DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยรัศมี เลิศอารมย์
2549
8102ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศกิรติ สุวรรณศรี
2549
8103ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน
2549
8104ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยื่นตั๋วเงินเพื่อให้ใช้เงินวิภาพร พารักษา
2549
8105ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงินที่ให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนวลมณี ภูอนันตานนท์
2549
8106ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลงทุนใน สปป ลาวแก้วสายจง สายสุวรรณวงศ์
2549
8107ปัญหาการขนส่งสินค้าระบบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟ : เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง-ท่าเรือแหลมฉบังธงชัย เจริญสวัสดิ
2549
8108ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ของครูผู้สอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครสรายุธ สมบูรณ์
2549
8109ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534วิทยา เบ็ญจาทิกุล
2549
8110ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนมานะ เผาะช่วย
2549
8111ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของลูกหนี้ร่วม : ศึกษาเฉพาะกรณีกฎหมายตั๋วเงินเพียงฤทัย พรรณศิริชัย
2549
8112ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงินปลอม : ศึกษากรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญในตั๋วเงินภาสินี ปรีชาพืช
2549
8113ปัญหาทางกฎมายในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพจำพวกจุลินทรีย์ในประเทศไทยนนทพัทธ์ อัศวก้องเกียรติ
2549
8114ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครองยุทธนา ทิณรัตน์
2549
8115ปัญหาและความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในขั้นตอนการศึกษาโครงการก่อนการออกแบบสุรีย์รัตน์ กิจเจริญวณิชกุล
2549
8116ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดเก็บอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรธเนศ บ๊วยเจริญ
2549
8117ปัญหาและลู่ทางในการบังคับใช้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง "ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ ค.ศ. 2000"จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ
2549
8118ปัญหาและอุปสรรคในการกำกับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอร์เน็ตโดยหน่วยงานภาครัฐบรรชา ลิมปสถิรกิจ
2549
8119ปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยที่มารอรับการขูดมดลูก ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถีอรสา โชคชัยนันท์
2549
8120เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ การวิจัยเชิงประจักษ์ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจอมขวัญ รัชตะวรรณ
2549
8121โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ปริมาณการใช้ทางสัญจรในการเข้าถึงพื้นที่อาคารสุริยางค์ ศิริลักษณ์
2549
8122โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบรูปทรง 3 มิติของอาคารสูงภายใต้กฎหมายระยะถอยร่นวสันต์ เอี่ยมสุภาษิต
2549
8123โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่ายประสานภาพพิกัดเสมือน 3 มิติเข้ากับภาพพิกัดจริงบนภาพจากกล้องวีดีโอพฤฒิพร ลพเกิด
2549
8124ผลกระทบการใช้ตราสารอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อมูลค่าของกิจการก่อนและหลังการรับรู้ตราสารอนุพันธ์อัจฉรา เรืองสุวรรณ
2549
8125ผลกระทบของการควบคุมราคาสินค้าที่มีต่อนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อกรพินธ์ ศรีอำพลชาญ
2549
8126ผลกระทบของการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ของผู้บริหารต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติรัฐพล สกุลเหลืองอร่าม
2549
8127ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีต่ออัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี : กรณีการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสุรีรัตน์ ดีใหญ่
2549
8128ผลกระทบของกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนที่มีต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กัลยกานต์ หนูขวัญแก้ว
2549
8129ผลกระทบของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมต่อการพัฒนาเมืองใน สปป.ลาววิวัฒน์ สวลี
2549
8130ผลกระทบของตลาดน้ำตลิ่งชันต่อชุมชนริมน้ำคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครศรัณยพงศ์ โชติวรรณ์
2549
8131ผลกระทบของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดเงินสด กรณีศึกษายางแผ่นรมควันชั้น 3ธเนศวร์ โตระจิตต์
2549
8132ผลกระทบของนโยบายประชานิยมที่มีต่ออุปสงค์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่กุสุมา อาฌาศัย
2549
8133ผลกระทบของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบวลีพร พจนะวาที
2549
8134ผลกระทบจากการรวมการปฏิบัติงานในคลังสินค้า : กรณีศึกษาธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมชญากานต์ มะลิวัลย์
2549
8135ผลกระทบด้านการจราจรของการจำกัดช่องจราจรสำหรับรถยนต์บรรทุกบนทางหลวงปิติ โรจน์วรรณสินธุ์
2549
8136ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านจากการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายสุขุมา อรุณจิต
2549
8137ผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมจาการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย กรณีศึกษาสินค้าเหล็กจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสันติ พรชัยจรูญศักดิ์
2549
8138ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา บ้านไทย-จังโหลน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาอธิฏฐาน พงศ์พิศาล
2549
8139ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดสุพรรณี สุขสม
2549
8140ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าสิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์
2549
8141ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบบริการพยาบาลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก ต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาลกนกพรรณ อินพักทัน
2549
8142ผลการรักษาด้วยวิธีกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสในผู้ป่วยโรคลมชักที่ดื้อต่อยากันชักในกลุ่มอาการชักต่างๆ ในคนไทยชูศักดิ์ ลิโมทัย
2549
8143ผลของ 1,7-ไดฟีนิล-4,6-เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวพจณีย์ พ่วงไพโรจน์
2549
8144ผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกในฟันหลังสุคนธา อิศรวิริยะกุล
2549
8145ผลของกลุ่มพัฒนาตนต่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุวรัปสร โรหิตะบุตร
2549
8146ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นศีลและปัญญาต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเนื่องต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการธีรวรรณ ธีระพงษ์
2549
8147ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์ ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานครปราณี พรภวิษย์กุล
2549
8148ผลของการใช้เกมดิจิทอลในการเรียนฟิสิกส์ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานครอานนท์ เอื้ออุมากุล
2549
8149ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิก ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2มณฑา หิรัญบัฏ
2549
8150ผลของการใช้น้ำของพืชที่มีต่อการเกิดดินเค็มในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาภาษิตา ทุ่นศิริ
2549

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next