Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 895 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การวิจัยเเละพัฒนาโปรแกรมประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนิสิตนักศึกษาวิชาเอกประถมศึกษา ตามเเนวทฤษฎีทวิปริทัศน์เเละเเนวคิดปริสีมาที่สามชุลีพร ผมพันธ์
2542รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเพ็ญพิมล ลีโนทัย
2555ซิมโฟนี "สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ"วรเขต ทะโกษา
2006Pharmacokinetic-pharmacodynamic approach to evaluate antimicrobial activity of azithromycinWanchai Treyaprasert
2552การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างความสามารถการวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชยพร กระต่ายทอง
2555แนวทางการลงทุนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการขยะครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กอารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
2555การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิดแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้และและการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและเนื้อหาเพื่อเสริมสมรรถนะการสร้างบทเรียนดิจิทัลสำหรับครูสังคมศึกษาสันถวี นิยมทรัพย์
1997Phonetic and pragmatic characteristics of infant directed speech in Thai : a longitudinal studyChayada Thanavisuth
2522คำไทยและอิทธิพลบางประการของภาษาไทยในภาษาเขมรกรรณิการ์ ชินะโชติ
2553การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทยณัฐสุพงศ์ สุขโสต