Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15888
Title: การออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตตู้โชว์สินค้าแช่แข็งโดยประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ DFMEA
Other Titles: Design and process planning of showcase freezers by applying QFD and DFMEA techniques
Authors: ประพัฒน์ เจริญหงษ์ทอง
Advisors: ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Damrong.T@chula.ac.th
Subjects: ตู้แช่โชว์สินค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การควบคุมการผลิต
Issue Date: 2551
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: บริษัทกรณีศึกษาผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ตู้แช่โชว์สินค้า(Showcase) ขายต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมียอดขายที่ลดลง ทำให้ต้องเพิ่มยอดขายโดยการเปิดตลาดภายในประเทศ แต่เนื่องจากข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศไม่ตรงกับภายในประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้รับกับความต้องการของลูกค้าในประเทศ การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในการออกแบบ (design Failure Mode and Effect Analysis: DFMEA) และเทคนิคอื่น ๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ในการออกแบบพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการของผลิตภัณฑ์ตู้โชว์สินค้าแช่แข็ง(Showcase Freezers) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าภายในประเทศ และป้องกันข้อผิดพลาดของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม และทำการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่ง เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลหน้าที่เชิงคุณภาพในเมตริกการวางแผนผลิตภัณฑ์ เมตริกการวางแผนกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วจึงคัดเลือกข้อบกพร่องจากปัญหาชิ้นส่วนที่เปลี่ยนบ่อย และความรุนแรงในการออกแบบ จากนั้นวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดข้อบกพร่องโดยแผนภูมิต้นไม้ด้วยวิธีการระดมสมอง และเลือกสาเหตุข้อบกพร่องในกรณีที่มีคะแนนความเสี่ยงชี้นำสูง ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าภายในประเทศได้ โดยใช้แนวทางในการออกแบบและการวางแผนกระบวนการสำหรับผลิตตู้โชว์สินค้าแช่แข็ง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดจาก 7 ข้อบกพร่องหลักในกระบวนการออกแบบ เช่น กำหนดค่าอุณหภูมิมาตรฐาน ณ. จุดต่าง ๆ ของ Compressor, Discharge Pipe, Condenser และคำนวณหาค่าของอุปกรณ์ชุดทำความเย็น ให้เหมาะสมกับภาระการทำความเย็น โดยสุดท้ายส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของจำนวนชิ้นส่วนที่ปรับเปลี่ยนลดลงจาก 17.81% ก่อนปรับปรุง เหลือ 6.85% หลังปรับปรุง
Other Abstract: All showcase products of the case study company have been exported to foreign countries. Cerrently, these products encountered the down-trend market, so the domastic market was planned for market extension. The exported specifications of products were different for the domestic specification, then the new product needed to be redesigned to fulfill the domestic customer,s requirements. Application of Quality Function Deployment (QFD), Design Failure MOde and Effect Analysis: DFMEA) and other techniques of industrail engineering were implied to improve product design and service of showcase freezers for response customer requirements in domestic and protect product design failure. The research started on, gathering data of customer's needs (VOC: voice of customers) by questionaires, and comparing of products with the competitive factories, in order to apply to use interpretation technique base on Product Planing Matrix, Product Design Matrix of QFD. Then selected failure from design problems with frequency and severity. The failures causes were analyzed by tree diagram brain storming and failure mode consideration. The causes for designing process were selected with high RPN (Risk priority Number) From the improve quality products for to can response customer requirements in domestic. the research used, the way to design and plan to produce showcase freezers. The design failure protections from 7 major failures of design product such as to design standard temperature of Compressor, Discharge Pipe, Condenser and to compute equipment for fit load were finally reduced from 17.81% before improvement to 6.85% after improvement.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมอุตสาหการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15888
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prapat_ch.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.