CUIR header image
Home

การร้องเรียนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

Complaint for Information Resources

Contents Language: ENGLISH | THAI

If you have problem using CUIR or it was found that any part of works in CUIR is not complied with the following criteria:

1. The contents do not have issues about violations of ethics, for instance, academic integrity, ethics in human research, professional ethics, and so on.

2. The contents do not violate Constitution, bring about a change in the Laws of the Country or the Government by the use of force or violence, raise unrest and disaffection amongst the people in a manner likely to cause disturbance in the country.

3. The contents do not violate human rights and complied with Thailand's Personal Data Protection Act BE 2562.

4. The contents do not violate intellectual property right laws.

You can report to CUIR by fill-in “Complaint / Suggestions Form” and chose “Complaint for Information Resources” in case of any non-compliance was found or choose “Complaint for unsatisfied services” in case of any problem occur while using CUIR with the resource’s title, author, URL, description of non-compliance, and picture (if any.) Moreover, you can report to CUIR by email to cuir@car.chula.ac.th

For content owner, to conceal or withdraw your works from CUIR:

- Theses and Independent studies

If content owner/creator is willing to suppress or withdraw works published in CUIR, please inform Office of Academic Resources with explanation of conceal or withdraw that works. Office of Academic Resources will temporarily suppress the works from CUIR and library automation system for 3 months. Along with that, content owner/creator have to contact Graduate School and submit a recommendation letter for concealment or withdrawal works from CUIR. After Graduate School approved for concealment or withdrawal, Office of Academic Resources conceals or withdraws works from CUIR. If the processes have past 3 months and there are no actions from owner/creator, Office of Academic Resources returns online status to withdrawn works.

- Other types of works

In case that owner/creator do not desire to publish their works in CUIR henceforward or need to change metadata/files to new/revised version, owner/creator can inform CUIR to consider the changes via email: cuir@car.chula.ac.th

ถ้าหากผู้รับบริการมีปัญหาในการใช้บริการ หรือเมื่อใช้บริการแล้วตรวจพบเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศในคลังปัญญาจุฬาฯ บางรายการมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. มีเนื้อหาของผลงานที่ละเมิดหลักจริยธรรมต่างๆ เช่น จริยธรรมทางวิชาการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น

2. มีเนื้อหาของผลงานมีลักษณะที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น ปลุกระดม โจมตี หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ และหน่วยงานต่างๆ

3. มีเนื้อหาที่ไม่คำนึงถึงและไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4. มีเนื้อหาของผลงานที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ท่านสามารถแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการพิจารณาและถอดถอนออกจากคลังปัญญาจุฬาฯ ได้ผ่านทางการกรอก “แบบฟอร์มรับข้อข้องเรียน / ข้อเสนอแนะ” (Complaint / Suggestions Form) โดยให้รายละเอียดชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อผู้แต่ง URL รายการที่ตรวจพบ รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) แล้วคลิกเลือก “ร้องเรียนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ” (Complaint for Information Resources) แต่ถ้ากรณีมีปัญหาในการใช้งานคลิกเลือก “ร้องเรียนการให้บริการ” (Complaint for unsatisfied services) หรือจะส่งรายละเอียดปัญหามาที่อีเมล์ cuir@car.chula.ac.th ก็ได้

กรณีเจ้าของผลงานต้องการร้องขอปกปิด หรือขอถอนผลงานวิชาการของตนเองออกจากคลังปัญญาจุฬาฯ มีดังนี้

- วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

หากเจ้าผลงานมีเหตุผลความจำเป็นที่จะไม่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในคลังปัญญาจุฬาฯ เบื้องต้น กรุณาแจ้งเหตุผลความจำเป็นนั้นให้ทางสำนักงานวิทยทรัพยากรทราบ เพื่อที่ทางสำนักงานจะได้พิจารณานำข้อมูลออกจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติและคลังปัญญาจุฬาฯ ชั่วคราว เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมกันนี้ทางเจ้าของผลงานจะต้องติดต่อเพื่อแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ทราบถึงความจำเป็นในการขอปกปิด และระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ และนำผลงานการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ทางสำนักงานวิทยทรัพยากรเพื่อจะได้ดำเนินการตามผลการพิจารณา หากพ้นระยะ 3 เดือน แล้วเจ้าของผลงานไม่ได้ติดต่อมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะนำเอาผลงานขึ้นเผยแพร่ตามปกติ

- ผลงานอื่นๆ

หากเจ้าของผลงานมีความประสงค์ที่จะไม่เผยแพร่ผลงานผ่านทางคลังปัญญาจุฬาฯ อีกต่อไป หรือต้องการขอถอนรายการเมทาเดทาและไฟล์ดิจิทัลเดิม เป็นไฟล์ดิจิทัลใหม่ สามารถแจ้งรายละเอียด และเหตุผลเพื่อให้ทางคลังปัญญาจุฬาฯ พิจารณาได้ผ่านทางอีเมล์ cuir@car.chula.ac.th