DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การศึกษาความแตกต่างของปริมาณน้ำช่องเยื่อหุ้มปอดที่มีผลต่อการวินิจฉัยมะเร็งจากน้ำช่องเยื่อหุ้มปอดโดยใช้วิธีทางเซลล์วิทยานรินทร์ จินดาเวช
2551
8102การศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์ย้อนกลับจากคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนที่ความดันบรรยากาศด้วยรังสีเอกซ์พลังงานต่ำอภิชาต เปลี่ยนเจริญ
2551
8103การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ EN02พนิดา เทียมชัยบุตร
2551
8104การศึกษาความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุขอุษณี ณ ตะกั่วทุ่ง
2551
8105การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในประเทศไทยพรพิมล ศรีธเรศ
2551
8106การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนบีราฟและลักษณะทางพยาธิวิทยาคลินิกของมะเร็งต่อมธัยรอยด์ชนิดแปปปิลารี่ ในผู้ป่วยชาวไทยอำไพ เข็มค้า
2551
8107การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการประยุกต์ใช้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครอัจจิมา เชาวน์ดี
2551
8108การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนซีทีแอลเอโฟร์กับการกลับเป็นซ้ำของโรคไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟ ในประชากรไทยณัฐกานต์ มยุระสาคร
2551
8109การศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นนพวัชร์ แดงสระน้อย
2551
8110การศึกษาความหมายของคำกริยาแสดงการกล่าวถ้อยในภาษาไทยโดยอิงบริบทปวลี บุญปก
2551
8111การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการและหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครทิพวิมล ภู่หลง
2551
8112การศึกษาต้นทุนการบริหารการกระจายสินค้าเครื่องดื่มน้ำอัดลมชาลิศา ตั้งตระกูล
2551
8113การศึกษาต้นทุนปฏิบัติการสำหรับการออกปฏิบัติการในทะเลของเรือรบในราชการกองทัพเรือดิศรณ์ ปนัดเศรณี
2551
8114การศึกษาต้นทุนและเวลาของการขนส่งด้วยสะพานเศรษฐกิจวรชิต หอมโกศล
2551
8115การศึกษานาฏยลักษณ์ของละครหลวงในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปัทมา วัฒนพานิช
2551
8116การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนันทนาการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสุพร บุญปก
2551
8117การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาท้องถิ่น เรื่องผ้าทอนาหมื่นศรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรังนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ
2551
8118การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ในระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกันต์ สมสรวย
2551
8119การศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะที่หลังการฝัง Pore skin® ในกล้ามเนื้อของสัตว์ทดลองตามมาตรฐาน ISO 10993-6 และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ASTM:F 1906-98วิกานดา ตันติรักษ์
2551
8120การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าที่มีแสงเลเซอร์และมีเสียงนำทางในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีการเดินติดขัดวรรณนิภัทศ บัวเทศ
2551
8121การศึกษาประสิทธิภาพของยาขี้ผึ้งทาโครลิมัส 0.1% เปรียบเทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยดิสคอยด์ ลูปัส อิริทรีมาโทซัส เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของผื่นโดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่มปิยะวดี สิงห์วาหะนนท์
2551
8122การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุน-ประสิทธิผล ของเครื่องมือตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในประชากรวัยแรงงานที่มารับการตรวจร่างกายประจำปีโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อัญชลี สงวนตระกูล
2551
8123การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกฤป จุระกะนิตย์
2551
8124การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงศุภกร ประทุมถิ่น
2551
8125การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการประกอบอาชีพต่อการเป็นโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งภูมิภาคดลสุข พงษ์นิกร
2551
8126การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ภายในห้องพักของอาคารห้องพักอาศัยรวมประเภทให้เช่ากับเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามคำแหงกับเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1จันทราวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์
2551
8127การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผนังช่องท้องในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องด้วยตนเองกับการล้างไตทางช่องท้องโดยใช้เครื่องอัตโนมัตินพดล พุฒิพิทยาธร
2551
8128การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคมของวัยรุ่นชายที่กระทำผิดครั้งแรก วัยรุ่นชายที่กระทำผิดซ้ำ และวัยรุ่นชายทั่วไปสุภัทรา ปกาสิทธิ์
2551
8129การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบโดยการกระตุ้นทางจมูกด้วยสารไลซีนอะเซทิลซาลิไซเลทในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยากลุ่มแอสไพริน/ยาแก้ปวดอักเสบที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ และ/หรือยาอะเซตามิโนเฟนแบบเฉียบพลัน ระหว่างกลุ่มทีมีอาการต่อเยื่อบุและผิวหนังกับกลุ่มที่มีอาการต่อระบบทางเดินหายใจภัทรวรรณ ภูติวรนาถ
2551
8130การศึกษาผลกระทบนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเปิดเสรีการบินในประเทศไทยอดิสรณ์ ออศิริวิกรณ์
2551
8131การศึกษาผลของการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการปลูกถ่ายเปลี่ยนไตในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผาณิต สุขโท
2551
8132การศึกษาผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจในระยะที่ยังไม่เกิดอาการ เมื่อใช้ยาเคมีบำบัดชนิดแอนทราซัยคลิน (ด็อกโซลูบิซิน) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยใช้ระดับเอ็นทีโปรบีเอ็นพีอรรณพ กิตติวราวุฒิ
2551
8133การศึกษารูปแบบการดำเนินงานในโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การวิจัยพหุกรณีศึกษาวิลาสินี พรรณรัตนศิลป์
2551
8134การศึกษารูปแบบการร่วมงานกับสถาปนิกท้องถิ่นของโครงการสถาปนิก เอเปคในประเทศไทยพัชร ชยาสิริ
2551
8135การศึกษาลักษณะของฝ่ายบริการการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ปี พ.ศ. 2555เกศรา อัญชันบุตร
2551
8136การศึกษาและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลปริภูมิสำหรับงานบำรุงทางสิทธินันท์ ทองใบ
2551
8137การศึกษาศักยภาพการจัดการประชุมและนิทรรศการของจังหวัดเชียงใหม่ปิลันธนา ชมพูพันธ์
2551
8138การศึกษาสภาพและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความบกพร่องทางสายตาในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพณัฐบวร สืบเนตร
2551
8139การศึกษาสมมูลภาพในการแปลคำกริยา "ไป" และ "มา" ในภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวรรณกรรมนวนิยายแปลชาฎินี มณีนาวาชัย
2551
8140การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
2551
8141การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมรวงทอง เพิ่มจอมมงคล
2551
8142การศึกษาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ โรงพยาบาลชุมชนอภิญญา จันทร์นวล
2551
8143การศึกษาสมรรถนะพยาบาลเคมีบำบัด โรงพยาบาลสังกัดรัฐนุจรี สันติสำราญวิไล
2551
8144การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชจลนศาสตร์ของไมโคฟิโนลิคอะซิดและผลการรักษาในผู้ป่วยโรคไตอักเสบเอสแอลอีที่ได้รับยาไมโคฟีโนเลทพวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์
2551
8145การศึกษาหาแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมคมปราชญ์ บุตรศรี
2551
8146การศึกษาหาอัตราการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรทั้งชนิดที่ดื้อต่อยาคลาริโทมัยซินด้วยยาสูตรซีเควนเชียลณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์
2551
8147การศึกษาองค์ประกอบและเทคนิควิธีป้องกันปัญหาการควบแน่นบริเวณผิวกระจกช่องแสงด้านบน สำหรับอาคารพักอาศัยปรับอากาศกุลวุฒิ จิณวุฒิ
2551
8148การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลปริภูมิออนไลน์อรวินท์ จันทร์คำ
2551
8149การส่งความสุขปีใหม่ด้วยสื่อบัตรอวยพร โทรศัพท์เคลื่อนที่ และไฮเปอร์มีเดียอภิวัฒน์ อ่อนแก้ว
2551
8150การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาวและกัมพูชา ภายใต้กรอบของความตกลงในระดับอนุภูมิภาคสัจจาวุฒิ รอดสำราญ
2551

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next