Acctn - Research Reports : [59] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทยกุณฑลี รื่นรมย์; ศุภกร ภัทรธนกุล
2546การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; กัลยา วานิชย์บัญชา; ดวงมณี โกมารทัต
2550การวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมดิบของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยพรรณนิภา รอดวรรณะ, ผู้วิจัย; ดวงมณี โกมารทัต, ผู้วิจัย; บุญเสริม วิมุกตะนันทน์, ผู้วิจัย
2558ผลกระทบของค่านิยมและวิถีชีวิตต่อทัศนคติต่อผู้สูงอายุและปฏิสัมพันธ์ในสังคม กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยสมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย; ณัฐพล อัสสะรัตน์; สุวาณี สุรเสียงสังข์
2548การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบัญชี และการเงินของกลุ่มสหกรณ์โคนม : รายงานวิจัยบุญเสริม วิมุกตะนันทน์; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2013Does insider trading provide information in Thai market?Sunti Tirapat
2011Do foreign investors increase fragility and undermine informational price efficiency of emerging equity market? : research reportSunti Tirapat; Nuttawat Visaltanachoti
2547การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2000Risk-based deposit insurance : an application to ThailandSunti Tirapat
2001An investigation of default probability in ThailandSunti Tirapat
2549โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2007Trading behavior in volatile markets: an exploratory investigation into Thai marketsSunti Tirapat; Anant Chiarawongse
2003Corporate diversification in ThailandSunti Tirapat
2544การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ : รายงานผลการวิจัยอนันต์ชัย คงจันทร์
2528ความต้องการทางด้านประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยจลีพร โกลากุล; เสาวรส ใหญ่สว่าง; สุวาณี สุรเสียงสังข์; เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์
2547การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ; กรรณิกา บันสิทธิ์; เสาวรส ใหญ่สว่าง
2544การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย : รายงานการวิัจัยจินตนา บุญบงการ; จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา; นลินนุช สว่างโสภากุล
2547การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์อัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; พรรณิภา รอดวรรณะ
2546การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; กัลยา วานิชย์บัญชา; ดวงมณี โกมารทัต
2548การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมอุทัย ตันละมัย; วันเพ็ญ กฤตผล; พสุ เดชะรินทร์; พันธุมดี เกตะวันดี; ศันธยา กิตติโกวิท
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59