DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
8101การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาวัชราภรณ์ แก้วดี
2548
8102การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้วสุภาภรณ์ คางคำ
2548
8103การพัฒนา การตรวจสอบความตรง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดีบุรทิน ขำภิรัฐ
2548
8104การพัฒนาการวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของอาร์เซนิกในปลาด้วยวิธี HPLC/ICP-OESวราภรณ์ ศรีมูล
2548
8105การพัฒนาคุณภาพของกระเบื้องเซรามิกที่ผลิตจากของเสียที่เป็นแก้วปาร์ย อรรถพิสาล
2548
8106การพัฒนาเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ช่วงยาว สำหรับทดสอบกับดักฟ้าผ่าพิกัดกระแส 5 kA และ 2.5 kAอรรถพงศ์ ปาติ๊บ
2548
8107การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตวัสดุแกนรูปรังผึ้งเพื่อใช้เป็นโครงสร้างลดาวัลย์ สุวรรณรังษี
2548
8108การพัฒนาเครื่องโทรศัพท์อินเทอร์เนตต้นแบบที่ใช้โพรโทคอล SIPณัฐวร ปานจินดา
2548
8109การพัฒนาเครื่องมือและโมเดลการวัดประสิทธิผลการเป็นพี่เลี้ยงทางการพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกวัลลภา บุญรอด
2548
8110การพัฒนาเครื่องมือวาดสัญลักษณ์ยูเอ็มแอลสุชิน ประสงค์บัณฑิต
2548
8111การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลที่แสดงผลเชิงเลขชนิดเก็บข้อมูลบนหน่วยความจำถอดเปลี่ยนได้กิตินันต์ แสงมณี, 2523-
2548
8112การพัฒนาฉากเรืองรังสีแกดโดลิเนียมออกซีซัลไฟด์ (เทอร์เบียม) สำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์และนิวตรอนชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์
2548
8113การพัฒนาชุดตรวจ one step multiplex RT-PCR เพื่อวินิจฉัย avian influenza A virus สายพันธุ์ H5, H7 และ H9อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์
2548
8114การพัฒนาชุดตรวจสอบฟูราโซลิโดนในอาหารสัตว์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยากุลกานต์ ชูชัยยะ
2548
8115การพัฒนาชุดตรวจสอบสารกลุ่มควิโนโลนในอาหารสัตว์ด้วยวิํธีคัลเลอริเมตริกกุสุมา เอกสาโรจน์
2548
8116การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐจิตรา พีชะพัฒน์
2548
8117การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บโดยใช้เอสวีจีอาคม สุมณฑา
2548
8118การพัฒนาตนเองของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานครบุพรรณี มาตรา
2548
8119การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษาเศรษฐภรณ์ หน่อคำ
2548
8120การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
2548
8121การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาทีพลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ
2548
8122การพัฒนาแนวทางในการลดเวลานำของการผลิตในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เทพฤทธิ์ นทีรัยไทวะ
2548
8123การพัฒนาแนวทางสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนวุฒินันต์ เศลาอนันต์
2548
8124การพัฒนาแบบจำลองคุณภาพอากาศสำหรับสภาวะลมสงบในเขตกรุงเทพมหานครธิดารัตน์ พงษ์คุณ
2548
8125การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์สำหรับวางแผนโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรัฐพงษ์ ศรุติรัตนวรกุล
2548
8126การพัฒนาแบบจำลองสมดุลเคมีสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของบิวทาไดอีน จากการผลิตโอเลฟินส์รัตนพงศ์ วงศ์พิมพ์รัศมี
2548
8127การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียนสมพงษ์ ปั้นหุ่น
2548
8128การพัฒนาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล
2548
8129การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลประจำการห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรมขนิษฐา แสงไตรรัตน์นุกูล
2548
8130การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อปรับปรุงจุดเริ่มล้าในนักกีฬาฟุตบอลพงษ์เอก สุขใส
2548
8131การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยงไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
2548
8132การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออกชลทิชา จำรัสพร
2548
8133การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมนุกูล โชตเศรษฐ์, 2514-
2548
8134การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่นพัชราภา ตันติชูเวช
2548
8135การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยปรเมศวร์ บุญยืน
2548
8136การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็กหทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน
2548
8137การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตจิตตภู เทพอารักษ์
2548
8138การพัฒนาระบบการรู้จำลายมือออนไลน์สำหรับตัวอักษรภาษาไทยบนแท็บเล็ตพีซีวรารัตน์ เอื้ออำนวยชัย
2548
8139การพัฒนาระบบการวางแผนและจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องประดับจิโรดม ตุริตาคม
2548
8140การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวมศูลิน ศรีสุชาติ
2548
8141การพัฒนาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาวรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
2548
8142การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัว กรณีศึกษาธุรกิจรับซ่อมอุปกรณ์พาณิชย์เคลื่อนที่วิชชา ชรินประทีป
2548
8143การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังกัญชลา สุดตาชาติ
2548
8144การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตาเขมะจิตติ เขมะโยธิน
2548
8145การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เชิงบูรณาการกับตัวชี้วัด สำหรับหน่วยงานสนับสนุน: กรณีศึกษา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกฤดา พิสิษฐ์ไพบูลย์
2548
8146การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งยานพาหนะแบบอัตโนมัติ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอและเทคโนโลยีเอจีพีเอสอภิชาติ คงแป้น
2548
8147การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีนคัมภีร์ ลิมปดาพันธ์
2548
8148การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดของเรเกลลูท เพื่อส่งเสริมความแม่นยำด้านเนื้อหาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาวิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์
2548
8149การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทยรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
2548
8150การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ในกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายกนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
2548

previous  154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 next