DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101งานตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมายควบคุมอาคาร : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์รวมหลายโรงในอาคารที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกันเชาวยัน ภัณฑลักษณ์
2550
8102งานนิพนธ์ของพระสารีบุตรในพระไตรปิฎกบาลีสมพรนุช ตันศรีสุข
2550
8103จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับชลรดา วิรัตรมณี
2550
8104เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรักจุฑาธิป วัชรานนท์
2550
8105เจ็ตที่หมุดควงในกระแสลมขวาง : การศึกษาด้วยโฟลวิชชวลไลเซชันปราโมทย์ ลิ้มดำรงธรรม
2550
8106ซิมโฟนิกโพเอ็ม ลำนำแห่งช้างสยามสำราญ เชื้อพันธ์
2550
8107ซิมโฟนีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกชาญสรรค์ วรรณะ
2550
8108ฐานข้อมูลการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในประเทศไทยมาณพ เจริญยุทธ
2550
8109ต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปส่งออกณัฐวัชร์ จงกลนี
2550
8110ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่กาญจน์ นทีวุฒิกุล
2550
8111ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ. 2548ศิวนารถ หงษ์ประยูร
2550
8112ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันอโนชา สาระสิต
2550
8113ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาลเทียมจิต จันทรภูมี
2550
8114ตัวแทนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับตลาด และรูปแบบการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นวีณา อำไพสิริวงศ์
2550
8115ตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนแบบจตุรัสลาตินที่ปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกเป็นปัจจัยคงที่มงคล ลีลาไพบูลย์
2550
8116ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาทต่อปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้ไพรสันต์ สุวรรณไตร
2550
8117ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบสปรางค์สินันท์ โทธรัตน์
2550
8118ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรัฐพล ภุมรินทร์พงศ์
2550
8119ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารการตลาดในโรงเรียนอุมาพร ภักดีวงศ์
2550
8120ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครเจษฎา เปี่ยมคุ้ม
2550
8121ที่พักอาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมวิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา
2550
8122ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2550
8123เทคนิคการตรวจวัดก๊าซเรดอนเพื่อหาบริเวณที่มีการซึมของน้ำใต้ดินตื้นเข้าสู่คลอง : กรณีศึกษาคลองบางกอกใหญ่ภูริต ควินรัมย์
2550
8124เทคนิคการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนสำหรับระบบสื่อสารแบบแฮนด์ฟรีรัฐพล ทูลแสงงาม
2550
8125นโยบายการขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียงบุญมี ฉันทประทีป
2550
8126นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก และผลไม้ : ศึกษาผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์แสน กีรตินวนันท์
2550
8127นโยบายภาครัฐกับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดแรงงานปริชมน ชัยวัฒน์
2550
8128นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ : ศึกษากรณีคนพิการทางด้านสายตาเทวพงษ์ พวงเพชร
2550
8129นโยบายเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายเจน กิตติรัตนไพบูลย์
มณิศรี พันธุลาภ
2550
8130นโยบายสาธารณะว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีผลกระทบของนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์อภินันท์ คงนุรัตน์
2550
8131นาฏยประดิษฐ์ของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดงอรวรรณ นุ่มเจริญ
2550
8132นาฏยศิลป์ในวงปี่พาทย์มอญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรีคณรัตน์ บัวทอง
2550
8133นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าโพชฌงค์ เพ็ชรน้อย
2550
8134นิตยสารแนวสุขภาพของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กับการนำเสนอเรื่อง "โยคะ"สุภาวดี สุขสมัย
2550
8135เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของรายการ "พ.ศ. พอเพียง" และการรับรู้ประโยชน์ และการเปิดรับรายการของผู้ชมอำภา มิตรภูษาภรณ์
2550
8136แนวคิดเชิงปฏิบัตินิยมว่าด้วยการทำให้เป็นปัจเจกในความคิดหลังอภิปรัชญาเทพทวี โชควศิน
2550
8137แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชของชนชั้นนำไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2172-2394เอนก มากอนันต์
2550
8138แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชนพัชรี ดำรงสุนทรชัย
2550
8139แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชาวนาในการเกษตรแบบยั่งยืนธิดารัตน์ โชคสุชาติ
2550
8140แนวทางการจัดทำรูปแบบรายการประกอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมทรงพล จิตร์หาญ
2550
8141แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ : ศึกษากรณีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม (3G)ฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์
2550
8142แนวทางการตีความข้อบทเรื่องแรงงานในความตกลงเขตการค้าเสรี : กรณีศึกษาเขตการค้าเสรีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชิลีมนลดา นาคภิบาล
2550
8143แนวทางการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องในเขตกรุงเทพมหานครอภิชาติ โมฬีชาติ
2550
8144แนวทางการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์ธีรวิทย์ นิลสุก
2550
8145แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรังสร้อยสน รัฐสมบูรณ์
2550
8146แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนสุริชาติ จงจิตต์
2550
8147แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ชีวารัตน์ กลับคุณ
2550
8148แนวทางการพัฒนาย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานครวรี จิระรัตน์พันธ์
2550
8149แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522บัญญัติ คันธา
2550
8150แนวทางการลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการขนส่งมวลชน และขนส่งสินค้ากมลวรรณ สงวนสิริกุล
2550

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next