DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101เทคนิคการตรวจวัดก๊าซเรดอนเพื่อหาบริเวณที่มีการซึมของน้ำใต้ดินตื้นเข้าสู่คลอง : กรณีศึกษาคลองบางกอกใหญ่ภูริต ควินรัมย์
2550
8102เทคนิคการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนสำหรับระบบสื่อสารแบบแฮนด์ฟรีรัฐพล ทูลแสงงาม
2550
8103นโยบายการขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียงบุญมี ฉันทประทีป
2550
8104นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก และผลไม้ : ศึกษาผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์แสน กีรตินวนันท์
2550
8105นโยบายภาครัฐกับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดแรงงานปริชมน ชัยวัฒน์
2550
8106นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ : ศึกษากรณีคนพิการทางด้านสายตาเทวพงษ์ พวงเพชร
2550
8107นโยบายเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายเจน กิตติรัตนไพบูลย์
มณิศรี พันธุลาภ
2550
8108นโยบายสาธารณะว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีผลกระทบของนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์อภินันท์ คงนุรัตน์
2550
8109นาฏยประดิษฐ์ของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดงอรวรรณ นุ่มเจริญ
2550
8110นาฏยศิลป์ในวงปี่พาทย์มอญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรีคณรัตน์ บัวทอง
2550
8111นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าโพชฌงค์ เพ็ชรน้อย
2550
8112นิตยสารแนวสุขภาพของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กับการนำเสนอเรื่อง "โยคะ"สุภาวดี สุขสมัย
2550
8113เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของรายการ "พ.ศ. พอเพียง" และการรับรู้ประโยชน์ และการเปิดรับรายการของผู้ชมอำภา มิตรภูษาภรณ์
2550
8114แนวคิดเชิงปฏิบัตินิยมว่าด้วยการทำให้เป็นปัจเจกในความคิดหลังอภิปรัชญาเทพทวี โชควศิน
2550
8115แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชของชนชั้นนำไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2172-2394เอนก มากอนันต์
2550
8116แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชนพัชรี ดำรงสุนทรชัย
2550
8117แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชาวนาในการเกษตรแบบยั่งยืนธิดารัตน์ โชคสุชาติ
2550
8118แนวทางการจัดทำรูปแบบรายการประกอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมทรงพล จิตร์หาญ
2550
8119แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ : ศึกษากรณีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม (3G)ฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์
2550
8120แนวทางการตีความข้อบทเรื่องแรงงานในความตกลงเขตการค้าเสรี : กรณีศึกษาเขตการค้าเสรีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชิลีมนลดา นาคภิบาล
2550
8121แนวทางการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องในเขตกรุงเทพมหานครอภิชาติ โมฬีชาติ
2550
8122แนวทางการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์ธีรวิทย์ นิลสุก
2550
8123แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรังสร้อยสน รัฐสมบูรณ์
2550
8124แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนสุริชาติ จงจิตต์
2550
8125แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ชีวารัตน์ กลับคุณ
2550
8126แนวทางการพัฒนาย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานครวรี จิระรัตน์พันธ์
2550
8127แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522บัญญัติ คันธา
2550
8128แนวทางการลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการขนส่งมวลชน และขนส่งสินค้ากมลวรรณ สงวนสิริกุล
2550
8129แนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรกายภาพวิรุจน์ สมโสภณ
2550
8130แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครวันวิสาข์ เรืองสนาม
2550
8131แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรังตรีชาติ เลาแก้วหนู
2550
8132แนวทางการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวิชาภรณ์ ชำนิกำจร
2550
8133แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีสยาม สถานีชิดลมและสถานีเพลินจิตยุทธภูมิ เผ่าจินดา
2550
8134แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดเก่าเยาวราชชัยยศ จิตเอกวิโรจน์
2550
8135แนวทางในการกำหนดลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพและสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา พื้นที่เขาหลัก จ.พังงาณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ
2550
8136แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการค้าชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่กนกกร เหล่ากาแฝง
2550
8137แนวทางในการพัฒนาระบบสถาปนิกฝึกหัด สาขาสถาปัตยกรรมหลักถนอมศักดิ์ วานิชย์หานนท์
2550
8138แนวทางป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ภาณุมาศ กำคำเพ็ชร
2550
8139แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยองอังคณา แก้วคำหา
2550
8140แนวทางพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักภัทรา ลาชโรจน์
2550
8141บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐวิชา รัตนโชติ
2550
8142บทบาทของการสื่อสารต่อการธำรงรักษาเครือข่ายแฟนคลับของวงโมเดิร์นด็อกสุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา
2550
8143บทบาทของจีนต่อวิกฤตินิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี (ค.ศ. 1992-2006)ยุพดี สวัสดิชัย
2550
8144บทบาทของเพศ บทบาททางเพศ และความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่ต่อการเสียใจภายหลัง และเป้าหมายการควบคุมสินีรัตน์ โชติญาณนนท์
2550
8145บทบาทของยาไธอะโซลิดีนไดโอนต่อความไวของอินสุลินและผลในการป้องกันเยื่อบุผนังช่องท้องเสื่อม ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องรุ่งโรจน์ คุณประคัลภ์
2550
8146บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงรายธิติพร คำแก่น
2550
8147บทบาทของอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณีเว็บไซต์พลังจิตกรกนก กมลรัตน์
2550
8148บทบาทเชิงวารสารศาสตร์แบบก่อกระแสของผู้จัดการออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย พ.ศ. 2549พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล
2550
8149บทบาททางการเมืองของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2550ธิดา แย้มบุปผา
2550
8150บทบาททางการสื่อสารของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทยตวงทอง สรประเสริฐ
2550

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next