DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบโลจิท ตัวแบบโพรบิทและตัวแบบคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เมื่อตัวแปรตอบสนองมี 2 กลุ่มกุลพัชร หมื่นมา
2551
8102การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพียงออ ยีสา
2551
8103การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงพหุนามบัณฑิต ฉัตรตะวัน
2551
8104การเปรียบเทียบสมบัติของเยื่อและกระดาษจากส่วนต่างๆ ของต้นข้าวโพดต่างพันธุ์สุพิตา สุขจำเริญ
2551
8105การเปรียบเทียบหลักการและการบังคับของประมวลข้อบังคบอาคารของประเทศต่างๆ กับแนวความคิดในการจัดทำร่างประมวลข้อบังคับอาคารของกรมโยธาธิการและการผังเมืองโจ แนวพนิช
2551
8106การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธีธิดารัตน์ ตันนิรัตร์
2551
8107การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอกอินทิรา บางภิภพ
2551
8108การเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นแกนกลั่นตัวตามชั้นบรรยากาศในเขตเมืองจิราภรณ์ ทิพคุณ
2551
8109การเปลี่ยนสีของเพทายที่หุงไม่ขึ้นสีโดยการฉายรังสีแกมมาวชิรบุญ ตรงศีลสัตย์
2551
8110การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภัควดี ทั่วจบ
2551
8111การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานครกุลชา สุนทรสิงห์
2551
8112การเปิดรับข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ำมัน E20 ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครวรรณวิภา หาญสันเทียะ
2551
8113การเปิดรับ แรงจูงใจในการใช้สื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการหลีกเหลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค ที่มีต่อสื่อดั้งเดิมและสื่อรูปแบบใหม่ภัทรภร เสนไกรกุล
2551
8114การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานครสีตลา ประติพัทธ์กุลชัย
2551
8115การแปรทางสังคมของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ในภาษาไทยถิ่น ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
2551
8116การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากกากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอลวัชราวลี จรัสมาศ
2551
8117การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนเก่าด้วยระบบหมักอมรพรรณ แถมเงิน
2551
8118การผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีความดันสูงจากแกซิฟิเคชันของถ่านหินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กสุรัตน์ พุทธา
2551
8119การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากแมคาเดเมียมนภัทร องค์สรณะคม
2551
8120การผลิตซอร์บิทอลโดย Zymomonas mobilis TISTR 548 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟดแบตช์พาคินทร์ เจริญทิพย์
2551
8121การผลิตถ่านกัมมันต์อัดแท่งจากผงแอนทราไซต์ด้วยตัวประสานกากน้ำตาลกษิต แหลมทองมงคล
2551
8122การผลิตน้ำตาลจากการย่อยสลายโมเลกุลหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าเนเปียร์ยักษ์ หญ้าแพนโกล่าและหญ้ารูซี่ โดยใช้กรดซัลฟูริกและการฉายรังสีแกมมาร่วมกับกรดซัลฟูริกสุภัทร ภัทรกิจโสภณ
2551
8123การผลิตน้ำมันชีวภาพโดยการทำให้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นของเหลวในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจิราพัชร คำพิเดช
2551
8124การผลิตน้ำเสาวรส Passiflora edulis, var. flavicarpa เสริมเวย์โปรตีนเข้มข้นอัจฉริยา สอางชัย
2551
8125การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มสเตียรินวีรพล สีอร่ามรุ่งเรือง
2551
8126การผลิตผงเงินโดยใช้กลีเซอรอลและโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวรีดิวซ์อัศนัย ใจปลื้ม
2551
8127การผลิตโฟมอะลูมิเนียมที่ทำให้เสถียรด้วยขี้เถ้าแกลบรัฐ ตันติศิริไพบูลย์
2551
8128การผลิตเยื่อและการฟอกเยื้อด้วยไซแลนเนสของหญ้าคา Imperata cylindrical (L.) P Beauv. และหญ้าแฝก Vetiveria zizaniodes (L.) Nash Grassesสุธิดา มุลาลินน์
2551
8129การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อแร็กโทพามีนพรรัตน์ คงคาวิทูร
2551
8130การผลิต และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากใบยาสูบศุกร์จิตต์ เอี่ยมนเรพร
2551
8131การผลิตไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารสุภาภรณ์ ศุภวิทยาภินันท์
2551
8132การเฝ้าสังเกตคุณภาพการให้บริการบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บเซอร์วิซนที อาจเอี่ยม
2551
8133การพยากรณ์ยอดขาย และการลดต้นทุนสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมไม้พื้นสำเร็จรูปลามิเนตอุดม ตั้งล้ำเลิศ
2551
8134การพยากรณ์สึนามิโดยวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียมอาทิตย์ อินทวี
2551
8135การพัฒนากระบวนการการจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงหัวข้อคุณภาพการบริการวัชรพล ภูมิสถิตย์พงษ์
2551
8136การพัฒนากระบวนการนำกลับความร้อนจากสายอากาศขาออกของหออบแห้งแบบพ่นฝอยวัชราวรรณ วิชยานุวัติ
2551
8137การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ
2551
8138การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรูปแบบการสร้างมโนทัศน์กับรูปแบบการแปลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถทางการคิดแบบอุปนัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นวิมลรัตน์ ศรีสุข
2551
8139การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างพฤติกรรมการสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศิวนิต อรรถวุฒิกุล
2551
8140การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลวนิดา แพร่ภาษา
2551
8141การพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน : บทเรียนรู้จากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติดีวิริยา ศรีวิเชียร
2551
8142การพัฒนาเครื่องมือจัดการข้อมูล Metadata ผ่านระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลธีนพัฒน์ ชวพิทักษ์ธรรม
2551
8143การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานครฉัตรลดา พุทธรักษา
2551
8144การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับทิศทางของแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกส์และแรงดันตกชั่วขณะได้สกลพงษ์ บูรณะวิทย์
2551
8145การพัฒนาเจตคติและความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสาน: การวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลามะลิวัลย์ ปัทมะ
2551
8146การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เรียนร่วมในโรงเรียนกฤษณา ปลื้มรัมย์
2551
8147การพัฒนาเชิงโมเดลสาเหตุของการทุจริตในการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานครอรนุช หงวนไธสง
2551
8148การพัฒนาดัชนีวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวน้ำตกกรณีศึกษา : น้ำตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างบุปผชาติ มัธยม
2551
8149การพัฒนาดัชนีวัดผลการดำเนินงานหลักด้านคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกุณฑญา เปลี่ยนสมัย
2551
8150การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์สุปราณี บุระ
2551

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next