DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การกำจัดฟีนอลและตะกั่วจากน้ำเสียโดยใช้ออร์กาโนเคลย์ฐิติรัตน์ ดิษฐ์แก้ว
2552
8102การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีสหรัฐ เชาว์รูปดี
2552
8103การกำจัดสิทธิบุตรบุญธรรมในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการอุปการะเลี้ยงดูบุพการีวิทูรย์ ตลุดกำ
2552
8104การกำจัดเฮกซะไชยาโนโคบอลเตต (III) และเตตระไซยาโนนิกเกิลเลต (II) โดยกระบวนการออกซิเดชันด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ปิยะพงษ์ เรืองฤาหาร
2552
8105การกำจัดเฮกซะไซยาโนโคบอลเตตในน้ำเสียสังเคราะห์โดยวิธีการออกซิเดชันเฟอร์เรตวศินี กิตติสาร
2552
8106การกำหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปีพ.ศ. 2551ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
2552
8107การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ
2552
8108การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542สุทธินันท์ สาริมาน
2552
8109การกำหนดนโยบายพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทยศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
2552
8110การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อก โอเคเนชั่นสุปรียา กลิ่นสุวรรณ
2552
8111การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกมลศักดิ์ หมื่นภักดี
2552
8112การเก็บกลับคืนทองคำและทองแดงจากสินแร่ซัลไฟด์ของแหล่งแร่ภูทับฟ้าพีท หอมชื่น
2552
8113การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสุภาพร ประดับสมุทร
2552
8114การเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคลมชักไทยที่กินยากันชักระยะยาวณัฐนิช ลิมปิสุข
2552
8115การแก้ไขปัญหาแท็กซี่ป้ายดำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพงศ์ธร สถาพร
2552
8116การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟวิไลรัตน์ โกสุพรรณ์
2552
8117การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์กิ่งกนก รัตนมณี
2552
8118การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 : ศึกษากรณีประเทศไทยอโณทัย วัฒนาพรรณิกร
2552
8119การเข้ารหัสใหม่ในกระบวนการนำเสนอภาพยนตร์ที่ออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์ เอ็ชบีโอวรวุฒิ อ่อนน่วม
2552
8120การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแพคเบดสครับเบอร์อานนท์ สิทธิเวช
2552
8121การควบคุมการเกิดตะกรันในเครื่องระเหยของเหลวดำมนัญญา รุดดิษฐ์
2552
8122การควบคุมการแสดงออกของยีนตัวขนส่งโดพามีนโดยกลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมรชตวรรธ บุญมาเลิศ
2552
8123การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะรัฐประหารโดยศาลปกครองวิโรจน์ ธิตา
2552
8124การคัดกรอง Streptomyces สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอินูลิเนสและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์รุ่งตระการ จันทนพันธ์
2552
8125การคัดแยกยีนไดออกซิจีเนสจากเมตาจีโนมของดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีแนนทรีนและอะซีแนพธีนกังสดาล ทองดอนง้าว
2552
8126การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนักจตุรงค์ พูลทวี
2552
8127การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศไทยอัญมณี ทะเสนฮด
2552
8128การคาดประมาณอัตรามรณะไทย : การเปรียบเทียบ 3 วิธีการ (ลี-คาร์เตอร์ ฟัซซีลี-คาร์เตอร์ และการแปลงของแวง)ณัฐกร สุรเมธากุล
2552
8129การคำนวณค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตเมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซีชวนภ อิ่มแสงจันทร์
2552
8130การคุดแบบชนของฟันกรามแท้ซี่ที่สองล่างและความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของขากรรไกรล่างวุฒิพงษ์ เหล่าอมต
2552
8131การคุ้มครองดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีวิฑูรย์ เชื้ออำไพ
2552
8132การคุ้มครองพยานในคดีอาญา : ศึกษากรณีบทบาทศาลยุติธรรมมนิมนา สุทธิพงศ์เกียรติ์
2552
8133การคุ้มครองพยาน : ศึกษากรณีการนำมาตรการฉุกเฉินมาปรับใช้วรรณพร สิทธิกรวงศ์
2552
8134การคุ้มครองสิทธิเด็กผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศลาวทองสมุทร เทพปัญญา
2552
8135การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องปณิธาน มาลากุล ณ อยุธยา
2552
8136การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนุญภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยชยกร แก้วมาก
2552
8137การโคลนและการแสดงออกของยีนชีวสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอตจาก Ralstonia eutropha สายพันธุ์ A-04 ใน Escheriahia coliสิริรัตน์ วิเศษคุปต์
2552
8138การจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดดลยา หมัดชา
2552
8139การจัดการความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารพาณิชย์สรยุทธ เนียมหอม
2552
8140การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่สมรสแล้วกนกวรรณ ชูชื่น
2552
8141การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์นพดล ศรีพุทธา
2552
8142การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์กฤษฎา โอภาสพงศ์
2552
8143การจัดการหนังสือหายากในห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์
2552
8144การจัดกำลังอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลตากสินสมพร เตรียมเกียรติคุณ
2552
8145การจัดเก็บและค้นคืนกรณีทดสอบและผลของการทดสอบโดยใช้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้วิภาพร กุศลชูกุล
2552
8146การจัดตารางการผลิตสำหรับหน่วยผลิตแบบขนานที่ไม่สัมพันธ์กันโดยมีการแยกล้อต ในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เพื่อการตกแต่งพิมพ์ประไพ ไทยเนียม
2552
8147การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์สมภพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล
2552
8148การจัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสูง บริเวณศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานครปัณฑารีย์ เพ็งจำรัส
2552
8149การจัดบริการล่วงเวลาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุบิน ไชยยะ
2552
8150การจัดสมดุลสายการประกอบแบบสองด้าน ในโรงงานประกอบรถยนต์พันรวี ทรัพย์อุดม
2552

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next