DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ
2552
8102การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542สุทธินันท์ สาริมาน
2552
8103การกำหนดนโยบายพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทยศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
2552
8104การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อก โอเคเนชั่นสุปรียา กลิ่นสุวรรณ
2552
8105การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกมลศักดิ์ หมื่นภักดี
2552
8106การเก็บกลับคืนทองคำและทองแดงจากสินแร่ซัลไฟด์ของแหล่งแร่ภูทับฟ้าพีท หอมชื่น
2552
8107การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสุภาพร ประดับสมุทร
2552
8108การเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคลมชักไทยที่กินยากันชักระยะยาวณัฐนิช ลิมปิสุข
2552
8109การแก้ไขปัญหาแท็กซี่ป้ายดำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพงศ์ธร สถาพร
2552
8110การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟวิไลรัตน์ โกสุพรรณ์
2552
8111การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์กิ่งกนก รัตนมณี
2552
8112การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 : ศึกษากรณีประเทศไทยอโณทัย วัฒนาพรรณิกร
2552
8113การเข้ารหัสใหม่ในกระบวนการนำเสนอภาพยนตร์ที่ออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์ เอ็ชบีโอวรวุฒิ อ่อนน่วม
2552
8114การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแพคเบดสครับเบอร์อานนท์ สิทธิเวช
2552
8115การควบคุมการเกิดตะกรันในเครื่องระเหยของเหลวดำมนัญญา รุดดิษฐ์
2552
8116การควบคุมการแสดงออกของยีนตัวขนส่งโดพามีนโดยกลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมรชตวรรธ บุญมาเลิศ
2552
8117การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะรัฐประหารโดยศาลปกครองวิโรจน์ ธิตา
2552
8118การคัดกรอง Streptomyces สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอินูลิเนสและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์รุ่งตระการ จันทนพันธ์
2552
8119การคัดแยกยีนไดออกซิจีเนสจากเมตาจีโนมของดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีแนนทรีนและอะซีแนพธีนกังสดาล ทองดอนง้าว
2552
8120การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนักจตุรงค์ พูลทวี
2552
8121การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศไทยอัญมณี ทะเสนฮด
2552
8122การคาดประมาณอัตรามรณะไทย : การเปรียบเทียบ 3 วิธีการ (ลี-คาร์เตอร์ ฟัซซีลี-คาร์เตอร์ และการแปลงของแวง)ณัฐกร สุรเมธากุล
2552
8123การคำนวณค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตเมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซีชวนภ อิ่มแสงจันทร์
2552
8124การคุดแบบชนของฟันกรามแท้ซี่ที่สองล่างและความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของขากรรไกรล่างวุฒิพงษ์ เหล่าอมต
2552
8125การคุ้มครองดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีวิฑูรย์ เชื้ออำไพ
2552
8126การคุ้มครองพยานในคดีอาญา : ศึกษากรณีบทบาทศาลยุติธรรมมนิมนา สุทธิพงศ์เกียรติ์
2552
8127การคุ้มครองพยาน : ศึกษากรณีการนำมาตรการฉุกเฉินมาปรับใช้วรรณพร สิทธิกรวงศ์
2552
8128การคุ้มครองสิทธิเด็กผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศลาวทองสมุทร เทพปัญญา
2552
8129การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องปณิธาน มาลากุล ณ อยุธยา
2552
8130การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนุญภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยชยกร แก้วมาก
2552
8131การโคลนและการแสดงออกของยีนชีวสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอตจาก Ralstonia eutropha สายพันธุ์ A-04 ใน Escheriahia coliสิริรัตน์ วิเศษคุปต์
2552
8132การจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดดลยา หมัดชา
2552
8133การจัดการความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารพาณิชย์สรยุทธ เนียมหอม
2552
8134การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่สมรสแล้วกนกวรรณ ชูชื่น
2552
8135การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์นพดล ศรีพุทธา
2552
8136การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์กฤษฎา โอภาสพงศ์
2552
8137การจัดการหนังสือหายากในห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์
2552
8138การจัดกำลังอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลตากสินสมพร เตรียมเกียรติคุณ
2552
8139การจัดเก็บและค้นคืนกรณีทดสอบและผลของการทดสอบโดยใช้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้วิภาพร กุศลชูกุล
2552
8140การจัดตารางการผลิตสำหรับหน่วยผลิตแบบขนานที่ไม่สัมพันธ์กันโดยมีการแยกล้อต ในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เพื่อการตกแต่งพิมพ์ประไพ ไทยเนียม
2552
8141การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์สมภพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล
2552
8142การจัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสูง บริเวณศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานครปัณฑารีย์ เพ็งจำรัส
2552
8143การจัดบริการล่วงเวลาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุบิน ไชยยะ
2552
8144การจัดสมดุลสายการประกอบแบบสองด้าน ในโรงงานประกอบรถยนต์พันรวี ทรัพย์อุดม
2552
8145การจัดสรรค่าบริการระบบส่งไฟฟ้าสำหรับระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมระหว่างการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลางและการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญาวริษฐ์ อั้นทอง
2552
8146การจำแนกชนิดของแมลงวันหัวเขียวที่สำคัญทางนิติกีฏวิทยาในประเทศไทยจากบริเวณ second internal transcribed spacer ของ ribosomal DNA และยีน NADH dehydrogenase subunit 5รัชฎาภรณ์ จันทร
2552
8147การจำแนกพยาธิแส้ม้าของคนและสุนัขโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสปัณณทัต อารีกุล
2552
8148การจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีสืบสิริ ศรีธัญรัตน์
2552
8149การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองแต่ละขนาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครธัญภัสสร์ ทองเย็น
2552
8150การจำลองกระบวนการอบอ่อนแบบกะในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นณัฐพล วัชรประไพพันธ์
2552

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next