Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13034
Title: ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
Other Titles: Effects of valproyl urea on glutamate receptors expressed on cell membrane of oocytes of xenopus laevis.
Authors: มยุรี ตันติสิระ
บุญยงค์ ตันติสิระ
ชำนาญ ภัตรพานิช
เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
Email: Mayuree.T@Chula.ac.th
Boonyong.T@Chula.ac.th
Chamnan.P@Chula.ac.th
ไม่มีข้อมูล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
Subjects: ยาแก้ชัก
กรดวาลโปรอิก
การชัก|xการรักษาด้วยยา
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษากลไกในการต้านชักของสารเอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล)ยูเรีย หรือ วีพียู ซึ่งเป็นอนุพันธ์ใหม่ของวาลโปรเอทที่สังเคราะห์ขึ้นมา โดยศึกษาผลของสารดังกล่าวต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์เอ1เอ/เอ็นอาร์2บี ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผิวเซลล์ไข่กบสายพันธุ์ซีโนปุส ด้วยการฉีดซีอาร์เอ็นเอและใช้เทคนิคการวัดกระแสที่ศักย์ไฟฟ้าคงที่ด้วยขั้งไฟฟ้า 2 ขั้ว การให้สารวีพียูเพียงชนิดเดียว ในขนาด 1-300 ไมโครโมลาร์ ไม่มีฤทธิ์เปลี่ยนแปลงความสามารถในการนำไฟฟ้าของไขกบ สายพันธุ์ซีโนปุส ในขณะที่กาให้กลตาเมทขนาด 001-300 ไมโครโมลาร์ ร่วมกับกลัยซีนในขนาด 10 ไมโครโมลาร์ จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านเข้าสู่ดซลล์ไข่กบนปริมาณที่แปรตามความเข้มข้นของกลูตาเมทที่ให้ โดยมีค่าความเข้มข้นที่จะทำให้เกิดการตอบสนองกึ่งหนึ่งของการตอยสนองสูงสุดที่ 2.26+-0.31 ไมโครโมลาร์ เมื่อให้สารวีพียูร่วมกับกลูตาเมท พบว่าสารวีพียูในขนาด 100-300 ไมโครโมลาร์สามารถยังยั้งฤทธิ์ของกลูตาเมทที่มีต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์เอ1เอ/เอ็นอาร์2บี ได้ในเชิงแข่งขันและผันกลับได้คล้ายคลึงกับสาร AP5 ซึ่งเป็นสารต้านฤทธิ์ในเชิงแข่งขันที่จำเพาะกับตำแหน่งการจับของกลูตาเมทกับตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ดังจะเห็นจากการเคลื่อนกราฟแสดงการตอบสนองของกลูตาเมทออกไปทางด้านขวาโดยไม่เปลี่ยนแปลงระดับการตอบสนองสูงสุด จากการที่พบว่าฤทธิ์ยับยั้งของสารวีพียูในขนาด 100 ไมโครโมลาร์ต่อกลูตาเมทในขนาด 3 ไมโครโมลาร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเลี่ยนแปลง holding potential ทีละขั้นจาก-150 จนถึง +50 มิลลิโวลท์หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของกลัยซีน แสดงว่าการต้านฤทธิ์ดังกล่าวไม่ขึ้นกับ voltage หรือความเข้มข้นของกลัยซีน นอกจากนั้นยังพบว่าสารวีพียูในขนาด 100-300 ไมโครโมลาร์สามารถยังยั้งฤทธิ์กระตุ้นของสเปียร์มีนต่อตัวรับกลูตาเมท ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ว่า กลไกการต้านชักของสารวีพียูในสัตว์ทดลองอาจมีส่วนหนึ่งท่เป็นผลสืบเนื่องจากการออกฤทธิ์ยังยั้งต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอชนิดเอ็นอาร์เอ1เอ/เอ็นอาร์2บี
Other Abstract: The main goal of this study was to gain insight into the mechanisms underlying the anticonvulsant activity of N-(2-Propylpentanoyl)Urea (VPU), a new synthetic valproate derivative, on NR1A/NR2B NMDA receptors subtype using the two-electrode voltage-clamp technique in Xenopus laevis oocytes injected with cRNAs. Application of VPU (1-300 um) produced no changes on the membrane conductance of Xenopus oocytes. However, co-application of glutamate (0.01-300 um) and 10um glycine induced inward currents with a dose-response curve giving the EC[subscript50] of glutamate at 2.26+-0.31 um. Whereas 1 mM of vpa produced very marginal effect, VPU (100-300 um) exerted a reversible and competitive inhibition of glutamate response on NR1A/NR2B NMDA receptor characterized by shifting the glutamate concentration curve to the right with no alteration of maximal response. Similar response was elicited by AP5, a selective, competitive NMDA binding site antagonist at the concentration of 10 um. Thus the inhibitory of VPU seems to be comparatively weaker than AP5. Furthermore, based on the results that the inhibitory effects of 100 um VPU on inward currents induced by um glutamate did not alter either when the holding potential was stepwise increased from -150 to +50mV or when different concentration of glycine, a co-agonist of glutamate, was co-applied, it is apparent that antagonistic effect of VPU on glutamate-induced inward current was neither voltage nor glycine dependent. In addition, it was found that VPU (1-300 um) significantly decrease stimulatory effect of spermine on glutamate response. Taken into consideration that polyamines has been reported to be increased on the face of seizure or ischemia, it is suggestive that inhibitory effect of VPU on NR1A/NR2B NMDA receptors, though rather weak, may, in concert with its effect GABA [subscript A] receptor and perhaps with some other mechanism that remain to be identified, contribute to its anticonvulsant effect in vivo.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13034
Type: Technical Report
Appears in Collections:Pharm - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mayuree_Valproyl.pdf3.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.