Acctn - Theses : [672] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 672
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางการเงินกับผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของบริษัทที่มีนโยบายซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ใช้งานบัญชีต่องานที่ปรึกษาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรอรุษ คงรุ่งโชค
2551ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์กิจการ และผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกัญญารัตน์ ชิระวานิชผล
2551การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบความถดถอยโลจิสติกเมื่อมีค่าสูญหายประลองพล ประสงค์พร
2010A framework for information technology investment process : integrating theories and practicesJitraporn Boonkitticharoen
2549ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสุภาภรณ์ สังข์บุญนาค
2549ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดประสิทธิภาพทางการเงินกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอุษา วงศ์สอนธรรม
2017Modeling Financial Distress of SMEs in Thailand for Comparative Analysis of Normal and Recession PeriodsChayanisa Sanehluxana
2560การใช้พารามิเตอร์ที่สร้างจากภาคตัดกรวยในการจำแนกเลขที่บ้านจากกูเกิลสตรีตวิวด้วยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนพงศ์ศรัณย์ เทียมตะวัน
2560ผลของความถี่ และจังหวะของดนตรีพื้นหลังต่อการรับรู้การผ่านไปของเวลาปวีย์ เพชรรักษ์
2017The Relationships Among Counterfeit Users' Social Class, Perceived Counterfeit Proliferation, Luxury Brand Values and Patronage Intention: A Moderating Effect of Need For StatusNatee Srisomthavil
2560ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ความหนาของเส้นรบกวน และเงื่อนไขการใช้สี ต่ออัตรายืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความศุภาพิชญ์ ชูชาติ
2560ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของการสื่อสารแบบปากต่อปากของร้านอาหารบนเฟซบุ๊กชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์
2551ผลกระทบของภาวะผู้นำ ความสามารถในการดูดซับความรู้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยสุพกาญจน์ วิทยพัธนา
2549วิธีการประเมินต้นทุนสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันวรัฏฐา เจริญสถาพงษ์
2549ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดปลอดภาระ ขนาดของสำนักงานสอบบัญชี และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิริพันธุ์ แซ่ซั่ง
2549ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสปลิท-พลอทวันดี พุทธกูล
2549ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประสบความล้มเหลวทางการเงินจนเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิยะวดี พุทธจักรศรี
2551ผลกระทบของรูปแบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีแบบสองทาง ความอายในการซื้อสินค้า และเพศของตัวแทนในส่วนให้บริการลูกค้า ที่มีผลต่อการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตกิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ
2008Using the probability of default as the determinant of firms' capital structure : empirical study in G7 nationsEkalak Muangsri
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 672