DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101ต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปส่งออกณัฐวัชร์ จงกลนี
2550
8102ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่กาญจน์ นทีวุฒิกุล
2550
8103ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ. 2548ศิวนารถ หงษ์ประยูร
2550
8104ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันอโนชา สาระสิต
2550
8105ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาลเทียมจิต จันทรภูมี
2550
8106ตัวแทนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับตลาด และรูปแบบการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นวีณา อำไพสิริวงศ์
2550
8107ตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนแบบจตุรัสลาตินที่ปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกเป็นปัจจัยคงที่มงคล ลีลาไพบูลย์
2550
8108ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาทต่อปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้ไพรสันต์ สุวรรณไตร
2550
8109ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบสปรางค์สินันท์ โทธรัตน์
2550
8110ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรัฐพล ภุมรินทร์พงศ์
2550
8111ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารการตลาดในโรงเรียนอุมาพร ภักดีวงศ์
2550
8112ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครเจษฎา เปี่ยมคุ้ม
2550
8113ที่พักอาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมวิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา
2550
8114ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2550
8115เทคนิคการตรวจวัดก๊าซเรดอนเพื่อหาบริเวณที่มีการซึมของน้ำใต้ดินตื้นเข้าสู่คลอง : กรณีศึกษาคลองบางกอกใหญ่ภูริต ควินรัมย์
2550
8116เทคนิคการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนสำหรับระบบสื่อสารแบบแฮนด์ฟรีรัฐพล ทูลแสงงาม
2550
8117นโยบายการขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียงบุญมี ฉันทประทีป
2550
8118นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก และผลไม้ : ศึกษาผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์แสน กีรตินวนันท์
2550
8119นโยบายภาครัฐกับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดแรงงานปริชมน ชัยวัฒน์
2550
8120นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ : ศึกษากรณีคนพิการทางด้านสายตาเทวพงษ์ พวงเพชร
2550
8121นโยบายเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายเจน กิตติรัตนไพบูลย์
มณิศรี พันธุลาภ
2550
8122นโยบายสาธารณะว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีผลกระทบของนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์อภินันท์ คงนุรัตน์
2550
8123นาฏยประดิษฐ์ของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดงอรวรรณ นุ่มเจริญ
2550
8124นาฏยศิลป์ในวงปี่พาทย์มอญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรีคณรัตน์ บัวทอง
2550
8125นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าโพชฌงค์ เพ็ชรน้อย
2550
8126นิตยสารแนวสุขภาพของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กับการนำเสนอเรื่อง "โยคะ"สุภาวดี สุขสมัย
2550
8127เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของรายการ "พ.ศ. พอเพียง" และการรับรู้ประโยชน์ และการเปิดรับรายการของผู้ชมอำภา มิตรภูษาภรณ์
2550
8128แนวคิดเชิงปฏิบัตินิยมว่าด้วยการทำให้เป็นปัจเจกในความคิดหลังอภิปรัชญาเทพทวี โชควศิน
2550
8129แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชของชนชั้นนำไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2172-2394เอนก มากอนันต์
2550
8130แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชนพัชรี ดำรงสุนทรชัย
2550
8131แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชาวนาในการเกษตรแบบยั่งยืนธิดารัตน์ โชคสุชาติ
2550
8132แนวทางการจัดทำรูปแบบรายการประกอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมทรงพล จิตร์หาญ
2550
8133แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ : ศึกษากรณีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม (3G)ฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์
2550
8134แนวทางการตีความข้อบทเรื่องแรงงานในความตกลงเขตการค้าเสรี : กรณีศึกษาเขตการค้าเสรีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชิลีมนลดา นาคภิบาล
2550
8135แนวทางการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องในเขตกรุงเทพมหานครอภิชาติ โมฬีชาติ
2550
8136แนวทางการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์ธีรวิทย์ นิลสุก
2550
8137แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรังสร้อยสน รัฐสมบูรณ์
2550
8138แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนสุริชาติ จงจิตต์
2550
8139แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ชีวารัตน์ กลับคุณ
2550
8140แนวทางการพัฒนาย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานครวรี จิระรัตน์พันธ์
2550
8141แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522บัญญัติ คันธา
2550
8142แนวทางการลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการขนส่งมวลชน และขนส่งสินค้ากมลวรรณ สงวนสิริกุล
2550
8143แนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรกายภาพวิรุจน์ สมโสภณ
2550
8144แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครวันวิสาข์ เรืองสนาม
2550
8145แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรังตรีชาติ เลาแก้วหนู
2550
8146แนวทางการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวิชาภรณ์ ชำนิกำจร
2550
8147แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีสยาม สถานีชิดลมและสถานีเพลินจิตยุทธภูมิ เผ่าจินดา
2550
8148แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดเก่าเยาวราชชัยยศ จิตเอกวิโรจน์
2550
8149แนวทางในการกำหนดลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพและสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา พื้นที่เขาหลัก จ.พังงาณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ
2550
8150แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการค้าชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่กนกกร เหล่ากาแฝง
2550

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next