DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การศึกษาผลของการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการปลูกถ่ายเปลี่ยนไตในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผาณิต สุขโท
2551
8102การศึกษาผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจในระยะที่ยังไม่เกิดอาการ เมื่อใช้ยาเคมีบำบัดชนิดแอนทราซัยคลิน (ด็อกโซลูบิซิน) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยใช้ระดับเอ็นทีโปรบีเอ็นพีอรรณพ กิตติวราวุฒิ
2551
8103การศึกษารูปแบบการดำเนินงานในโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การวิจัยพหุกรณีศึกษาวิลาสินี พรรณรัตนศิลป์
2551
8104การศึกษารูปแบบการร่วมงานกับสถาปนิกท้องถิ่นของโครงการสถาปนิก เอเปคในประเทศไทยพัชร ชยาสิริ
2551
8105การศึกษาลักษณะของฝ่ายบริการการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ปี พ.ศ. 2555เกศรา อัญชันบุตร
2551
8106การศึกษาและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลปริภูมิสำหรับงานบำรุงทางสิทธินันท์ ทองใบ
2551
8107การศึกษาศักยภาพการจัดการประชุมและนิทรรศการของจังหวัดเชียงใหม่ปิลันธนา ชมพูพันธ์
2551
8108การศึกษาสภาพและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความบกพร่องทางสายตาในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพณัฐบวร สืบเนตร
2551
8109การศึกษาสมมูลภาพในการแปลคำกริยา "ไป" และ "มา" ในภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวรรณกรรมนวนิยายแปลชาฎินี มณีนาวาชัย
2551
8110การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
2551
8111การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมรวงทอง เพิ่มจอมมงคล
2551
8112การศึกษาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ โรงพยาบาลชุมชนอภิญญา จันทร์นวล
2551
8113การศึกษาสมรรถนะพยาบาลเคมีบำบัด โรงพยาบาลสังกัดรัฐนุจรี สันติสำราญวิไล
2551
8114การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชจลนศาสตร์ของไมโคฟิโนลิคอะซิดและผลการรักษาในผู้ป่วยโรคไตอักเสบเอสแอลอีที่ได้รับยาไมโคฟีโนเลทพวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์
2551
8115การศึกษาหาแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมคมปราชญ์ บุตรศรี
2551
8116การศึกษาหาอัตราการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรทั้งชนิดที่ดื้อต่อยาคลาริโทมัยซินด้วยยาสูตรซีเควนเชียลณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์
2551
8117การศึกษาองค์ประกอบและเทคนิควิธีป้องกันปัญหาการควบแน่นบริเวณผิวกระจกช่องแสงด้านบน สำหรับอาคารพักอาศัยปรับอากาศกุลวุฒิ จิณวุฒิ
2551
8118การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลปริภูมิออนไลน์อรวินท์ จันทร์คำ
2551
8119การส่งความสุขปีใหม่ด้วยสื่อบัตรอวยพร โทรศัพท์เคลื่อนที่ และไฮเปอร์มีเดียอภิวัฒน์ อ่อนแก้ว
2551
8120การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาวและกัมพูชา ภายใต้กรอบของความตกลงในระดับอนุภูมิภาคสัจจาวุฒิ รอดสำราญ
2551
8121การสรรหา คัดเลือกและการรักษาทรัพยากรบุคคล (สถาปนิก) ในสำนักงานสถาปนิกสิร จารุไพโรจน์
2551
8122การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่สอง ด้วยวิธีการแปลสองทาง : การศึกษาปัจจัยความหลากหลายของความหมายที่มีต่อความถูกต้องของการแปลปริศนา อัครพุทธิพร
2551
8123การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่งด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานุกรมที่สร้างด้วยวิธีการแตกต่างกันธนนท์ หลีน้อย
2551
8124การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็มศิรินันท์ วันทอง
2551
8125การสร้างภาพนามธรรมความต้องการความมั่นคง โดยใช้แบบจำลองเชิงโครงสร้างความมั่นคงวีริยา สุภาณิชย์
2551
8126การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5อภิรดี ตันติสุนทโรดม
2551
8127การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัยศรัณย์ มหาสุภาพ
2551
8128การสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวชนิดซิงค์ออกไซด์แคลเซียมซัลเฟตที่พัฒนาใหม่สุพัชรา บุณยวีย์
2551
8129การสอบเทียบระบบกลไกแขนกลแบบขนานเอกพจน์ สุนทรมาตฤก
2551
8130การสังเคราะห์งานวิจัยด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภูธร บ้านเนิน
2551
8131การสังเคราะห์ลายผิวโดยใช้การวิเคราะห์เซกเมนต์จักรพงศ์ นาคเดช
2551
8132การสำรวจหาเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบในยุงจากฟาร์มสุกร แหล่งนก และแหล่งชุมชุนสวรรยา ศรีภัทรานุสรณ์
2551
8133การสึกของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ภายหลังการแปรงพีรพงศ์ กุประดิษฐ์
2551
8134การสื่อสารข้ามเชื้อชาติระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายอินเดียปทิตตา คิมประโคน
2551
8135การสื่อสารแบบบอกต่อในธุรกิจไทยฉัตรหทัย มีประดิษฐ์
2551
8136การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teenอัศรินทร์ นนทิหทัย
2551
8137การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะคุกคามทางเพศในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล
2551
8138การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครพลากร จิรวิวัฒน์เสรี
2551
8139การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจเลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์
2551
8140การเสนอแนะการจัดเส้นทางของโซพบนพื้นฐานข้อบังคับของรีเฟอร์รัลตามต้องการวีระเกียรติ ลิมปิโชติพงษ์
2551
8141การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์คณิต เขียววิชัย
2551
8142การแสดงโขนชักรอกของคณะโขนหลวงราชพงษ์ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน
2551
8143การแสดงแบบรูปความมั่นคงโดยการขยายยูเอ็มแอลเซคเกียรติศักดิ์ ไชยสมบูรณ์
2551
8144การแสดงหนังตะลุงคน "คณะ สุมล ศ.ประทุม"อธิป มีชนะ
2551
8145การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาฤดีพร ผ่องสุภาพ
2551
8146การหมุนภาพในใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวรงค์ ถาวระ
2551
8147การหลอมภาพโดยใช้ตัวกรองจุดวิกฤตหลายความละเอียดสำหรับการจับคู่บริเวณกิตติพงษ์ ฐานะสุนทรฤกษ์
2551
8148การหลีกหนีการเปิดรับของผู้ชมรายการโทรทัศน์วงเวียนชีวิตและรายการโทรทัศน์สกู๊ปชีวิตภิญญาพัชญ์ ถิรกุลชญา
2551
8149การหาค่าภาระการโก่งงอของโครงสร้างแผ่นบางโดยใช้วิธีความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนปฎล สุขจิตต์
2551
8150การหาคุณลักษณะของโลหะผสมอะลูมิเนียมทองแดงที่ทำไนตรายดิงพลาสมาแคททรียา ทวีทรัพย์
2551

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next