Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11902
Title: การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของแอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนสิเดสจาก Streptomyces sp. PC22
Other Titles: Purification and characterization of alfa-l-arabinofuranosidase from streptomyces sp. PC22
Authors: ปิ่นปัญญา เรียงรุ่งโรจน์
Advisors: ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Advisor's Email: Pairoh.P@Chula.ac.th
Subjects: การย่อยสลายทางชีวภาพ
เอนไซม์
ไซแลน
สเตรปโตมัยซิส
Issue Date: 2549
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาการทำแอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนสิเดส ซึ่งเป็นหนึ่งในเอนไซม์ย่อยสายกิ่งของไซแลนให้บริสุทธิ์จาก Streptomyces sp. PC22 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวที่มีไซแลนจากเปลือกข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งคาร์บอน โดยการตกตะกอนลำดับส่วนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 40-90% ตามด้วยทำคอลัมน์โครมาโทกราฟีบนแมคโครขเพรบ ดีอีเออี บิวทิลไฮโดรโฟบิค อินเตอร์แอคชัน และไฮดรอกซีอะปาไทด์ ได้เอนไซม์ที่มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นประมาณ 111 เท่า เหลือแอคติวิดีอยู่ 13.12% จากการวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีเจลฟิลเตรซันพบว่าเอนไซม์นี้มีน้ำหนักโมเลกุลประมรณ 317 กิโลดาลตัน และเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตพอลิอะคริลาไมด์เจลอีเลคโทรโฟริซิส พบว่าเอนไซม์ประกอบด้วย 4 หน่วยย่อยที่มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากันคือ 79 กิโลดาลตัน จากการศึกษาสมบัติของแอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนสิเดสบริสุทธิ์พบว่า เอนไซม์มีอุณหภูมิและความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมต่อการทำงาน คือ 65 ํC และ 6.0 ตามลำดับ เอนไซม์มีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงถึง 45 ํC เป็นเวลา 30 นาที และเสถียรต่อความเป็นกรดด่างในช่วงกว้างตั้งแต่ 5.5-9.0 ค่า K และ V ต่อพารา-ไนโตรฟีนิล แอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนไซด์ เท่ากับ 0.27 มิลลิโมลาร์ และ 3,926.15 ไมโครโมลต่อนาทีต่อมิลลิกรัมโปรตีน ตามลำดับ เอนไซม์ถูกยับยั้งในลักษณะแข่งขันโดยแอล-อะราบิโนส มีค่า K เท่ากับ 15.08 มิลลิโมลาร์ เอนไซม์ถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์ด้วยอิออนของปรอท นอกจากนี้ยังถูกยับยั้งด้วยเอ็น-โบรโมซักซินิไมด์และฟีนิลเมธิลซัลโฟนิบฟลูออไรด์ แสดงว่ากรดอะมิโนทริปโตเฟนและเซรีนเกี่ยวข้องกับบริเวณเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และจากการตรวจสอบแอคติวิตีข้างเคียงของแอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนสิเดส พบว่าเอนไซม์ไม่มีแอคติวิตีของไซแลเนส, อะซีทิลเอสเทอเรสและบีตา-ไซโลสิเดสปนเปื้อน
Other Abstract: Alfa-l-Arabinofuranosidase, one of xylan-debranching enzymes, was purified from the culture filtrate of streptomyces sp. PC22 grown in liquid medium containing oat spelt xylan as a carbon source. The enzyme was purified to approximately 111 folds with a recovery yield of 13.12% by fractionation with 40-90% saturation of ammonium sulfate followed by consecutive column chromatography on Macro-prep DEAE, butyl hydrophobic interaction and hydroxyapatite, respectively. The molecular weight of the purified enzyme was 317 kDa as estimated by gel filtration and composed of four identical subunits of 79 kDa estimated by SDS-PAGE. The enzyme had temperature and pH optima of 65 ํC and 6.0, respectively. It was stable to temperature up to 45 ํC for 30min and to a broad range of pH from 5.5-9.0. The K[subscript m] and V[subscript max] values of the enzyme for p-nitrophenyl alfa-l-arabinofuranoside were 0.27 mM and 3,926.15 mol/min/mg protein respectively. It was competitively inhibited by L-arabinose with K[subscript i] value of 15.08 mM. The enzyme activity was completely inhibited by Hg[superscript2+] and also inhibited by N-bromosuccinimide and phenylmethylsulfonyl fluoride indicating tryptophan and serine residue involved in catalytic mechanism. The purified enzyme did not exhibit xylanase, acetyl esterase and B-xylosidase acitivities.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11902
ISBN: 9741425244
Type: Thesis
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pinpunya.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.