Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14266
Title: วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"
Other Titles: The presentation cycle of Thai country song of "Luktungmahanakorn FM 95.0 MHz" radio station
Authors: กมลชนก บุญลาภ
Advisors: ศิริชัย ศิริกายะ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Sirichai.S@chula.ac.th
Subjects: สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร
เพลงลูกทุ่ง
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ส่วนเกินของผู้บริโภค
Issue Date: 2551
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาถึงวงจรการนำเสนอเพลงของสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz ทั้งกระบวนการคัดเลือกเพลงเข้าและออกจากสถานี การจัดเรียงคิวเพลงเพื่อออกอากาศ และลักษณะการนำเสนอรายการของผู้จัดรายการ ที่มีส่วนสนับสนุนต่อความนิยมในเพลงและสถานี รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังกล่าว โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานี ประกอบกับการบันทึกเสียงการออกอากาศของสถานี รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารและบุคลากรของสถานี ผลการวิจัยพบว่า วงจรการนำเสนอเพลงของสถานี จะมีผู้อำนวยการฝ่ายเพลงเป็นผู้ควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเพลงเข้าสู่สถานี ไปจนถึงการจัดเรียงคิวเพลงเพื่อการออกอากาศ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านความไพเราะและความนิยมของเพลง ผู้จัดรายการจะใช้กลยุทธ์การนำเสนอซ้ำเพื่อทำให้เพลงได้รับความนิยมมากขึ้น โดยไม่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย จึงไม่ปรากฏส่วนเกินของผู้บริโภคในการวิจัยครั้งนี้ สถานีสามารถนำเสนอเพลงซ้ำในแต่ละวันได้ไม่เกิน 5-6 ครั้งเพื่อไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสถานียัดเยียดเพลงให้ฟัง เว้นเสียแต่ว่าเพลงนั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ฟัง ก็จะได้รับการนำเสนอมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ลักษณะการนำเสนอรายการก็ยังสามารถสนับสนุนให้เกิดความนิยมต่อเพลงได้ โดยจะมีการนำเสนอตัวบทร่วมที่เกี่ยวโยงกับเพลง อันจะทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจต่อเพลงและคุ้นเคยกับเพลงมากขึ้น เมื่อเพลงมีวงจรชีวิตอยู่ในสถานีจนกระทั่งความนิยมลดลงก็จะยุติการนำเสนอในที่สุด เพื่อจะได้มีการคัดเลือกเพลงใหม่เข้ามาหมุนเวียนอยู่ในวงจรการนำเสนอของสถานีต่อไป
Other Abstract: To study the presentation cycle of Thai country song of Luktungmahanakorn FM 90.5 MHZ. including song assort ion process, song arranging for on-air and DJ’s presentation, which play a crucial role for songs and the stations popularity. This research also analyzes other factors which have an impact on those processes by studying document concerning the station, voice recording of the station on-air programs and in-depth interviewing with the station administrator and other involving people. According to the research, we find that the presentation cycle of song of the station is under song director’s supervising from the first process, the assortment, to song arranging considering beautiful rhythm and song popularity. DJs use song re-running process increasing more popularities, which avoid listeners’ boredom, thus, there’s no show for consumers’ surplus in this research. The station plays repeated songs five or six times a day for listeners’ feelings not to force listening to the songs; popular songs aren’t involved; on the contrary, they are played more often than unpopular ones. Moreover, the way of presentation the station program takes part in supporting song popularity by presenting the song context to listeners to create intimacy and interest. The song cycled in the presentation cycle will be ceased to be on-air when its popularity drops and the station will assort another new ones to be in this presentation cycle.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การสื่อสารมวลชน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14266
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamolchanok_bo.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.