DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และความเห็นของผู้สอบบัญชีในปีก่อนกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศศิพิมพ์ อัศตรกุล
2550
8102ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทน การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชากับความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมสุธิดา เรืองเพ็ง
2550
8103ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของเพศหญิง การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญความเครียด กับภาวะสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เพศหญิงสุวรรณพร มิตสุวรรณ
2550
8104ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของเด็กสมาธิสั้นที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ณัฐธิกา ศรีมกุฎพันธุ์
2550
8105ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ความผูกพันในวิชาชีพกับความสำเร็จในวิชาชีพของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครพัฒราภรณ์ กล้าหาญ
2550
8106ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตลาดและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาประเทศไทยชมสมร พานิชโยทัย
2550
8107ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบกับการจัดการกำไรในงบไตรมาสของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิวรรยา ธูปสมุทร์
2550
8108ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแหล่งไนโตรเจนกับเวลาการย่อยสลายสมบูรณ์ของปุ๋ยหมักเปรมสุดา จิ๋วนอก
2550
8109ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้านนทกร ศาลิคุปต
2550
8110ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าของตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยทรงเกียรติ ล้นหลาม
2550
8111ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บรรยากาศองค์การกับความสำเร็จในวิชาชีพการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมพรพรรณ อนุมาศ
2550
8112ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางเสฏฐศิริ แสงสุวรรณ
2550
8113ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงบการเงินและการปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับบริษัทจดทะเบียนสมรสม พานิชโยทัย
2550
8114ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเป็นอิสระในการปฏิบัติการพยาบาล การได้รับการเสริมพลังอำนาจในงาน กับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครมีนา เกาทัณฑ์ทอง
2550
8115ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน ลักษณะงานกับความสุขในการทำงาน ของบุคคลากรพยาบาลประจำสถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์รัชนี หาญสมสกุล
2550
8116ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของทีมการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสุมิตรา สร้อยอินทร์
2550
8117ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐฐิติมา จำนงค์เลิศ
2550
8118ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศศิชา เชี่ยวชาญพิพัฒน์
2550
8119ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุน และจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครอาวุธ อุดมรัตน์
2550
8120ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลางลักษมี สุดดี
2550
8121ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับราคาหลักทรัพย์และกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวรลักษณ์ โรจนรัตน์
2550
8122ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของรายการคงค้าง กำไรในอนาคต และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิชยา สุธีรยงประเสริฐ
2550
8123ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา ความเข้มแข็งอดทนของสตรี และการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของสตรีหลังการตัดมดลูกจุฬาภรณ์ สยังกูล
2550
8124ความสัมพันธ์ระหว่างไอระเหยของสารประกอบซัลเฟอร์กับแบคทีเรียไม่ใช้อากาศในผู้ป่วยจัดฟันไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นหทัยชนก เจริญพงศ์
2550
8125ความสามารถในการแยกข้อมูลโดยใช้ระยะแบบยุคลิดและสหสัมพันธ์เพียร์สัน สำหรับโครงข่ายประสาทแบบสไปกิงอดิศักดิ์ การบรรจง
2550
8126ความสำเร็จของการใช้ยาปฏิชีวนะผสม 3 ชนิด ในการรักษาคลองรากฟันกรามน้ำนมโดยไม่ใช้เครื่องมือพลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
2550
8127ความหมายและกระบวนการสร้างความหมาย "บ้าน" ในนิตยสารบ้านและสวนกติกา ศรีรักษา
2550
8128ค่าอ้างอิงของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยที่มีภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดฮีโมโกลบินอีที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน โดยวิธีทางอิมมูนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ลลิตา วัฒนะจรรยา
2550
8129คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยปนัดดา ศิริพานิช
2550
8130คำเรียกประเภทผีของคนไทยในชุมชนวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์มนสิการ เฮงสุวรรณ
2550
8131คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมเสริมศิริ นิลดำ
2550
8132คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ
2550
8133คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานครฉันทนา แรงสิงห์
2550
8134คุณภาพของการนอนหลับของพยาบาลประจำหออภิบาลผู้ป่วยหนักในประเทศไทยจิราภรณ์ ทับแสงสี
2550
8135คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550บุณฑริกา ทองสุข
2550
8136คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของสาธารณสุขในเขต 4ชาติ เดชประแดง
2550
8137คุณภาพชีวิตของประชากรที่มีรายได้น้อยในโครงการบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอภิวัฒน์ บุญสาธร
2550
8138คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เฟื่องฟ้า สีสวย
2550
8139คุณภาพชีวิตตำรวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 5ภาวัต วรรธสุภัทร
2550
8140คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภูมรินทร์ มาลารัตน์
2550
8141คุณลักษณะของละครเอเชียยอดนิยม ศึกษากรณีละครญี่ปุ่น ไต้หวันและเกาหลีในโทรทัศน์ไทยสุภาวรรณ วรรธนะศุภกุล
2550
8142คุณลักษณะด้านสมบัติเชิงกลและคุณภาพน้ำโลหะของโลหะผสมทองแดงไร้ตะกั่ววันทนี สิทธิหล่อ
2550
8143คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยรุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล
2550
8144เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมานัชนันท์ มุขแจ้ง
2550
8145โครงการจัดสร้างข้อสะโพกเทียมสำหรับประชากรไทย การวัดขนาดทางกายวิภาคของกระดูกต้นขาส่วนต้น การสร้างแบบจำลองกระดูกต้นขา และการวิเคราะห์จำนวนขนาดสำหรับการจัดสร้างข้อสะโพกเทียมภพ เหลืองจามีกร
2550
8146โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านณรงค์ หาเรือนเงิน
2550
8147โครงสร้างจุลภาคในสภาพหล่อและโครงสร้างจุลภาคภายหลังฝ่านกระบวนการอบให้เป็นเนื้อเดียวของโลหะผสมอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูงพิเศษ (A1-10Zn-1-2.5Mg-1-2.3Cu-0.14Zr) ที่หล่อด้วยกระบวนการ Direct Chill ภายใต้การกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าแขขวัญ โก๊สุโข
2550
8148งานตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมายควบคุมอาคาร : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์รวมหลายโรงในอาคารที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกันเชาวยัน ภัณฑลักษณ์
2550
8149งานนิพนธ์ของพระสารีบุตรในพระไตรปิฎกบาลีสมพรนุช ตันศรีสุข
2550
8150จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับชลรดา วิรัตรมณี
2550

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next