DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การค้นคืนข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเสียงภาษาไทยด้วยข้อคำถามเสียงภูเบศ โต๊ะลง
2549
8102การค้นหาเว็บเซอร์วิสเชิงความหมายด้วยข้อกำหนดอาวล์-เอส โพรเซสโมเดลปิยะ สุวรรณโนภาส
2549
8103การคัดกรองแบคทีเรียที่สร้างไนซินและการยืนยันยีนที่ประมวลรหัสไนซินไปรมา แก้วสามศรี
2549
8104การคัดค้านอนุญาโตตุลาการวโรดม ศิริมณีธรรม
2549
8105การคัดเลือกและชักนำให้เกิดมิวเทชันของราที่ย่อยลิปิดเพื่อเพิ่มไฮโดรไลติกแอกทิวิตีวราภรณ์ มลิลาศ
2549
8106การคัดเลือกสมการถดถอยเชิงเส้นที่ดีที่สุดภายใต้แลตทิซวลัยทิพย์ บุญญาติศัย
2549
8107การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดหอม Lentinus edodes [Berk] Sing ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นพอลิพลอยด์ด้วยโคลชิซินโดยการเพาะให้เกิดดอกพัชนี เอื้อรักสกุล
2549
8108การคาดการณ์อนาคตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพวิชุดา กิจธรธรรม
2549
8109การคุ้มครองบุคคลที่สามที่ได้ความลับทางการค้ามาโดยสุจริตภัทรา ภาคย์ประเสริฐ
2549
8110การโคลนและการหาลำดับของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Penicillium sp. SMCU 3-14พิมลรัตน์ เต็มจิตต์ภักดี
2549
8111การจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์จากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าปิยะนุช สุจินตนารัตน์
2549
8112การจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและหลังการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปรีชา มาตรา
2549
8113การจัดการความขัดแย้งด้านมลภาวะทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรัติกร อุ่นนันกาศ
2549
8114การจัดตารางการผลิต กรณีศึกษาโรงเรียนประกอบโคมไฟฟ้าสำเร็จรูปญาณี เฉยใจชื่น
2549
8115การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนูยศธนา เสน่หา
2549
8116การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลายดวงตา ละเอียดดี
2549
8117การจัดประเภทของเว็บโดยการเชื่อมโยงของเว็บในระดับเพจและบล็อกพรทิพย์ มาลีลัย
2549
8118การจัดแผนที่กลุ่มสไลซ์แบบปรับตัวตามความสำคัญของแมโครบล็อกร่วมกับการเข้ารหัสแก้ความผิดพลาดไปหน้าสำหรับการส่งวีดิทัศน์ H.264 ผ่านช่องสัญญาณไร้สายวิสูตร์ หาญทนงค์
2549
8119การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสื่องในโครงการก่อสร้างอุโมงค์โดยวิธีสมดุลแรงดันดินสมบัติ พงษ์มี
2549
8120การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายชนิดโดยใช้การจำลอง : กรณีศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ากรุงพล โชติสุวรรณ
2549
8121การจัดสรรเส้นทางที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในโครงข่ายแอดฮอกโกวิทย์ สิทธิ
2549
8122การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สุทธิพงษ์ มีใย
2549
8123การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลผ่าตัด โรงพยาบาลสระบุรีวัชรินทร์ ชัยมานะการ
2549
8124การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สำหรับจังหวัดสมุทรปราการธิดารินทร์ หงษ์ศรีสวัสดิ์
2549
8125การจำลองกระบวนการสกัดเอทานอลออกจากสารละลายในน้ำด้วยไฮโดรคาร์บอนผสมสุธี อธิปัญญาพันธุ์
2549
8126การจำลองการไหลในน้ำตื้นที่มีพจน์แหล่งต้นทางศศิเกษม สัทธรรมสกุล
2549
8127การจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการใช้วิธีการผสานองค์ความรู้ของบุคคลวีระวัฒน์ ตันติศิริวัฒน์
2549
8128การจำลองสึนามิที่มีผลต่อบริเวณอ่าวไทยนพพร แซ่เหล่ม
2549
8129การชะละลายของโลหะหนักจากของเสียที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทำก้อนแข็งพีรพัฒน์ อ้นโต
2549
8130การเชื่อมต่อแบบจำลองน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์หาสมดุลน้ำโดยการประยุกต์ใช้ในแอ่งน้ำใต้ดินภาคกลางตอนบนวีรพล เพชรานนท
2549
8131การเชื่อมโยงปรากฏการณ์เอลนินโญกับการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล
2549
8132การใช้กำลังอำนาจทางทะเลของไทย ระหว่าง ค.ศ. 1977 ถึง ค.ศ. 1988 : ศึกษาเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศวชิรพร วงศ์นครสว่าง
2549
8133การใช้ข้อมูลฐานจีพีเอสสำหรับการปรับเส้นทางรถบรรทุกสินค้าขาเข้าประพนธ์ ชื่นชม
2549
8134การใช้จีเอฟพีเป็นเครื่องหมายติดตามโพรไบโอติก Bacillus S11 ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodonนิสา วงศ์ทางประเสริฐ
2549
8135การใช้เซลลูโลสแบบผลึกระดับจุลภาคที่เตรียมจากเศษผ้าฝ้ายเป็นสารตัวเติมในฟิล์มพีวีซีศิริวรรณ สุอุทัย
2549
8136การใช้ฐานข้อมูลเอกสารออนไลน์ ของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศฐานิตา ธรรมสาคร
2549
8137การใช้ดัชนีชี้วัดความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาเพื่อการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลสระบุรีวนิดา มานะกิจจงกล
2549
8138การใช้เทศกาลดนตรีพัทยาในฐานะกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยา ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดารามาส มณฑลวิทย์
2549
8139การใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมสื่อและเครือข่ายบนเวิลด์ไวด์เว็บในรายการอะคาเดมี่ แฟนเทเซียพิชญาณี ภู่ตระกูล
2549
8140การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาและการเรียนรู้จริยธรรมของเยาวชนชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
2549
8141การใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลางในชุมชนบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ระดับราคาปานกลาง พื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือพรชัย ศิริวัชรกุล
2549
8142การใช้พื้นที่และมัลติมีเดียของคณะละครเวทีร่วมสมัยในเทศกาลละครกรุงเทพชญาดา รุ้งเต่า
2549
8143การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดนครสวรรค์สุพรรณิการ์ ปานกรด
2549
8144การใช้เยื่อทูนิกาวาจัยนัลลิสของตัวเองเพื่อทดแทนกระเพาะปัสสาวะบางส่วนในสุนัขพัลลภา ว่องเศรษฐชัย
2549
8145การใช้เยื่อหุ้มรกของสุนัขรักษาแผลหลุมของกระจกตาที่เกิดจากการเหนี่ยวนำและเกิดขึ้นเองในสุนัขสิมณฑ์ วงษ์สกุล
2549
8146การใช้รถยนต์ของพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อมวลัยภรณ์ ไชยศิริวัฒนากุล
2549
8147การใช้เรื่องเล่าและตำนานในการสร้างอัตลักษณ์ในวรรณกรรมเยาวชน ของนักเขียนอเมริกันเชื้อสายจีนร่วมสมัยพัณณิดา ภูมิวัฒน์
2549
8148การใช้หลักการย้อนยุคในการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสถาบันชัยวัฒน์ เสริมสุธีอนุวัฒน์
2549
8149การใช้ แอนิเมชั่น ในงานโฆษณารณรงค์ทางศาสนาตะวัน ตะวันทัศไนย
2549
8150การซ้ำเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพในงานออกแบบเรขศิลป์ชัชณี คุรุภากรณ์
2549

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next