสุก
2550
8125ผลของอุณหภุมิและเวลาต่อความหนาและโครงสร้างชั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing ของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111สิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง
2550
8126ผลของแอนตี้โปรเจสตินต่อการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและการแสดงออกของตัวรับโปรเจสเตอโรน ในมดลูกแมวที่ได้รับยาเมดด๊อกซี่โปรเจสเตอโรน อะซิเตทวรรณี หมู่ผึ้ง
2550
8127ผลของแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของของผสมจุดเดือดคงที่ของเอทานอลกับน้ำเจษฎา บุญนำพา
2550
8128ผลของแอลคาไลน์เอิร์ตออกไซด์โด๊ปร่วมกับอิตเทรียและซิลิกาต่อการเผาผนึกของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์ยุทธนา แก้วตาบุตร
2550
8129ผลของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมต่อการลดซัลเฟตและไนเตรตในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบีธกฤต เลียดทอง
2550
8130ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสต่อสมบัติของแบทเทอร์แป้งข้าววรดา อ่ำบุญ
2550
8131ผลตอบสนองของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงการบัญชีเงินลงทุนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิริรัตน์ ตันติวุฒิพงศ์
2550
8132ผลในการยับยั้งเชื้อและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ที่ผสมเจลพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนสุธาภา ศรีอรุโณทัย
2550
8133ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจในสังคมไทยตั้งแต่ปี 2531-2549เอกพล เสียงดัง
2550
8134แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงานวพันธุ์ นาคบรรพ์
2550
8135พระคเณศ : ตำนานและพิธีกรรมในสังคมไทยราชันย์ เวียงเพิ่ม
2550
8136พระนเรศวร : วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพบกไทยเฉลิมพล แซ่กิ้น
2550
8137พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์พิญดา เลิศกิตติกุล
2550
8138พฤติกรรมการใช้วิดีโอคลิปมือถือ และผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องเพศและความรุนแรงพรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์
2550
8139พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครณัฐกร อยู่สมบรูณ์
2550
8140พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ภณิตา สังขวิศิษฏ์
2550
8141พฤติกรรมการรับน้ำหนักตามแนวแกนของเสาเหล็กภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงอดิเทพ แสนทวีสุข
2550
8142พฤติกรรมการสื่อสารในการเล่นเกมออนไลน์ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข
2550
8143พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐสุนันทา วงศ์จตุรภัทร
2550
8144พฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระรามเก้าโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์วรวัฒน์ ยิ่งมโนกิจ
2550
8145พฤติกรรมของจุดต่อชิ้นส่วนอุโมงค์ในอุโมงค์ชนิดประกอบแยกส่วนวัชร จิตใจงาม
2550
8146พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดชลบุรีทรัพย์สตรี แสนทวีสุข
2550
8147พฤติกรรมค่าความถี่มูลฐานของเสียงสระอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพยัญชนะต้นเสียงก้องกังวานอโฆษะ และโฆษะ : กรณีศึกษา ภาษาม้ง เมี่ยน และมัลกนิษฐา พุทธเสถียร
2550
8148พฤติกรรมเฉือนไม่ระบายน้ำแบบวัฏจักรของดินเหนียวกรุงเทพโดยเครื่องมือทดสอบแรงเฉือนอย่างง่ายนิรุจน์ ก้อนคง
2550
8149พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารที่ให้บริการในเขตชุมชนชานเมืองเจษฎา ปริตาโพธิ์
2550
8150พฤติกรรมสุขภาพสำหรับทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสมุทรปราการนันทวัน ศรีสุวรรณ
2550

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next