DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน : ศึกษากรณี พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551พร้อมพันธ์ ครบตระกูลชัย
2552
8102การกำกับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตอารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์
2552
8103การกำกับดูแลเนื้อหาเว็บบอร์ดทางการเมืองภายหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550วราพงษ์ เทพรงค์ทอง
2552
8104การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย Fe-EDTAพันสิน บุศยดิลกสกุล
2552
8105การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minorพิชามญชุ์ ประเสริฐทรัพย์
2552
8106การกำจัดความขุ่นจากน้ำผิวดินด้วยอะลูมินัมคลอโรไฮเดรตสาวิตรี ตาสุติน
2552
8107การกำจัดความขุ่นและสาหร่ายจากน้ำโดยวิธีตกตะกอนทางเคมีเกศรินทร์ วรเดชวิทยา
2552
8108การกำจัดเตตระไซยาโนนิกเกิลเลต และเฮกซะไซยาโนโคบอลเตตจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยการออกซิเดชันด้วยเฟอร์เรตประภาพร ฉัตรชัยธนวัฒน์
2552
8109การกำจัดฟีนอลและตะกั่วจากน้ำเสียโดยใช้ออร์กาโนเคลย์ฐิติรัตน์ ดิษฐ์แก้ว
2552
8110การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีสหรัฐ เชาว์รูปดี
2552
8111การกำจัดสารประกอบโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยเส้นใยนุ่นที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวกดิษยา เฟื่องฟู
2552
8112การกำจัดสิทธิบุตรบุญธรรมในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการอุปการะเลี้ยงดูบุพการีวิทูรย์ ตลุดกำ
2552
8113การกำจัดเฮกซะไชยาโนโคบอลเตต (III) และเตตระไซยาโนนิกเกิลเลต (II) โดยกระบวนการออกซิเดชันด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ปิยะพงษ์ เรืองฤาหาร
2552
8114การกำจัดเฮกซะไซยาโนโคบอลเตตในน้ำเสียสังเคราะห์โดยวิธีการออกซิเดชันเฟอร์เรตวศินี กิตติสาร
2552
8115การกำหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปีพ.ศ. 2551ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
2552
8116การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ
2552
8117การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542สุทธินันท์ สาริมาน
2552
8118การกำหนดนโยบายพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทยศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
2552
8119การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อก โอเคเนชั่นสุปรียา กลิ่นสุวรรณ
2552
8120การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกมลศักดิ์ หมื่นภักดี
2552
8121การเก็บกลับคืนทองคำและทองแดงจากสินแร่ซัลไฟด์ของแหล่งแร่ภูทับฟ้าพีท หอมชื่น
2552
8122การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสุภาพร ประดับสมุทร
2552
8123การเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคลมชักไทยที่กินยากันชักระยะยาวณัฐนิช ลิมปิสุข
2552
8124การแก้ไขปัญหาแท็กซี่ป้ายดำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพงศ์ธร สถาพร
2552
8125การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟวิไลรัตน์ โกสุพรรณ์
2552
8126การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์กิ่งกนก รัตนมณี
2552
8127การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 : ศึกษากรณีประเทศไทยอโณทัย วัฒนาพรรณิกร
2552
8128การเข้ารหัสใหม่ในกระบวนการนำเสนอภาพยนตร์ที่ออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์ เอ็ชบีโอวรวุฒิ อ่อนน่วม
2552
8129การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแพคเบดสครับเบอร์อานนท์ สิทธิเวช
2552
8130การควบคุมการเกิดตะกรันในเครื่องระเหยของเหลวดำมนัญญา รุดดิษฐ์
2552
8131การควบคุมการแสดงออกของยีนตัวขนส่งโดพามีนโดยกลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมรชตวรรธ บุญมาเลิศ
2552
8132การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะรัฐประหารโดยศาลปกครองวิโรจน์ ธิตา
2552
8133การคัดกรอง Streptomyces สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอินูลิเนสและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์รุ่งตระการ จันทนพันธ์
2552
8134การคัดแยกยีนไดออกซิจีเนสจากเมตาจีโนมของดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีแนนทรีนและอะซีแนพธีนกังสดาล ทองดอนง้าว
2552
8135การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่ธัชณนท์ แดนเขต
2552
8136การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนักจตุรงค์ พูลทวี
2552
8137การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศไทยอัญมณี ทะเสนฮด
2552
8138การคาดประมาณอัตรามรณะไทย : การเปรียบเทียบ 3 วิธีการ (ลี-คาร์เตอร์ ฟัซซีลี-คาร์เตอร์ และการแปลงของแวง)ณัฐกร สุรเมธากุล
2552
8139การคำนวณค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตเมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซีชวนภ อิ่มแสงจันทร์
2552
8140การคุดแบบชนของฟันกรามแท้ซี่ที่สองล่างและความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของขากรรไกรล่างวุฒิพงษ์ เหล่าอมต
2552
8141การคุ้มครองดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีวิฑูรย์ เชื้ออำไพ
2552
8142การคุ้มครองพยานในคดีอาญา : ศึกษากรณีบทบาทศาลยุติธรรมมนิมนา สุทธิพงศ์เกียรติ์
2552
8143การคุ้มครองพยาน : ศึกษากรณีการนำมาตรการฉุกเฉินมาปรับใช้วรรณพร สิทธิกรวงศ์
2552
8144การคุ้มครองสิทธิเด็กผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศลาวทองสมุทร เทพปัญญา
2552
8145การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องปณิธาน มาลากุล ณ อยุธยา
2552
8146การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนุญภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยชยกร แก้วมาก
2552
8147การโคลนและการแสดงออกของยีนชีวสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอตจาก Ralstonia eutropha สายพันธุ์ A-04 ใน Escheriahia coliสิริรัตน์ วิเศษคุปต์
2552
8148การจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดดลยา หมัดชา
2552
8149การจัดการความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารพาณิชย์สรยุทธ เนียมหอม
2552
8150การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่สมรสแล้วกนกวรรณ ชูชื่น
2552

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next