DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การพัฒนาฉากเรืองรังสีแกดโดลิเนียมออกซีซัลไฟด์ (เทอร์เบียม) สำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์และนิวตรอนชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์
2548
8102การพัฒนาชุดตรวจ one step multiplex RT-PCR เพื่อวินิจฉัย avian influenza A virus สายพันธุ์ H5, H7 และ H9อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์
2548
8103การพัฒนาชุดตรวจสอบฟูราโซลิโดนในอาหารสัตว์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยากุลกานต์ ชูชัยยะ
2548
8104การพัฒนาชุดตรวจสอบสารกลุ่มควิโนโลนในอาหารสัตว์ด้วยวิํธีคัลเลอริเมตริกกุสุมา เอกสาโรจน์
2548
8105การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐจิตรา พีชะพัฒน์
2548
8106การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บโดยใช้เอสวีจีอาคม สุมณฑา
2548
8107การพัฒนาตนเองของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานครบุพรรณี มาตรา
2548
8108การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษาเศรษฐภรณ์ หน่อคำ
2548
8109การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
2548
8110การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาทีพลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ
2548
8111การพัฒนาแนวทางในการลดเวลานำของการผลิตในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เทพฤทธิ์ นทีรัยไทวะ
2548
8112การพัฒนาแนวทางสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนวุฒินันต์ เศลาอนันต์
2548
8113การพัฒนาแบบจำลองคุณภาพอากาศสำหรับสภาวะลมสงบในเขตกรุงเทพมหานครธิดารัตน์ พงษ์คุณ
2548
8114การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์สำหรับวางแผนโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรัฐพงษ์ ศรุติรัตนวรกุล
2548
8115การพัฒนาแบบจำลองสมดุลเคมีสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของบิวทาไดอีน จากการผลิตโอเลฟินส์รัตนพงศ์ วงศ์พิมพ์รัศมี
2548
8116การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียนสมพงษ์ ปั้นหุ่น
2548
8117การพัฒนาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล
2548
8118การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลประจำการห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรมขนิษฐา แสงไตรรัตน์นุกูล
2548
8119การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อปรับปรุงจุดเริ่มล้าในนักกีฬาฟุตบอลพงษ์เอก สุขใส
2548
8120การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยงไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
2548
8121การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออกชลทิชา จำรัสพร
2548
8122การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมนุกูล โชตเศรษฐ์, 2514-
2548
8123การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่นพัชราภา ตันติชูเวช
2548
8124การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยปรเมศวร์ บุญยืน
2548
8125การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็กหทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน
2548
8126การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตจิตตภู เทพอารักษ์
2548
8127การพัฒนาระบบการรู้จำลายมือออนไลน์สำหรับตัวอักษรภาษาไทยบนแท็บเล็ตพีซีวรารัตน์ เอื้ออำนวยชัย
2548
8128การพัฒนาระบบการวางแผนและจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องประดับจิโรดม ตุริตาคม
2548
8129การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวมศูลิน ศรีสุชาติ
2548
8130การพัฒนาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาวรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
2548
8131การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัว กรณีศึกษาธุรกิจรับซ่อมอุปกรณ์พาณิชย์เคลื่อนที่วิชชา ชรินประทีป
2548
8132การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังกัญชลา สุดตาชาติ
2548
8133การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตาเขมะจิตติ เขมะโยธิน
2548
8134การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เชิงบูรณาการกับตัวชี้วัด สำหรับหน่วยงานสนับสนุน: กรณีศึกษา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกฤดา พิสิษฐ์ไพบูลย์
2548
8135การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งยานพาหนะแบบอัตโนมัติ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอและเทคโนโลยีเอจีพีเอสอภิชาติ คงแป้น
2548
8136การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีนคัมภีร์ ลิมปดาพันธ์
2548
8137การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดของเรเกลลูท เพื่อส่งเสริมความแม่นยำด้านเนื้อหาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาวิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์
2548
8138การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทยรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
2548
8139การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ในกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายกนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
2548
8140การพัฒนารูปแบบการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอนแบบภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยาและแนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
2548
8141การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้การแพทย์ทางเลือกของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครรุจิโรจน์ ใบมาก
2548
8142การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างรัฐธรรม แสงสุริยัน
2548
8143การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรีนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
2548
8144การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยวราภรณ์ สีหนาท
2548
8145การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม ของนิสิตนักศึกษาวรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
2548
8146การพัฒนาและนำแนวทางปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยร่วมกันแบบทีมสหสาขาวิชาชีพไปปฏิบัติ ในผู้ป่วยนอกติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราอรวดี บูรณะกุล
2548
8147การพัฒนาวิธีการปรับเปลี่ยนช่วงระยะการส่งเพื่อการจัดการพลังงาน ในโครงข่ายแอดฮอกให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ปกรณ์ กุลศิริมงคล
2548
8148การพิจารณาทบทวนคำชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมโดยศาลแรงงานจิรานุวัฒน์ เจริญพุทธคุณ
2548
8149การเพิ่มผลผลิตสำหรับโรงงานชิ้นส่วนยางอะไหล่ดาริกา สิมาพัฒนพงศ์
2548
8150การฟื้นฟูกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาผลกระทบต่อผู้ซื้อและแนวทางแก้ไขจุลธิดา จงกลนี
2548

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next