DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการเลือกวิธีการจัดทำทางบัญชีสัญญาเช่าระยะยาว ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมศักดิ์ ศรีชัยธำรง
2549
8102ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียงครองขวัญ ชินรุ่งโรจน์
2549
8103ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาป่าชายเลนเขตบางขุนเทียนคนางค์ จิรภัตตานนท์
2549
8104ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มวรงค์รักษ์ ทองบรรจบ
2549
8105ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครกุลธิดา สุดจิตร์
2549
8106ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยในโรคจิตเภท ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์นพวรรณ เอกสุวีรพงษ์
2549
8107ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของโครงการบ้านจัดสรรขนาดกลางกิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม
2549
8108ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาในกรุงเทพมหานครพิชิต ธรรมรักษ์
2549
8109ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาสายอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีนวรัตน์ จิรโศภิน
2549
8110ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความสามารถเชิงความคิดของเด็กไทยอายุ 9-12 ปีบุญชลี พงษ์วิชัย
2549
8111ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานครพิชญ์สินี วาณิชพราหมณ์
2549
8112ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชีและการลดลงของงานเอกสารในการนำการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำรายการค้าโดยผู้ขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคภัทริกา ปิยะภาณี
2549
8113ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้วิจารณญาณเชิงจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธารารัตน์ พัฒนา
2549
8114ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ของพนักงานโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครศุภดา เอกรินทรากุล
2549
8115ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการฝึกอบรมผ่านเว็บของพนักงานธนาคารพาณิชย์ภูสิยา พลอยเลี้ยง
2549
8116ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพชรัตน์ ตุงไธสง
2549
8117ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยรัศมี เลิศอารมย์
2549
8118ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศกิรติ สุวรรณศรี
2549
8119ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน
2549
8120ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยื่นตั๋วเงินเพื่อให้ใช้เงินวิภาพร พารักษา
2549
8121ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงินที่ให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนวลมณี ภูอนันตานนท์
2549
8122ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลงทุนใน สปป ลาวแก้วสายจง สายสุวรรณวงศ์
2549
8123ปัญหาการขนส่งสินค้าระบบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟ : เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง-ท่าเรือแหลมฉบังธงชัย เจริญสวัสดิ
2549
8124ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ของครูผู้สอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครสรายุธ สมบูรณ์
2549
8125ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534วิทยา เบ็ญจาทิกุล
2549
8126ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนมานะ เผาะช่วย
2549
8127ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของลูกหนี้ร่วม : ศึกษาเฉพาะกรณีกฎหมายตั๋วเงินเพียงฤทัย พรรณศิริชัย
2549
8128ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงินปลอม : ศึกษากรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญในตั๋วเงินภาสินี ปรีชาพืช
2549
8129ปัญหาทางกฎมายในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพจำพวกจุลินทรีย์ในประเทศไทยนนทพัทธ์ อัศวก้องเกียรติ
2549
8130ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครองยุทธนา ทิณรัตน์
2549
8131ปัญหาและความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในขั้นตอนการศึกษาโครงการก่อนการออกแบบสุรีย์รัตน์ กิจเจริญวณิชกุล
2549
8132ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดเก็บอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรธเนศ บ๊วยเจริญ
2549
8133ปัญหาและลู่ทางในการบังคับใช้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง "ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ ค.ศ. 2000"จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ
2549
8134ปัญหาและอุปสรรคในการกำกับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอร์เน็ตโดยหน่วยงานภาครัฐบรรชา ลิมปสถิรกิจ
2549
8135ปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยที่มารอรับการขูดมดลูก ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถีอรสา โชคชัยนันท์
2549
8136เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ การวิจัยเชิงประจักษ์ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจอมขวัญ รัชตะวรรณ
2549
8137โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ปริมาณการใช้ทางสัญจรในการเข้าถึงพื้นที่อาคารสุริยางค์ ศิริลักษณ์
2549
8138โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบรูปทรง 3 มิติของอาคารสูงภายใต้กฎหมายระยะถอยร่นวสันต์ เอี่ยมสุภาษิต
2549
8139โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่ายประสานภาพพิกัดเสมือน 3 มิติเข้ากับภาพพิกัดจริงบนภาพจากกล้องวีดีโอพฤฒิพร ลพเกิด
2549
8140ผลกระทบการใช้ตราสารอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อมูลค่าของกิจการก่อนและหลังการรับรู้ตราสารอนุพันธ์อัจฉรา เรืองสุวรรณ
2549
8141ผลกระทบของการควบคุมราคาสินค้าที่มีต่อนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อกรพินธ์ ศรีอำพลชาญ
2549
8142ผลกระทบของการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ของผู้บริหารต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติรัฐพล สกุลเหลืองอร่าม
2549
8143ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีต่ออัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี : กรณีการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสุรีรัตน์ ดีใหญ่
2549
8144ผลกระทบของกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนที่มีต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กัลยกานต์ หนูขวัญแก้ว
2549
8145ผลกระทบของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมต่อการพัฒนาเมืองใน สปป.ลาววิวัฒน์ สวลี
2549
8146ผลกระทบของตลาดน้ำตลิ่งชันต่อชุมชนริมน้ำคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครศรัณยพงศ์ โชติวรรณ์
2549
8147ผลกระทบของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดเงินสด กรณีศึกษายางแผ่นรมควันชั้น 3ธเนศวร์ โตระจิตต์
2549
8148ผลกระทบของนโยบายประชานิยมที่มีต่ออุปสงค์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่กุสุมา อาฌาศัย
2549
8149ผลกระทบของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบวลีพร พจนะวาที
2549
8150ผลกระทบจากการรวมการปฏิบัติงานในคลังสินค้า : กรณีศึกษาธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมชญากานต์ มะลิวัลย์
2549

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next