DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การศึกษาหาอัตราการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรทั้งชนิดที่ดื้อต่อยาคลาริโทมัยซินด้วยยาสูตรซีเควนเชียลณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์
2551
8102การศึกษาองค์ประกอบและเทคนิควิธีป้องกันปัญหาการควบแน่นบริเวณผิวกระจกช่องแสงด้านบน สำหรับอาคารพักอาศัยปรับอากาศกุลวุฒิ จิณวุฒิ
2551
8103การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลปริภูมิออนไลน์อรวินท์ จันทร์คำ
2551
8104การส่งความสุขปีใหม่ด้วยสื่อบัตรอวยพร โทรศัพท์เคลื่อนที่ และไฮเปอร์มีเดียอภิวัฒน์ อ่อนแก้ว
2551
8105การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาวและกัมพูชา ภายใต้กรอบของความตกลงในระดับอนุภูมิภาคสัจจาวุฒิ รอดสำราญ
2551
8106การสรรหา คัดเลือกและการรักษาทรัพยากรบุคคล (สถาปนิก) ในสำนักงานสถาปนิกสิร จารุไพโรจน์
2551
8107การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่สอง ด้วยวิธีการแปลสองทาง : การศึกษาปัจจัยความหลากหลายของความหมายที่มีต่อความถูกต้องของการแปลปริศนา อัครพุทธิพร
2551
8108การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่งด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานุกรมที่สร้างด้วยวิธีการแตกต่างกันธนนท์ หลีน้อย
2551
8109การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็มศิรินันท์ วันทอง
2551
8110การสร้างภาพนามธรรมความต้องการความมั่นคง โดยใช้แบบจำลองเชิงโครงสร้างความมั่นคงวีริยา สุภาณิชย์
2551
8111การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5อภิรดี ตันติสุนทโรดม
2551
8112การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัยศรัณย์ มหาสุภาพ
2551
8113การสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวชนิดซิงค์ออกไซด์แคลเซียมซัลเฟตที่พัฒนาใหม่สุพัชรา บุณยวีย์
2551
8114การสอบเทียบระบบกลไกแขนกลแบบขนานเอกพจน์ สุนทรมาตฤก
2551
8115การสังเคราะห์งานวิจัยด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภูธร บ้านเนิน
2551
8116การสังเคราะห์ลายผิวโดยใช้การวิเคราะห์เซกเมนต์จักรพงศ์ นาคเดช
2551
8117การสำรวจหาเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบในยุงจากฟาร์มสุกร แหล่งนก และแหล่งชุมชุนสวรรยา ศรีภัทรานุสรณ์
2551
8118การสึกของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ภายหลังการแปรงพีรพงศ์ กุประดิษฐ์
2551
8119การสื่อสารข้ามเชื้อชาติระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายอินเดียปทิตตา คิมประโคน
2551
8120การสื่อสารแบบบอกต่อในธุรกิจไทยฉัตรหทัย มีประดิษฐ์
2551
8121การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teenอัศรินทร์ นนทิหทัย
2551
8122การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะคุกคามทางเพศในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล
2551
8123การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครพลากร จิรวิวัฒน์เสรี
2551
8124การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจเลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์
2551
8125การเสนอแนะการจัดเส้นทางของโซพบนพื้นฐานข้อบังคับของรีเฟอร์รัลตามต้องการวีระเกียรติ ลิมปิโชติพงษ์
2551
8126การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์คณิต เขียววิชัย
2551
8127การแสดงโขนชักรอกของคณะโขนหลวงราชพงษ์ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน
2551
8128การแสดงแบบรูปความมั่นคงโดยการขยายยูเอ็มแอลเซคเกียรติศักดิ์ ไชยสมบูรณ์
2551
8129การแสดงหนังตะลุงคน "คณะ สุมล ศ.ประทุม"อธิป มีชนะ
2551
8130การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาฤดีพร ผ่องสุภาพ
2551
8131การหมุนภาพในใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวรงค์ ถาวระ
2551
8132การหลอมภาพโดยใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดสำหรับการจับคู่บริเวณกิตติพงษ์ ฐานะสุนทรฤกษ์
2551
8133การหลีกหนีการเปิดรับของผู้ชมรายการโทรทัศน์วงเวียนชีวิตและรายการโทรทัศน์สกู๊ปชีวิตภิญญาพัชญ์ ถิรกุลชญา
2551
8134การหาค่าภาระการโก่งงอของโครงสร้างแผ่นบางโดยใช้วิธีความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนปฎล สุขจิตต์
2551
8135การหาคุณลักษณะของโลหะผสมอะลูมิเนียมทองแดงที่ทำไนตรายดิงพลาสมาแคททรียา ทวีทรัพย์
2551
8136การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549อภิศักดิ์ จักรบุตร
2551
8137การห้ามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะบังคับเด็ดขาดในกฎหมายระหว่างประเทศทวี เรืองฤทธิ์เดช
2551
8138การให้ความคุ้มครองสิทธิการเช่าในงานวรรณกรรมเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
2551
8139การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยภายใต้กฎหมายไทย : ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทยอัครินทร์ อัคนิทัต
2551
8140การให้บริการทางเว็บของธุรกิจสายเรือในประเทศไทยจิตปรีดา ปัญจนนท์
2551
8141การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนังเกษณีย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ
2551
8142การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนังปัญญดา ฤกษ์มังกร
2551
8143การออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งสำเร็จรูปชั้นเดียว โครงสร้างเหล็กเบารับน้ำหนัก โครงการโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SCG Southern School)กวิศ ปานม่วง
2551
8144การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับการประเมินการคงสภาพของท่อที่มีรอยร้าวด้วยระเบียบวิธี R6เนติพันธ์ พุทธรักษ์
2551
8145การออกแบบระบบการควบคุมการทดสอบสมรรถนะการซักของเครื่องซักผ้าแบบใบพัดและใบกวนโดยประยุกต์แนวทาง ISO/IEC 17025: 2005สิริวรรณ ชื่นวัฒนโกวิทย์
2551
8146การออกแบบระบบกำหนดนโยบายการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ดำรงค์ศักดิ์ ฤดีเจริญสกุล
2551
8147การออกแบบระบบขับเคลื่อนของเฮลิโอสแตทโดยใช้ระบบเฟืองสุริยา อุ่นจิตติ
2551
8148การออกแบบเรขศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์เกม ประเภท เกมแสดงบทบาทชวนพ ชีวรัศมี
2551
8149การออกแบบและการสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหารสมชาย ศรีทนุ
2551
8150การออกแบบและประเมินสมรรถนะของวิธีการแก้ปัญหาการช่วงชิงช่องสัญญาณที่สามารถรองรับคุณภาพการให้บริการ สำหรับทราฟฟิกมัลติมีเดีย ในระบบสื่อสารไร้สายที่มีค่าเวลาประวิงสัมพัทธ์ยาววรากร ศรีเชวงทรัพย์
2551

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next