DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดนจุรีพร ปานแก้ว
2552
8102การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษาพิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ
2552
8103การพัฒนาถังกรองทรายร่วมกับการเติมอากาศของระบบการผลิตน้ำประปารัฐพล เจียวิริยะบุญญา
2552
8104การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างและระบบโครงสร้างบ้านพอเพียงปราการ ภูมิผล
2552
8105การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพธรรมวัตร ยันตะพลา
2552
8106การพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาในเศษโลหะที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสีวารุณี เตยโพธิ์
2552
8107การพัฒนาเทคนิคสำหรับวัดปริมาณรังสีที่ร่างกายมนุษย์ได้รับจากไอโอดีน-131 โดยใช้เครื่องวัดรังสีชนิดเคลื่อนย้ายได้ศรีสวรรค์ สมคิด
2552
8108การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทยวีระยุทธ ประชุมชน
2552
8109การพัฒนาแบบจำลองดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะด้วยเทคนิคหน่วยเทียบเท่า ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พีรพงษ์ แก้ววิมลรัตน์
2552
8110การพัฒนาแบบจำลองและระบบต้นแบบเพื่อประเมินความสามารถของบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบซีเอ็มเอ็มไอกอบพร นฤนาท
2552
8111การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทยกนกพร จูพันทะ
2552
8112การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศุภลักษณ์ รัตนสาร
2552
8113การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบพหุมิติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชัยวิชิต เชียรชนะ
2552
8114การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตคณิตพันธุ์ ทองสืบสาย
2552
8115การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนตวิโรจน์ สุจิรวรกุล
2552
8116การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์กิ่งแก้ว หิรัญเกิด
2552
8117การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกโดยใช้วิธีเรื่องราวทางสังคมปาริชาด สุภักวัฒนะ
2552
8118การพัฒนาพื้นที่การจัดเก็บแบบยืดหยุ่นของชิ้นส่วนยานยนต์ภาวิณี นิลวัชราภรณ์
2552
8119การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อประโยชนืด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาย่านคลองตัน กรุงเทพมหานครรุจนัมพร เกษเกษมสุข
2552
8120การพัฒนาฟิล์มบางวัดปริมาณรังสีแกมมาโดยใช้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ร่วมกับสีจากใบผีเสี้อราตรีและครั่งกาญจนา กิติดี
2552
8121การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คมกริบ ธีรานุรักษ์
2552
8122การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสุกัญญรัตน์ คงงาม
2552
8123การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
2552
8124การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน : การประยุกต์โมเดลความต้องการทรัพยากรของงานชัยยุทธ กลีบบัว
2552
8125การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิกษณีย์ วิโสจสงคราม
2552
8126การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3หนึ่งฤทัย มะลาไวย์
2552
8127การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กนกวรรณ เลื่อยคลัง
2552
8128การพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์
2552
8129การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารรัฐวิสาหกิจอรรณพ วรรณทองศรี
2552
8130การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค
2552
8131การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชนสิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์
2552
8132การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะปิยะธิดา ทองอร่าม
2552
8133การพัฒนาระบบการอ่านมิเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านคลื่นวิทยุย่านความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐาน Zigbee/IEEE 802.15.4กัมปนาท สุวรรนาวุธ
2552
8134การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มธีรเกียรติ มั่นคง
2552
8135การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์เพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยนิวตรอนสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1ก่อเกียรติ สุขรอด
2552
8136การพัฒนาระบบจัดการงานประชุมวิชาการด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสพงศธร น้อยมณี
2552
8137การพัฒนาระบบฉายภาพมุมมองสามมิติณฤทธิ์ บุญให้เจริญ
2552
8138การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมคุณภาพทางสถิติสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพณพงษ์ พิสมยรมย์
2552
8139การพัฒนาระบบนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดีกฤษฎา บุญมีวิเศษ
2552
8140การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู้อรสา ภาววิมล
2552
8141การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัดรัชนีวรรณ ตั้งภักดี
2552
8142การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือทางคุณภาพนภสร ทานต์พิมาน
2552
8143การพัฒนาระบบสนับสนุนสำหรับโปรแกรมแสดงผลแฟ้มพีดีเอฟแบบออนไลน์ในรูปแบบแฟ้มเจเพ็กอัศวิน วงษ์แก่นคำ
2552
8144การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลขสำหรับการแสดงผลบน NASA WORLD WINDสรัญพงศ์ มุสิแก้ว
2552
8145การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความสามารถการวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชยพร กระต่ายทอง
2552
8146การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงานสำหรับครูโรงเรียนเอกชนปวีณา หมดราคี
2552
8147การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านการตลาด แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ประยุทธ์ นามสุบิน
2552
8148การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำ ในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิมนิรันดร์ สาโรวาท
2552
8149การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบร่วมมือบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบครบวงจรสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนภาภรณ์ ยอดสิน
2552
8150การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่ายรัตติกร ผรณสุวรรณ
2552

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next