Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12258
Title: เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้
Other Titles: Pharmacokinetics of amikacin administered once-daily to febrile neutropenic patients
Authors: วนิดา ศิรวัฒนาสุข
Advisors: ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา
สุรจิต สุนทรธรรม
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
Subjects: เภสัชจลนศาสตร์
อะมิกาซิน
นิวโทรฟิลต่ำ
Issue Date: 2545
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งคือ (i) ศึกษาค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของการให้ amikacin แบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้ (ii) หาขนาดยาเริ่มต้นที่ทำให้อัตราส่วนของระดับยาสูงสุดในเลือด ต่อระดับยาต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้ออย่างน้อยเป็น 10:1 เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (อัตราส่วน Cmax/MIC >= 10) และ (iii) ประเมินความเป็นพิษต่อไตจากการให้ยา amikacin แบบวันละครั้ง ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ amikacin จะถูกคำนวณจากระดับยาในเลือด 2 จุด ซึ่งอยู่ภายหลังจากช่วงเวลาที่การกระจายยาเสร็จสิ้นแล้วโดยวิธี Sawchuck และ Zaske ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทำนายจะถูกคำนวณโดยใช้วิธีมาตรฐาน ขนาด amikacin 7.69 ถึง 15 มก./กก. จะถูกให้แบบหยดเข้าเส้นเลือดดำเป็นเวลา 30-60 นาที วันละครั้ง แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้จำนวน 14 ราย ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า เวลาที่สิ้นสุดการกระจายยานานที่สุดคือ 2.26 ชั่วโมงหลังจากเริ่มให้ยา ค่าปริมาตรการกระจายยาและการขจัดยาที่ได้จากการวิจัย มีค่ามากว่าค่าที่ได้จากการทำนายอย่างมีนัยสำคัญ (0.33 +- 0.08 เทียบกับ 0.25 ลิตร/กก. [P= .003] และ 0.11 +- 0.05 เทียบกับ 0.06 +- 0.02 ลิตร/ชม./กก. [P= .0005] ตามลำดับ) เมื่อใช้ขนาดยาเริ่มต้นอย่างน้อย 18 มก./กก. ผู้ป่วยทั้งหมดจะมีอัตราส่วน Cmax /MIC >= 10 สำหรับเชื้อ P.aruginosa ที่มีค่า MIC เท่ากับ 3 มก./ลิตร มีผู้ป่วย 1 รายซึ่งใช้ amphotericin B ร่วมกับ amikacin ในขณะรักษา เกิดพิษต่อไตขณะรับการรักษาได้ 10 วัน ข้อสรุปที่ได้คือ เวลาในการเจาะวัดระดับยาในเลือด เพื่อคำนวณค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง คืออย่างน้อย 2.26 ชั่วโมง หลังเริ่มให้ยาแบบหยดทางหลอดเลือดดำ จากผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ขนาดยาที่แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิตหรือที่ได้จาก nomogram ใช้ค่าปริมาตรการกระจายยาและการขจัดยาต่ำกว่าค่าที่ได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มีภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้และผลที่ได้จะทำให้ระดับยาในเลือดสูงสุดมีค่า ต่ำลง ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าขนาดยาเริ่มต้นของ amikacin ที่ให้แบบวันละครั้ง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้ควรให้อย่างน้อยที่สุดคือ 18 มก./กก. และควรที่จะมีการติดตามระดับยาในเลือดภายใน 2-3 วันภายหลังได้รับยาในผู้ป่วยที่มี Clcr < 50 มล./นาที ส่วนผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อความเป็นพิษต่อไตมากว่า 2 ปัจจัย ควรมีการติดตามความเป็นพิษต่อไตอย่างใกล้ชิด
Other Abstract: The objectives of this study were (i) to determine the pharmacokinetic parameters of once-daily dosing of amikacin in febrile neutropenic patients (ii) to provide the empiric dosing that achieve the ratio of maximum concentration to minimum inhibitory concentration at least 10:1 (Cmax/ MIC ratio >= 10) immediataly and (iii) to evaluate the nephrotoxicity of once-daily dosing of amikacin. Amikacin pharmacokinetic parameters were calculated from two concentrations in serum which obtained after the completion of distribution time by the method of Sawchuck and Zaske. Predicted parameters were calculated by using standard methods. Amikacin was given at dose 7.69 to 15 mg./kg. by intravenous infusion over 30-60 minutes once-daily to 14 febrile neutropenic patients with an underlying malignancy. The results showed that the longest completely distribution time was 2.26 hours after the beginning of infusion. The observed amikacin volume of distribution and clearance were significantly greater than those predicted (0.33 +- 0.08 versus 0.25 liter/kg. [P = 0.003] and 0.11+-0.05 versus 0.06+-0.02 liters/hr./kg. [P = 0.0005], respectively). Most patients achieved the Cmax/MIC ratio >= 10 when used the empiric dosing at least 18 mg./kg. once-daily. One patient who concurrently used amphotericin B and amikacin developed nephrotoxicity after 10 days of therapy. In conclusion, the serum sampling time to calculate pharmacokinetic parameters accurately should be at least 2.26 hours after the beginning of infusion. These results indicate that the dosages recommended by manufacturers or those derived from nomograms underestimate the amikacin volume of distribution and clearance in febrile neutropenic patients with an underlying malignancy and result in suboptimal maximun amikacin concentrations in serum. The results of the present study suggests that in febrile neutropenic patients with an underlying malignancy, the empiric once-daily dosing of amikacin should be at least 18 mg/kg and should be monitoring drug level within 2-3 days in patients who have creatinine clearance < 50 ml/min. Those patients who have more than 2 risk factors of nephrotoxicity require close nephrotoxicity monitoring.
Description: วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Degree Name: เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เภสัชวิทยา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12258
ISBN: 9741713886
Type: Thesis
Appears in Collections:Pharm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wanida1.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.