Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14314
Title: ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
Other Titles: Factors affecting tourist's satifaction with Nhongmon market Chonburi province
Authors: เยาวภา จันทร์สอน
Advisors: สุวัฒนา ธาดานิติ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Suwattana.T@Chula.ac.th
Subjects: นักท่องเที่ยว
ความพอใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
การจูงใจ (จิตวิทยา)
ตลาดหนองมน (ชลบุรี)
Issue Date: 2550
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน และเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดหนองมนให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงศึกษาว่าทำไมนักท่องเที่ยวจึงเดินทางมาเที่ยวตลาดหนองมนลดลง วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 376 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวและสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยเจ้าของตลาดหนองมน ผู้ประกอบการร้านค้า หัวหน้ากองวิชาการและแผนงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจและนักท่องเที่ยว ผลการศึกษามีดังนี้ จากการศึกษาพบว่า ตลาดหนองมนมีมานานแล้ว เป็นตลาดที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองภายในชุมชน เมื่อตลาดได้รับการพัฒนามีถนนตัดผ่านตลาดหนองมนจึงเป็นตลาดที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวนอกชุมชนและจังหวัดอื่นด้วย ตลาดหนองมนเจริญสุดขีดและเป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน สมัยที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในช่วงนั้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศดี มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2540 ตลาดหนองมนอยู่ในช่วงซบเซาเนื่องจากประเทศประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน สภาพการท่องเที่ยวอยู่ในระดับชะลอตัว โดยมีแนวโน้มลดลง ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านความหลากหลายของสินค้า เนื่องจากตลาดหนองมนมีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมหลายชนิดและหลายร้าน ทำให้นักท่องเที่ยวได้เลือกได้เปรียบเทียบสินค้าและราคารวมถึงคุณภาพและปริมาณของสินค้านั้นๆ ผลการวิเคราะห์ตารางไขว้พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระยะเวลาในการเดินทาง ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ปัจจัยด้านการเดินทาง ได้แก่ ผู้ร่วมเดินทางและพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมีความสำคัญต่อการก่อให้เกิดความพึงพอใจ ถ้าผู้ร่วมเดินทางไปเที่ยวเป็นคนรู้จักกันและมีจุดประสงค์ในการเดินทางเหมือนกัน ทำให้เดินทางท่องเที่ยวสนุกไม่เกิดความเบื่อหน่ายและเป็นกันเอง พาหนะที่ใช้ในการเดินทางก็เช่นเดียวกันเป็นช่องทางหนึ่ง ที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความสะดวกสบาย
Other Abstract: To study factors affecting tourist’s satisfaction with Nhongmon market in Chonburi province and to suggest the suitable policy of development for Nhongmon market can attack with the tourist’s satisfaction. The methodology are used for this research which are an in-dept interview and questionnaires against the target group whom are the merchants in the Nhongmon market and the district officers of the district office, including tourists whom visited and shopped at the market. The research finds the Nhongmon marker was established for many decade. In the beginning the market had been used for intra-exchange by the community and then it had been developed to be opened to the tourists. The Nhongmon market had been extremely developed since the period of the former Priminister Chartchai Chunhawann. In 1997, Nhongmon market had continuously dropped because of the crisis of the Thailand’s economics. Then, in the year 2003 to present time, Nhongmon market is in the caution and slow down. The result of quantitative finds tourists had satisfy in the high level of the various goods that were provided by the shops and they can make bargain for its price and can select the goods and foods with its quality. The Qhi-Square analyses of the significant variance of tourist’s satisfaction against to Nhongmon market are time of journey. It claims to the static mean is 0.05. The result of qualitative finds the factor of the journey which concern to the accompanies and the vehicles are also impact to the tourist’s satisfaction.
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Degree Name: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: พัฒนามนุษย์และสังคม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14314
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2007.1958
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2007.1958
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaowapha_ch.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.