DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การลดของเสียกระบวนการผลิตผ้าหลังคารถยนต์โดยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตเทพประสิทธิ์ ไพฑูรย์วิสุทธิญาณ
2552
8102การลดข้อบกพร่องของสภาพรถภายนอกสำหรับระบบการขนส่งรถยนต์วีรวิชญ์ อัครจิรไพศาล
2552
8103การลดข้อผิดพลาดของการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนในโรงงานผลิตสีอรอนงค์ เชาวกุล
2552
8104การลดความผันแปรของขนาดหน้ากว้างของเทปโฟมอะคริลิคในกระบวนการตัดโดยใช้แนวคิดซิกซ์ ซิกมาปาริชาติ บุญเกลี้ยง
2552
8105การลดความสูญเปล่าของกระบวนการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ตามหลักลีน ซิก ซิกม่าอภิญญา ตากสกุล
2552
8106การลดความสูญเปล่าโดยลีน ซิก ซิกมาในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็กกมลรัตน์ ศรีสังข์สุข
2552
8107การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์พิทยา ห้องใส
2552
8108การลดความหนืดของน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์บางชนิดโดยการใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60อำไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์
2552
8109การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูปสุธี เหลืองรัตนเจริญ
2552
8110การลดและควบคุมความสูญเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยใช้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จินต์จิรา อเนกบุณย์
2552
8111การลดสิ่งรบกวนในไทยโอซีอาร์โดยการเรียนรู้แบบกึ่งสอนนรีพร พิรุฬห์ทรัพย์
2552
8112การเลียนแบบกระบวนการรีฟอร์มมิงแอลพีจีด้วยไอน้ำในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนศุภชัย อรุณรัตน์
2552
8113การเลือกสร้างรังและระยะการเจริญของผึ้งมิ้ม Apis florea และผึ้งม้าน Apis andreniformis ในจังหวัดกาญจนบุรีสิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ
2552
8114การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทยภาณุวัชร ตระกูลไพบูลย์กิจ
2552
8115การวัดสัดส่วนร่างกายมนุษย์โดยโปรแกรมประยุกต์การหาขอบวัตถุจากภาพดิจิตอลแบบ 2 มิติณัฐพล พุฒยางกูร
2552
8116การวางแผนโครงการถลุงทองแดงในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกฤติกา สมบัติวาณิช
2552
8117การวางแผนพื้นที่สีเขียวของเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบทางอุทกวิทยา : กรณีศึกษาเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรีพิศุทธ์ วิเชียรฉันท์
2552
8118การวางหลักประกัน และการปล่อยเรือและลูกเรือโดยพลันตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982จิรารัตน์ จันทรัตน์
2552
8119การวิเคราะห์กระบวนการการถ่ายทอดความรู้เพื่อการอาสาสมัครรับใช้สังคม : กรณีศึกษาโรงเรียนพระดาบสภัทรพร มงคลวัจน์
2552
8120การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคนิคการสืบสอบแบบชื่นชมศรีน้อย ลาวัง
2552
8121การวิเคราะห์การกระจายของอุณหภูมิและการระบายความร้อนที่สภาวะคงตัวในแกนปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1อนันตชัย เพชรรักษ์
2552
8122การวิเคราะห์การโก่งของแผ่นบางด้วยเอลิเมนต์สามเหลี่ยมแบบดัสครีตเคอร์ซอฟฟ์ที่ปรับขนาดได้พิชเญนทร์ โพธิคุณ
2552
8123การวิเคราะห์การโก่งงอและการสั่นสะเทือนของแผ่นคอมโพสิทด้วยระเบียบวิธีแคนโทโรวิชธนาวุฒิ เวชญานนท์
2552
8124การวิเคราะห์การเผาไหม้และภาพปรากฏการณ์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง DME ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าอัคฆพงศ์ สถาวรินทุ
2552
8125การวิเคราะห์การไหลความเร็วสูงแบบอัดตัวได้ภายใต้สภาวะไม่อยู่ตัว โดยระเบียบวิธีการแยกด้วยคุณลักษณะบนเมชที่เคลื่อนไหวได้ปริญญา บุญมาเลิศ
2552
8126การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อจัดทำระบบต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตมอเตอร์นพดล ตรียะประเสริฐพร
2552
8127การวิเคราะห์ขนาดของข้อศอกจากภาพเอกซ์เรย์สิทธิโชค สุขเจริญยิ่งยง
2552
8128การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อของการฝึกคอนเซ็นตริกควบคู่กับการฝึกเอ็คเซ็นตริกและการฝึกเอ็คเซ็นตริก โดยใช้ระยะเวลาพักที่แตกต่างกันภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร
2552
8129การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีวิทยาคิวเศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
2552
8130การวิเคราะห์ความเค้นบริเวณเบ้าสะโพกเทียมขณะงอข้อสะโพกมุมที่มากกว่าการใช้งานปกติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไตร พรหมแสง
2552
8131การวิเคราะห์ความโค้งมากของคานยืดหยุ่นไม่เชิงเส้นไม่ยืดหดประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์
2552
8132การวิเคราะห์ค่าความเข้มของความเค้นในแผ่น 2 มิติที่มีรอยร้าวโดยคำนึงถึงผลของการไม่ซ้อนทับกันของผิวรอยร้าวจิตพัทธ์ เปี่ยมระลึก
2552
8133การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการรักษามะเร็งปอดระยะท้ายระหว่างยาต้านไทโรซีนกับยาโดซิแทกเซลณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์
2552
8134การวิเคราะห์คุณค่าของการจัดหาไฟฟ้าและผลกระทบของการอนุรักษ์พลังงานต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้ายอด นิติกิจไพบูลย์
2552
8135การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล : พหุกรณีศึกษาวรินทร วีระศิลป์
2552
8136การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำประปาแยกตามกลุ่ม กรณีศึกษา : การประปาส่วนภูมิภาคณัฐวีร์ สิขิวัฒน์
2552
8137การวิเคราะห์จีโนไทป์ของอะแคนธามีบาที่พบในแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวริษา หนูประเสริฐ
2552
8138การวิเคราะห์จีอาร์เดีย แลมเบลีย ในระดับโมเลกุล จากตัวอย่างที่ได้จากผู้ติดเชื้อในประเทศไทยรัตน์ติพร โกสุวินทร์
2552
8139การวิเคราะห์ตัวประกอบลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพยุพาพร คำสะไมล์
2552
8140การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์กรที่มีชีวิตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมัณฑนา ปรีเลิศ
2552
8141การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารผู้หญิงต่างประเทศฉบับภาษาไทยเปมิกา โสดสถิตย์
2552
8142การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาวะโลกร้อนที่ปรากฎบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์โอฬาร โอฬารรัตน์
2552
8143การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหล อุณหภูมิ และโครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์อธิพงษ์ มาลาทิพย์
2552
8144การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นต้อนวิธีการแบ่งชิ้นส่วนไฟล์ของระบบสำรองข้อมูลแบบเพียร์ทูเพียร์จารินี ชยาภิรมย์
2552
8145การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีสมจิตร พึ่งหรรษพร
2552
8146การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
2552
8147การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์
2552
8148การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการวุฒิชัย เนียมเทศ
2552
8149การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมนวลลักขณ์ บุษบง
2552
8150การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาญาณิศา บุญจิตร์
2552

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next