DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การประเมินศักยภาพในการผลิตคาร์บอนเครดิตจากหลุมฝังกลบขยะภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครเบญจาภา จรณศักดิ์สกุล
2551
8102การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเตรียมการจัดหาอากาศยาน กองทัพอากาศอดิศักดิ์ นันทวิศาล
2551
8103การประยุกต์ใช้การประมูลเชิงจัดกลุ่มในการจัดหาการบริการขนส่งในประเทศไทยพิศิษฏ์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์
2551
8104การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิง DME ผสมปาล์มไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ส่วนหน้าวาทิต ตั้งพิสิฐโยธิน
2551
8105การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA สำหรับการออกแบบและทดลองผลิตคอยล์ร้อนรถยนต์ศุภพิชญ์ จิรบูรณ์ธนันดร
2551
8106การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในธุรกิจซื้อมาขายไปอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์
2551
8107การประยุกต์ใช้แบบจำลองลำดับชั้นเชิงพื้นที่สำหรับประเมินปริมาณน้ำฝนในกรุงเทพมหานครบุญชนะ ทวีรัตน์
2551
8108การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบลักษณะตัวยูในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดีนพพล คำภิรมย์
2551
8109การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดลำดับสายการประกอบแบบผลิตภัณฑ์ผสมที่มีหลายวัตถุประสงค์ในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดีเพ็ญพักตร์ ปิ่นกุมภีร์
2551
8110การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้าบดี กอวัฒนา
2551
8111การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อต่ออายุการรับรองศจี จิระโร
2551
8112การปรับตัวของพฤติกรรมการบริโภคภาคครัวเรือนไทยภายใต้พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความสูญเสียและการบริโภคที่อ้างอิงกับครัวเรือนอื่นทศพล เค้าสมบัติวัฒนา
2551
8113การปรับแต่งตัวตรวจจับพื้นที่อิเมจเพลตแบบธรรมดาเพื่อการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์แบบสองมิติจากผลึกผงรัฐ มโนธัม
2551
8114การปรับเทียบค่าเลขซีทีจากภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์มฉัตรชัย ชุติรัตนานันท
2551
8115การปรับปรุงกระบวนการทดสอบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อรวรรณ พิทักษ์เกียรติกุล
2551
8116การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39บรรทม โสลา
2551
8117การปรับปรุงกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำทิ้งจากบ้านเรือนของกรุงเทพมหานครด้วยสารลดแรงตึงผิวเพื่อกำจัดสีย้อมเอซิดออกจากน้ำเสียฟอกย้อมสิ่งทอสกุลรัตน์ รัตนายน
2551
8118การปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาในโรงงานผลิตบล็อคคอนกรีตปูถนนต่อศักดิ์ หิรัญโญภาส
2551
8119การปรับปรุงความหยาบผิวด้วยวิธีการขัดผิวแบบอะเบรซีฟศุภวัฒ เจียมลักษณไพศาล
2551
8120การปรับปรุงค่าพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีที่มีข้อบกพร่องหลายชนิดวราภรณ์ ขำสนิท
2551
8121การปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยใช้หลักการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพยุทธการ ฟักนาคิน
2551
8122การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาบริษัทให้บริการซ่อมอุปกรณ์สื่อสารทิพย์วัลย์ เอี่ยมปิยะกุล
2551
8123การปรับปรุงระบบประกอบอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ฐาปกรณ์ เจริญศุภผล
2551
8124การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกับการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชกรรมเก่าและคลังสินค้าริมน้ำ : กรณีศึกษาย่านทรงวาด กรุงเทพมหานครนิรมล เหง่าตระกูล
2551
8125การปรับผิวผ้าฝ้ายเคลือบไคโตซานด้วยโซเดียมไนไตรต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการย้อมสีรีแอกทีฟเสรณี ศรีสุข
2551
8126การปรับพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมแบบปรากฏขึ้นเองในเกมด้วยปัญญาประดิษฐ์ฐณวัฒน์ คำนูณเศรษฐ์
2551
8127การปรับให้สอดคล้องของข้อมูลเชิงพลวัตร่วมกับการค้นหาค่าผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดพรชัย บำรุงศรี
2551
8128การเปรียบเทียบการกำหนดสีฟันด้วยวิธีการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเมื่ออ่านค่าในโหมดสี อาร์จีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการกำหนดด้วยตาหทัยรัตน์ เลขะธนะ
2551
8129การเปรียบเทียบการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติอัศนีย์ วัฒนศิลป์
2551
8130การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบความถดถอยเชิงเส้นด้วยแนวคิดเชิงแลตทิซสุรสิทธิ์ ฤทธิ์สมิตชัย
2551
8131การเปรียบเทียบคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบหลายตัวเลือกที่มีรูปแบบตัวเลือกต่างกันรณิดา เชยชุ่ม
2551
8132การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตามทฤษฎีของสโตลซ์ระหว่างมาตรประมาณค่ากับแบบวัดชนิดสถานการณ์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาคภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม
2551
8133การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับแผนแบบทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์แสงรวี วิฑูรย์พันธุ์
2551
8134การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟและตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนความควรจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่มภัทราพร ทองนิ่ม
2551
8135การเปรียบเทียบประสิทธิผลของกรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเข้าข้อที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำและสูงในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมกมลวรรณ บงกชเพชร
2551
8136การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการโฆษณา และบทความเชิงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ทวีศักดิ์ ชื่นพิทยาวุฒิ
2551
8137การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมโดยถ่านกัมมันต์ และสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ย่อยสลายแล้วปรางศิริ ศรีศุภพัชร
2551
8138การเปรียบเทียบผลการระงับปวดภายหลังการผ่าตัดของทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ กับบูพิวาเคน ไฮโดรคลอไรด์โดยการฉีดเข้าข้อต่อในสุนัขที่ได้รับการทำศัลยกรรมข้อเข่าดาลัด ลิ้มอำนวย
2551
8139การเปรียบเทียบผลการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระหว่าง การสอนด้วยโครงงานและการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : งานวิจัยเชิงทดลองที่ใช้การวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นตัวแปรปรับศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล
2551
8140การเปรียบเทียบผลของการฝึกวิ่งเร็วแบบก้าวกระโดดกับการฝึกวิ่งลากถ่วงน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการเร่งความเร็วของนักวิ่งระยะสั้นชาย อายุระหว่าง 14-16 ปีชนวัฒน์ สรรพสิทธิ์
2551
8141การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิก และการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิกพร้อมกับการใช้แรงต้าน ที่มีต่อการเผาผลาญพลังงานและสุขสมรรถนะของหญิงภาวะน้ำหนักเกินเสาวลักษณ์ สุนทราลักษณ์
2551
8142การเปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งสินค้าตู้ทางบกและทางทะเลจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนามยศวีร์ ตันกิมหงษ์
2551
8143การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบโลจิท ตัวแบบโพรบิทและตัวแบบคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เมื่อตัวแปรตอบสนองมี 2 กลุ่มกุลพัชร หมื่นมา
2551
8144การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพียงออ ยีสา
2551
8145การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงพหุนามบัณฑิต ฉัตรตะวัน
2551
8146การเปรียบเทียบสมบัติของเยื่อและกระดาษจากส่วนต่างๆ ของต้นข้าวโพดต่างพันธุ์สุพิตา สุขจำเริญ
2551
8147การเปรียบเทียบหลักการและการบังคับของประมวลข้อบังคบอาคารของประเทศต่างๆ กับแนวความคิดในการจัดทำร่างประมวลข้อบังคับอาคารของกรมโยธาธิการและการผังเมืองโจ แนวพนิช
2551
8148การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธีธิดารัตน์ ตันนิรัตร์
2551
8149การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอกอินทิรา บางภิภพ
2551
8150การเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นแกนกลั่นตัวตามชั้นบรรยากาศในเขตเมืองจิราภรณ์ ทิพคุณ
2551

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next