DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของต้นไม้และการประยุกต์ใช้ภายนอกอาคารในเขตร้อนชื้นวุฒิกานต์ ปุระพรหม
2550
8102ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีอรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์
2550
8103ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่และการปรับตัวของละครพื้นบ้านทางโทรทัศน์ไทยสุทธิวรรณ อินทะกนก
2550
8104ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในตลาดการเงินทิพย์วารี สุปรยศิลป์
2550
8105ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจำเป็นในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์พหุระดับน้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์
2550
8106ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีเยาวภา จันทร์สอน
2550
8107ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินของโลกการขนส่งผู้โดยสารวิชญพงศ์ พรมนุชาธิป
2550
8108ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศปวีณา แจ่มแจ้ง
2550
8109ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีสิริพัฒน์ ลาภจิตร
2550
8110ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดนรินทร์ ศิรินทร์ธวัธน์
2550
8111ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสุรเชษฐ์ โชติวรานนท์
2550
8112ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโสภาค เจริญสุข
2550
8113ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
2550
8114ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครรวิกรานต์ นันทเวช
2550
8115ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการเมแทบอลิซึมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกมลวรรณ อ่อนละมัย
2550
8116ปัญหากฎหมายของเปิดเสรีการค้าบริการ สาขาประกันภัย ภายใต้ร่างความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯสุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ
2550
8117ปัญหากฎหมายที่เกิดจากการทำการตลาดผ่านโปรแกรมค้นหา (Search engine) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหทัยรัตน์ โชคชูวัฒนาเลิศ
2550
8118ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Bit torrentอริศรา ศันสนีย์วิทยกุล
2550
8119ปัญหากระบวนการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสมฤทธิ์ ไชยวงค์
2550
8120ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครทศพร สระแก้ว
2550
8121ปัญหาการออกกฎที่มีผลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจักรพล ลิ้มตระกูล
2550
8122ปัญหาการโอนความเสี่ยงภัยตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์
2550
8123ปัญหาในการสื่อสารระหว่างคนไทยกับญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยพร้อมพรรณ พรหมพิทยายุทธ
2550
8124ปัญหาและการจัดการความยากจนของควาญช้างชาวกูยจังหวัดสุรินทร์กันยารัตน์ เพียรชอบ
2550
8125ปาปาราซซี่กับประเด็นจริยธรรมในการนำเสนอภาพแอบถ่ายของบุคคลมีชื่อเสียงในสื่อสิ่งพิมพ์กมลชนก รุจิวัฒนพงศ์
2550
8126โปรแกรมช่วยออกแบบโครงสีสำหรับภายนอกอาคารจักรพันธ์ เชาว์ปรีชา
2550
8127โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอดพงศกร ตั๊งถาวรการ
2550
8128ผลกระทบของกลยุทธ์ ประสบการณ์ และค่าตอบแทนต่อความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันดี เวทางค์กุล
2550
8129ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อการพัฒนาชนบทไทยไพศาล วิมลรัตน์
2550
8130ผลกระทบของการกระตุ้นด้วยเจ็ตควบคุมต่อคุณลักษณะของเจ็ตในกระแสลมขวางพรชัย กรศรี
2550
8131ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของโอกาสในการลงทุน กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธารทิพย์ ศรีวิสุทธิ์
2550
8132ผลกระทบของการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน ต่อความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยสาริศา โคตะวีระ
2550
8133ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่อการพยากรณ์โหลดระยะสั้นพิรดา บุญเปลื้อง
2550
8134ผลกระทบของความล่าช้าของการแสดงผล, รูปแบบของเมนู การใช้ข้อมูลป้อนกลับต่อประสิทธิภาพของการใช้งานบนเว็บแอพพลิเคชั่นขวัญหทัย สันติบุคร
2550
8135ผลกระทบของคุณภาพของเว็บไซต์ ความโน้มเอียงที่จะเชื่อถือและชื่อเสียงของตราสินค้าที่มีต่อความเชื่อถือผู้ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตอรชนก ช่องสมบัติ
2550
8136ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อความผูกพันพรรคการเมืองของประชาชนในภาคใต้ : ศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังสิริยา รัตนช่วย
2550
8137ผลกระทบของนโยบายภาษีต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตรสุวดี เกษโกวิท
2550
8138ผลกระทบของพารามิเตอร์เชิงกลต่อการปะทะแบบขีปนบนแผ่นพอลิเมอร์คอมพอสิตประยุทธ์ คำเรืองศรี
2550
8139ผลกระทบของมาตรการเชิงจูงใจด้านราคาต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทาง : กรณีศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพุทธิพันธุ์ เศรณีปราการ
2550
8140ผลกระทบของราคาน้ำมันต่อต้นทุนรวมของผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกตัวอย่างธนกร วุฑฒะวนิช
2550
8141ผลกระทบของลักษณะการแสดงตัวตน การแสดงสถิติการโหวตและความกังวลในการตัดสินใจที่มีต่อการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยา พตด้วง
2550
8142ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีต่อกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนในตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมสราวุธ นิยมทรัพย์
2550
8143ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบแผ่นโลหะเคลือบกระเบื้องต่อความต้านทานการแตกหักของพอร์ซเลนลีนวัฒน์ ศรีสุนาครัว
2550
8144ผลกระทบจากมาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)พักตร์พิมล ทองสมอาง
2550
8145ผลกระทบต่อการค้าเสรีที่มีต่ออุตสาหกรรมนมในประเทศไทยดารุณี กฤตบุญญาลัย
2550
8146ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักวิธีคิดแบบวิภัชชวาทเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุรางคนา เตื้อติสอน
2550
8147ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของกลุ่มสตรีในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการภานุพันธุ์ ประสิทธิคุณาพร
2550
8148ผลการพัฒนาโปรแกรมการฝึกที่มีต่อจุดเริ่มล้าในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทยกิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์
2550
8149ผลการระงับปวดของทรามาดอลต่อระดับความร้อนที่ทำให้แมวเริ่มมีการตอบสนองเสาวณีย์ จิวลวัฒน์
2550
8150ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่มีระดับซีดี4 ระหว่าาง 200-250 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเทียบกับผู้ป่วยที่มีระดับซีดี 4 น้อยกว่า 200 และมากกว่า 250 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเบญจวรรณ นันทิยะกุล
2550

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next