DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
2552
8102การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์
2552
8103การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการวุฒิชัย เนียมเทศ
2552
8104การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมนวลลักขณ์ บุษบง
2552
8105การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาญาณิศา บุญจิตร์
2552
8106การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์
2552
8107การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนและลักษณะหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการปฏิรูปการศึกษามาริษา ช่วยปู
2552
8108การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเรียนธานี เครืออยู่
2552
8109การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์จากต่อมน้ำลายยุงเสือ (Mansonia uniformis)อัจฉรา ภูมี
2552
8110การวิเคราะห์ผลของการเลือกหนังสือเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมสาณุรักษ์ ฟ่องวาริน
2552
8111การวิเคราะห์พฤติกรรมของครูในการใช้หนังสือเรียน และผลที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้เรียน : การวิจัยแบบผสมอนุรักษ์ วงศ์แก้ว
2552
8112การวิเคราะห์พลศาสตร์ของข้อเข่ามนุษย์จากการประมวลผลภาพดุษิต ภัทรนิธิคุณ
2552
8113การวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยระดับครู และ นักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนงค์ อินตาพรหม
2552
8114การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับความสามารถทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นลำพูน หามฤทธิ์
2552
8115การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จปรเมษฐ์ โมลี
2552
8116การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษาและคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของนิสิตครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะต่างกันกิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
2552
8117การวิเคราะห์วิธีการวัดเส้นโค้งไซคลิกโพลาไรเซชัน สำหรับวัดความต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็มของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 409L, 430L และ 316Lพรรษา ธงภักดี
2552
8118การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์รพีพร ศรีบัวรอด
2552
8119การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้นธีรพล ศิลาวรรณ์
2552
8120การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์อัญชา แดงทองดี
2552
8121การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษานฤมล อุดมคุณ
2552
8122การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมของประเทศไทยณัฏฐ์ ธารเจริญ
2552
8123การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรสธันยธร อนันต์วิโรจน์
2552
8124การวิจัยกรณีศึกษากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัญจรของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรพีภัทร รักสลาม
2552
8125การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5เสาวนีย์ แสนคำ
2552
8126การวิจัยเชิงเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์งานอีเว้นท์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายและหญิง กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์วิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์สนิท
2552
8127การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาผลกระทบของการเลื่อนวิทยฐานะที่มีต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอัฐพล อินต๊ะเสนา
2552
8128การวิจัยและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้กระบวนการแผนที่ผลลัพธ์สุราณีย์ ปาจารย์
2552
8129การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมวินัยของครูและการเรียนรู้ของโรงเรียนนิภาพร กุลสมบูรณ์
2552
8130การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการออกแบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความเต็มใจในการตอบและอัตราการตอบกลับสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
2552
8131การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 4-เอช เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สายฝน วังสระ
2552
8132การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการสอนงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิตศิริพร ประนมพนธ์
2552
8133การวิจัยสถาปัตยกรรมโดยแฝงกิจกรรมการออกกำลังกาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้าปิยะวดี นวลใย
2552
8134การศึกษากระบวนการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยการปรับปรุงคุณภาพด้วยโฟมแอสฟัลต์จิตติมา อังษานาม
2552
8135การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์
2552
8136การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัตปรัชญา ใจสุทธิ
2552
8137การศึกษากลุ่มอาการ การจัดการ และผลลัพธ์ของการจัดการของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันปฏิญญา สงวนพงษ์
2552
8138การศึกษาการเคลื่อนตัวของเอลิเมนต์ด้วยเทคนิคความคล้ายคลึงของโครงสร้างและสปริงนิภาพร เติมแสงสิริศักดิ์
2552
8139การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล
2552
8140การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแกสิฟิเคชันในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ทางภาคเหนือของประเทศไทยวรวิทย์ ลีลาวรรณ
2552
8141การศึกษาการใช้พลังงานในขณะแข่งขันของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทยทิพย์ธาอร เหลืองบริบูรณ์
2552
8142การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์คณิต มานะธุระ
2552
8143การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานครณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
2552
8144การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสาโรจน์ เทียนใส
2552
8145การศึกษาการตกผลึกระดับนาโน และการสังเคราะห์นาโนคอมพอสิทโดยใช้รัตนโลหะทองผสม Au₅₄Ag₅Pd₂Cu₂₄.₃Si₁₄.₇อนันต์ เลวรรณ์
2552
8146การศึกษาการตรวจในห้องปฏิบัติการโดยใช้อุปกรณ์ที่ให้ผู้ป่วยกดปุ่มเป็นระยะ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดเพื่อใช้ในการบอกเวลาที่เริ่มหลับและภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับปิยาภรณ์ ชูพงศ์
2552
8147การศึกษาการนำระบบทำความเย็นสเตอร์ลิงมาใช้ในการปรับอากาศอิทธิพล ญาณวารี
2552
8148การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวรุ่ง รัตนวัน
2552
8149การศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมารยาท แซ่อึ้ง
2552
8150การศึกษาการบริหารองค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐพัชราภรณ์ บุญมี
2552

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next