Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11755
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorบัณฑิต จุลาสัย-
dc.contributor.advisorยุวดี ศิริ-
dc.contributor.authorนนท์ สหายา-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.date.accessioned2009-12-08T04:38:55Z-
dc.date.available2009-12-08T04:38:55Z-
dc.date.issued2545-
dc.identifier.isbn9741722206-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11755-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545en
dc.description.abstractจากอัตราการเจริญเติบโตของตลาดบ้านมือสอง พบว่ามีสัดส่วนถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นการซื้อผ่านบริษัทตัวแทนขายเพียง 13.3% หรือ 2,600 ล้านบาท ซึ่งในสัดส่วนดังกล่าวนั้นน่าจะมีแนวทางที่จะเพิ่มจำนวนการซื้อขาย ผ่านบริษัทตัวแทนขายมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย โดยใช้แบบสอบถามผู้ซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2545 จำนวน 150 ราย ผลการวิจัย พบว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ใช้สอย คือบ้านหลังเดิมมีขนาดเล็กไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,500,001-2,000,000 บาท โดยสามารถแบ่งผู้ซื้อออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ผู้ที่เคยซื้อบ้านมาก่อน พบว่ากลุ่มนี้ต้องการการบริการ เนื่องจากมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว ซึ่งเข้าใจปัญหาในการติดต่อกระทำนิติกรรมต่างๆ 2) ผู้ที่ไม่เคยซื้อบ้านมาก่อน พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เพิ่งแยกตัวจากครอบครัวเดิมไม่มีประสบการณ์ซื้อ บ้านมาก่อน คนกลุ่มนี้จึงต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ทัศนคติภายหลังจากที่ตัดสินใจซื้อบ้านมือสองแล้ว ยังสามารถแบ่งได้เป็นอีก 2 ส่วนคือ 1) กลุ่มที่คิดจะซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขายอีกครั้ง เมื่อมีการซื้อในอนาคตในส่วนนี้พบว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้คนกลุ่มนี้สนใจที่จะซื้อต่อไปเป็นเพราะโอกาสในการเลือก สินค้าที่หลากหลายทั้งด้านทำเล ราคา รูปแบบ และการบริการอำนวยความสะดวกด้านช่วยเจรจาราคาเงื่อนไข ด้านสินเชื่อ การโอนกรรมสิทธิ์ การตรวจสอบสภาพบ้าน การออกแบบและปรับปรุง การซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน 2) กลุ่มที่ไม่คิดจะซื้อผ่านบริษัทตัวแทนขายหากมีการซื้อในอนาคตนั้นจากข้อมูล พบว่า เพราะความไม่มั่นใจในคุณภาพบ้านทั้งด้านการก่อสร้าง และประวัติความเป็นมา จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขายนั้น เป็นเพราะผู้ซื้อให้ความสำคัญในเรื่องการอำนวยด้านการบริการ, ความคุ้มค่าในด้านราคาและเวลา และการอำนวยความสะดวก ดังนั้นข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทตัวแทนขาย จะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ซื้อบ้านมือสอง โดยการแยกระหว่างสินค้าและการบริการ โดยจะต้องเพิ่มการบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าเพิ่มขึ้นจากการให้บริการ อำนวยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านมือสองได้รับประโยชน์และรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายen
dc.description.abstractalternativeThe primary objective of this study is to research the current situation of the second-hand housing market, its problems and factors leading to buyers buying second-hand houses through estate agents. A questionnaire is used to ask 150 buyers who bought second-hand houses through the Royal Asset Consultant Company Limited in 2001.It is found that most respondents agree that, since they have more family members, they need a bigger house. The house should be between 1,500,001-2,000,000 baht. The buyers can be classified as those who had bought before and those who had not. The former know what kind of house they want and they are looking for the best service. However, the latter would like to live on their own so they need information and services. Furthermore, some would like to use the services of this company in the future because they can choose location, price, and design. The company can help them not only negotiate prices and conditions but also offer credit, rights transfer, house inspection, house renovation and the provision of construction materials. Some, however, do not want to use the services again since they are not certain about the quality of the house regarding its construction, its owner and its history. It can be concluded that factors affecting buyers' decisions are worth in terms of price, time and services.It is suggested that a sales company has to satisfy prospective buyers by drawing a line between goods (second-hand houses) and services. It should provide them with more information on houses to assure them that they are going to have premium-quality houses. In addition, it should facilitate them as well and quickly as it can to ensure their cost effectiveness.en
dc.format.extent2441043 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isothes
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.subjectการซื้อบ้านen
dc.subjectที่อยู่อาศัยen
dc.titleปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัดen
dc.title.alternativeDecision factors of second hand houses buyers through brokers : a case study of the Royal Assets Consultant Company Limiteden
dc.typeThesises
dc.degree.nameเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิตes
dc.degree.levelปริญญาโทes
dc.degree.disciplineเคหการes
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.email.advisorcbundit@yahoo.com, Bundit.C@Chula.ac.th-
dc.email.advisorzooaey@hotmail.com, Yuwadee.S@Chula.ac.th-
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nont.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.