DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ ประเทศไทยอังสนาภรณ์ ฉัตรจินดา
2550
8102ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้ตอนบน ประเทศไทยปรียาพร ชูเอียด
2550
8103ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมยกพวกตีกันระหว่างสถาบันของนักเรียนอาชีวศึกษาชายประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
2550
8104ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับสุขภาวะของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไปลักขณา ศิรถิรกุล
2550
8105ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยานงลักษณ์ อนันตอาจ
2550
8106ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกอาคารชุดพักอาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา : กรณีศึกษาเขตคลองสานประพันธ์ มาโต
2550
8107ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟเจริญ วาริพันธน์
2550
8108ปัจจัยทำนายการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครพรพิมล บัวสมบูรณ์
2550
8109ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่สัมพันธ์กับระยะเวลาของการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในแผนกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ญาดาวี ตั้งตรงไพโรจน์
2550
8110ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดกชชุกร หว่างนุ่ม
2550
8111ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการทารกของมารดาในภาคใต้นรินทร์รัตน์ ศรีชูชาติ
2550
8112ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคซิสเทมิก ลูปัส อิริทีมาโทซัสอาทิตยา ไทพาณิชย์
2550
8113ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางโลจิสติกส์ธีรวัฒน์ อรุโณศรีสกุล
2550
8114ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นกานต์แก้ว กุลวานิช
2550
8115ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของต้นไม้และการประยุกต์ใช้ภายนอกอาคารในเขตร้อนชื้นวุฒิกานต์ ปุระพรหม
2550
8116ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีอรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์
2550
8117ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่และการปรับตัวของละครพื้นบ้านทางโทรทัศน์ไทยสุทธิวรรณ อินทะกนก
2550
8118ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในตลาดการเงินทิพย์วารี สุปรยศิลป์
2550
8119ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจำเป็นในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์พหุระดับน้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์
2550
8120ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีเยาวภา จันทร์สอน
2550
8121ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินของโลกการขนส่งผู้โดยสารวิชญพงศ์ พรมนุชาธิป
2550
8122ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศปวีณา แจ่มแจ้ง
2550
8123ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีสิริพัฒน์ ลาภจิตร
2550
8124ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดนรินทร์ ศิรินทร์ธวัธน์
2550
8125ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสุรเชษฐ์ โชติวรานนท์
2550
8126ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโสภาค เจริญสุข
2550
8127ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
2550
8128ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครรวิกรานต์ นันทเวช
2550
8129ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการเมแทบอลิซึมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกมลวรรณ อ่อนละมัย
2550
8130ปัญหากฎหมายของเปิดเสรีการค้าบริการ สาขาประกันภัย ภายใต้ร่างความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯสุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ
2550
8131ปัญหากฎหมายที่เกิดจากการทำการตลาดผ่านโปรแกรมค้นหา (Search engine) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหทัยรัตน์ โชคชูวัฒนาเลิศ
2550
8132ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Bit torrentอริศรา ศันสนีย์วิทยกุล
2550
8133ปัญหากระบวนการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสมฤทธิ์ ไชยวงค์
2550
8134ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครทศพร สระแก้ว
2550
8135ปัญหาการออกกฎที่มีผลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจักรพล ลิ้มตระกูล
2550
8136ปัญหาการโอนความเสี่ยงภัยตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์
2550
8137ปัญหาในการสื่อสารระหว่างคนไทยกับญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยพร้อมพรรณ พรหมพิทยายุทธ
2550
8138ปัญหาและการจัดการความยากจนของควาญช้างชาวกูยจังหวัดสุรินทร์กันยารัตน์ เพียรชอบ
2550
8139ปาปาราซซี่กับประเด็นจริยธรรมในการนำเสนอภาพแอบถ่ายของบุคคลมีชื่อเสียงในสื่อสิ่งพิมพ์กมลชนก รุจิวัฒนพงศ์
2550
8140โปรแกรมช่วยออกแบบโครงสีสำหรับภายนอกอาคารจักรพันธ์ เชาว์ปรีชา
2550
8141โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอดพงศกร ตั๊งถาวรการ
2550
8142ผลกระทบของกลยุทธ์ ประสบการณ์ และค่าตอบแทนต่อความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันดี เวทางค์กุล
2550
8143ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อการพัฒนาชนบทไทยไพศาล วิมลรัตน์
2550
8144ผลกระทบของการกระตุ้นด้วยเจ็ตควบคุมต่อคุณลักษณะของเจ็ตในกระแสลมขวางพรชัย กรศรี
2550
8145ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของโอกาสในการลงทุน กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธารทิพย์ ศรีวิสุทธิ์
2550
8146ผลกระทบของการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน ต่อความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยสาริศา โคตะวีระ
2550
8147ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่อการพยากรณ์โหลดระยะสั้นพิรดา บุญเปลื้อง
2550
8148ผลกระทบของความล่าช้าของการแสดงผล, รูปแบบของเมนู การใช้ข้อมูลป้อนกลับต่อประสิทธิภาพของการใช้งานบนเว็บแอพพลิเคชั่นขวัญหทัย สันติบุคร
2550
8149ผลกระทบของคุณภาพของเว็บไซต์ ความโน้มเอียงที่จะเชื่อถือและชื่อเสียงของตราสินค้าที่มีต่อความเชื่อถือผู้ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตอรชนก ช่องสมบัติ
2550
8150ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อความผูกพันพรรคการเมืองของประชาชนในภาคใต้ : ศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังสิริยา รัตนช่วย
2550

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next