Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16028
Title: บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง
Other Titles: Celebrity as news value to promote public relations marketing event for cosmetic
Authors: ดารณี สังข์เจริญ
Advisors: พนม คลี่ฉายา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Phnom.K@Chula.ac.th
Subjects: การประชาสัมพันธ์
การตลาด
เครื่องสำอาง -- การประชาสัมพันธ์
บุคคลมีชื่อเสียงในสื่อมวลชน
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการและคุณค่าข่าว รวมถึงผลด้านการเผยแพร่ข่าวของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเสริมคุณค่าข่าว ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง ของเครื่องสำอางที่มียอดขายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ชิเซโด้ (Shiseido) เอสเต ลอเดอร์ (Estee Lauder) และลังโคม (Lancôme) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และนักประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน จำนวน 7 คน และการวิเคราะห์เอกสาร (Document research) จากข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) และข่าวตัดประจำวัน (News clipping) ผลการวิจัยพบว่า วิธีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเสริมคุณค่าข่าวในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง เริ่มจากการพิจารณาถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจะเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงให้สอดคล้องกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมา นอกจากนี้พบว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์จะสามารถดึงดูดให้ผู้สื่อข่าวมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ช่วยสร้างกระแสข่าวและสร้างสีสันให้กับงานกิจกรรมได้ และยังสามารถขยายผลการลงข่าวโดยใช้ความเด่นดังของบุคคลสร้างเป็นข่าวเผยแพร่ในหน้าข่าวได้หลากหลาย ในด้านผลของการการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะสื่อบุคคลต่อผลิตภัณฑ์พบว่า จะช่วยดึงดูดความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ช่วยการจดจำได้โดยง่าย และง่ายต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกิดการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สำหรับลักษณะของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอางพบว่า มีทั้งนักแสดงและบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงในสังคมชั้นสูง (Hi-society people) ในด้านคุณค่าข่าว (News value) ที่เผยแพร่ มีการปรากฏของคุณค่าข่าวที่เด่นชัด 2 ลักษณะคือ ความก้าวหน้า (Progress) เชิงนวัตกรรมของเครื่องสำอาง และความเด่น (Prominence) ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผลด้านการเผยแพร่ข่าวพบว่า ข่าวที่เผยแพร่มีข้อความหลัก (Key message) ปรากฏในข่าวตามที่ต้องการ มีเนื้อหาข่าวที่กล่าวถึงทั้งตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์ มีทิศทางการนำเสนอข่าวเป็นบวกทั้งหมด ผลการวิจัยยังพบอีกว่าคุณค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่นั้นปรากฏใน 2 ลักษณะคือ ความก้าวหน้าและความเด่นซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าข่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ส่งให้ผู้สื่อข่าวมีการลงรูปภาพประกอบในปริมาณค่อนข้างมาก และมีมูลค่าของข่าวเมื่อเทียบอัตราโฆษณาสูงเช่นกัน
Other Abstract: This qualitative research aims at studying the method, news value and the publicity results of the use of celebrity as news value to promote public relations marketing events of the top three-best selling cosmetic brands which include Shiseido, Estate Lauder, and Lancôme. The research methods include in-depth interviews with product managers, marketing event planners and public relations practitioners totaling seven people, and analysis of press releases and daily news clippings. The result shows that the process of using celebrities as news value to promote cosmetic public relations marketing event starts with consideration of product position, component and target group, then, the celebrity who personalize the brand and product image is selected. It finds that the use of celebrity endorsement and their presence at the public relations marketing event can attract journalists and enhance liveliness to the event.Celebrities’ fame and popularity can also help the public relations practitioner create press releases for various news sections. For product effectiveness, the research shows that the use of celebrity can generate attraction and thereby better reaching the target group. Individual celebrity endorsements also create recognition and easy acceptance among product target groups and leading to clear and effective communication. The criteria for celebrity endorsement for cosmetic brands require super star and high-society status. The prominent news value of news published in newspapers includes progress in terms of cosmetic innovation and the prominence of celebrities who attended the event. The results of the findings in publicity effectiveness are that the key message is stated in published news, and the celebrity and product are also presented in a positive news placement. The news value in published news is progress and prominence, which is the same as in the press release. In addition, many photos are attached and the news gains high advertising equivalent value.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การประชาสัมพันธ์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16028
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daranee_Su.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.