DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101องค์กรชุมชนที่มีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุจิรา วิจิตร
2550
8102องค์กรมุสลิมข้ามชาติกับความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษากรณีองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งซาอุดีอาระเบียในประเทศไทยฮาฟีส สาและ
2550
8103องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงพุทธศักราช 2550-2554ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ
2550
8104องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยงนันทวัน ดาวอุดม
2550
8105อสมการสมเหตุสมผลและการแปลงเพื่อหาผลเฉลยสำหรับปัญหาการกำหนดงานนัยทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพสายฝน เทียมแก้ว
2550
8106อัตราการป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากน้ำมันปาล์มดิบโดย Pseudomonas sp.A41 ในกระบวนการหมักแบบกึ่งต่อเนื่องพรชนก รัตนะรัต
2550
8107อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังของพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนพวรรณ จรัสสุขประเสริฐ
2550
8108อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อกระดูกโครงร่างในกำลังพลเรือบรรทุกเครื่องบินอติพงษ์ สุจิรัตน์
2550
8109อัลกอริทึมการเลือกขนาดวัสดุที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการจำลองการอบเหนียวอลงกรณ์ ละม่อม
2550
8110อัลกอริทึมควบคุมความหนาแน่นบนพื้นฐานเซตครอบคลุมสำหรับปัญหาครอบคลุมในระบบเครือข่ายตัวรับรู้แบบไร้สายศรัณย์ เจนจตุรงค์
2550
8111อาการทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของพนักงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชจามร เงินชารี
2550
8112อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : การบังคับใช้กฎหมายในคดีหมิ่นประมาทบนระบบเครือข่ายเฉพาะเรื่องชื่อเสียงศิริจันทร์ บิณศิรวานิช
2550
8113อายุความล้าของวัสดุฐานฟันปลอมอะคริลิกเรซินชนิดบ่มตัวด้วยความร้อนที่ซ่อมแซมด้วยวิธีต่างกันวิภาภรณ์ โชคชัยวรกุล
2550
8114อำนาจและบทบาทของพนักงานอัยการในคดีวิสามัญฆาตกรรมอลิสา สุนทรพะลิน
2550
8115อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนด้านการวิจัยและพัฒนาสุภาพร โกเฮงกุล
2550
8116อิทธิพลของโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมือง ในพื้นที่เขตต่อเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครพัทธญา ปวนสุรินทร์
2550
8117อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อพื้นนิสัยในการให้อภัย และการให้อภัยเฉพาะเหตุการณ์ชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ
2550
8118อิทธิพลของปัจจัยด้านความแตกต่างเชิงสังคมระหว่างบุคคลของผู้บริโภคต่อความอ่อนไหวในตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าดิสพร อ่อนนุช
2550
8119อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กรต่อการขยายตราสินค้าบริการพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์
2550
8120อิทธิพลของสื่อนิตยสารหัวนอกภาษาไทยต่อค่านิยมความงามของผู้อ่านนนทนา แสวงรุจน์
2550
8121อุดมการณ์ต่อสู้ทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิงกับการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทยวีราพร วัชรพงศ์ชัย
2550
8122อุปลักษณ์ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไทยวิลาวัณย์ วิษณุเวคิน
2550
8123อุปสงค์ด้านที่พักอาศัยของผู้พักอาศัยในชุมชนเสือขบ เทศบาลเมืองสระบุรีกิติพงษ์ ตรีรัสสพานิช
2550
8124เอกสารในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างภาคเอกชนขนาดใหญ่พิเศษชุติมา กู้มานะชัย
2550
8125โอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนครรวินทร์ ถิ่นนคร
2550
8126กฎการกล่าวขอบคุณในสังคมไทย : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์สังคมสิงหชาต ไตรจิตต์
2549
8127กฎหมายกับการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปรียวิชญา แสนวิเศษ
2549
8128กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดาศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์
2549
8129กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปพัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
2549
8130กรรมวิธีการสร้างฆ้องหล่อ : กรณีศึกษาช่างสำราญ นิลวิไลพันธ์ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์
2549
8131กรอบกรองสารของวัยรุ่น กับการวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ในนิตยสารที่สะท้อนวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นตวงทอง แก้ววัชระรังษี
2549
8132กระบวนการกำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย : ศึกษากรณีกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมศักรพร ถิรศิริกุล
2549
8133กระบวนการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยณัฐนลิน ชินะกาญจน์
2549
8134กระบวนการต่อรองของหมอลำและผู้ชมหมอลำที่มีต่อบทบาทและอิทธิพลของระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประยุทธ วรรณอุดม
2549
8135กระบวนการเติบโตทางวิชาชีพของครูอนุบาลที่มีวุฒิภาวะทางวิชาชีพ : การศึกษาโดยวิธีการสร้างทฤษฎีพื้นฐานเชิงอุปมานศิรประภา พงศ์ไทย
2549
8136กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยเอกวัจน์ กมลเทพา
2549
8137กระบวนการประชาสัมพันธ์และการยอมรับโครงการทูบีนัมเบอร์วันปราณปรียา เอื้อสถาพร
2549
8138กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานีมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
2549
8139กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้นคำพัน บุญพาคม
2549
8140กระบวนการสร้างกลุ่มเพื่อนโดยการสนทนาแบบออนไลน์ : ศึกษากรณีกลุ่มเพื่อนมิตรภาพพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
2549
8141กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หทัยชนก อริยทันโตศรี
2549
8142กระบวนการสื่อสารในการบังคับใช้มาตรการเพื่อยุติการผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารสุกรภาวดี ใจอ่อนน้อม
2549
8143กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายดวงสมร จักรพันธุ์
2549
8144กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการ 60 ปี 60 ล้านความดี น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงธันวภรณ์ ปฏิสังข์
2549
8145กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์
2549
8146กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสุวิมล สุทธิพงศ์
2549
8147กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7ปัทมาพร ประทุมถิ่น
2549
8148กลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์โครงการร่วมใจเพื่อลดอันตรายจากควันบุหรี่มือสองสิริพรรษ์ ศรีบุญลือ
2549
8149กลยุทธ์การสื่อสาร "โครงการรับน้องปลอดเหล้า" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2549กาญจนาถ อุดมสุข
2549
8150กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสาวประเภทสองของศูนย์ซิสเตอร์ เมืองพัทยากันทกา กิตติภราดร
2549

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next