DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรังตรีชาติ เลาแก้วหนู
2550
8102แนวทางการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวิชาภรณ์ ชำนิกำจร
2550
8103แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีสยาม สถานีชิดลมและสถานีเพลินจิตยุทธภูมิ เผ่าจินดา
2550
8104แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดเก่าเยาวราชชัยยศ จิตเอกวิโรจน์
2550
8105แนวทางในการกำหนดลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพและสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา พื้นที่เขาหลัก จ.พังงาณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ
2550
8106แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการค้าชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่กนกกร เหล่ากาแฝง
2550
8107แนวทางในการพัฒนาระบบสถาปนิกฝึกหัด สาขาสถาปัตยกรรมหลักถนอมศักดิ์ วานิชย์หานนท์
2550
8108แนวทางป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ภาณุมาศ กำคำเพ็ชร
2550
8109แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยองอังคณา แก้วคำหา
2550
8110แนวทางพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักภัทรา ลาชโรจน์
2550
8111บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐวิชา รัตนโชติ
2550
8112บทบาทของการสื่อสารต่อการธำรงรักษาเครือข่ายแฟนคลับของวงโมเดิร์นด็อกสุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา
2550
8113บทบาทของจีนต่อวิกฤตินิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี (ค.ศ. 1992-2006)ยุพดี สวัสดิชัย
2550
8114บทบาทของเพศ บทบาททางเพศ และความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่ต่อการเสียใจภายหลัง และเป้าหมายการควบคุมสินีรัตน์ โชติญาณนนท์
2550
8115บทบาทของยาไธอะโซลิดีนไดโอนต่อความไวของอินสุลินและผลในการป้องกันเยื่อบุผนังช่องท้องเสื่อม ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องรุ่งโรจน์ คุณประคัลภ์
2550
8116บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงรายธิติพร คำแก่น
2550
8117บทบาทของอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณีเว็บไซต์พลังจิตกรกนก กมลรัตน์
2550
8118บทบาทเชิงวารสารศาสตร์แบบก่อกระแสของผู้จัดการออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย พ.ศ. 2549พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล
2550
8119บทบาททางการเมืองของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2550ธิดา แย้มบุปผา
2550
8120บทบาททางการสื่อสารของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทยตวงทอง สรประเสริฐ
2550
8121บทบาทหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551 - 2560)วิภาวรรณ บัวสรวง
2550
8122บทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551-2560)น้ำฝน โดมกลาง
2550
8123บทบาทองค์กรการกุศลในการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศึกษากรณีคลินิกมูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมไพจิตร รัตนานนท์
2550
8124บรรทัดฐานและทัศนะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพ์บันเทิงเกี่ยวกับขอบเขตสิทธิที่จะรู้ของประชาชนกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรัชดาภรณ์ ศรีทองกุล
2550
8125แบคทีเรียชนิดใหม่ที่ย่อยสลายไพรีนที่คัดแยกจากดินพิริยะ กลั่นแก้ว
2550
8126แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการแผ่รังสีความร้อนในห้องปรับอากาศแบบแผ่รังสีทำความเย็นนพรัตน์ เกตุขาว
2550
8127แบบจำลองพลวัตของกระบวนการผลิตน้ำแข็งซองโดยใช้วิธีการระบุเอกลักษณ์แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นวุฒินันท์ ธูปหอม
2550
8128แบบจำลองโอกาสถูกโจมตี โดยอาศัยวัฏจักรชีวิตจุดอ่อนของระบบอมรทิพย์ จำรัสเจริญวานิช
2550
8129แบบจำลองฮิกซ์ขนาดย่อมภาวิน อิทธิสมัย
2550
8130แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โชติวิทย์ เตชะบัญญัติ
2550
8131ประณามบทและนิคมนกถาในวรรณคดีบาลี : แนวคิด รูปแบบ และภาษาพระมหาสายัญ ศรีอ่อน
2550
8132ประสบการณ์การจัดการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยวิระดา แสงศรี
2550
8133ประสบการณ์การจัดการสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพในเหตุการณ์สินามิปรารถนา ยามานนท์
2550
8134ประสบการณ์การปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สุรัสวดี ไมตรีกุล
2550
8135ประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนสุชานันท์ บำรุงวงค์
2550
8136ประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมาเรียม เพราะสุนทร
2550
8137ประสบการณ์การฟื้นสภาพของวัยรุ่นหลังจากถูกล่วงเกินทางเพศจิตรา โรจน์ขจรนภาลัย
2550
8138ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ต้องขังหญิงคดีฆาตกรรมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่สมภพ แจ่มจันทร์
2550
8139ประสบการณ์ภาวะผู้นำตามแนวพุทธของหัวหน้าหอผู้ป่วยนิตยา ปรีชายุทธ
2550
8140ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การวิเคราะห์อภิมานวาสนา ธรรมสอน
2550
8141ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การวิเคราะห์อภิมานวารุณี ฉวีศักดิ์
2550
8142ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน : การวิเคราะห์อภิมานนัฐิยา เพียรสูงเนิน
2550
8143ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลทางการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานสมพร รูปช้าง
2550
8144ประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ระงับเชื้อในการลดระดับของเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ในน้ำลายวิชุดา บูรณะเลิศไพศาล
2550
8145ประสิทธิผลของยา 0.1 % เอสทริออลชนิดครีมในการรักษาริ้วรอยแห่งวัยในหญิงวัยหมดประจำเดือน, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้างบุณยพัต กฤษฎาธิวุฒิ
2550
8146ประสิทธิผลของรูปแบบการจำแนกทางการพยาบาลต่อความพึงพอใจของพยาบาลและจำนวนวันนอนของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในหอผู้ป่วยหนักแพรวพรรณ อึ้งภาภรณ์
2550
8147ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติกฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์
2550
8148ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเทอร์บูทาลีนชนิดรับประทานสำหรับการรักษาต่อเนื่องหลังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเก็จกนก แก่นบุญ
2550
8149ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
2550
8150ปัจจัยการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ (Low-Carb)กรกนก นิลสังข์
2550

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next