Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1610
Title: การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์
Other Titles: Adaptive parametric statistical background subtraction for video segmentation
Authors: ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2524-
Advisors: สุภาวดี อร่ามวิทย์
ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Supavadee.A@chula.ac.th
Subjects: การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล
Issue Date: 2547
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์สำหรับการประยุกต์ทางด้านระบบสอดส่องตรวจตรามักเกี่ยวข้องกับการตรวจหา แยกส่วน และติดตามวัตถุ โดยในระบบวิทัศน์ดังกล่าว การตรวจหามักกระทำโดยใช้วิธีการลบฉากหลัง ในยุคแรกๆ ของการวิจัย แบบจำลองที่มีการแจกแจงเกาส์แบบเดี่ยวได้มีบทบาทอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างแบบจำลองฉากหลังและให้ผลการทดลองในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ระบบส่วนมากมักทำงานในสถานการณ์ที่มีฉากหลังแบบสถิตย์โดยจะทำให้เกิดปัญหาหลายๆ ประเภทในกระบวนการจำแนกเมื่อทำงานในสถานการณ์ที่ฉากหลังมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในปัจจุบันนักวิจัยจึงหันมานำเสนอวิธีการที่ใช้การสร้างแบบจำลองฉากหลังที่ปรับตัวได้ หลาย ๆ วิธีที่มีความซับซ้อนถูกนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญอันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความสว่าง และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของฉากหลัง วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการลบฉากหลังแบบปรับตัวได้โดยใช้การสร้างแบบจำลองทางสถิติเชิงพาราเมตริก เพื่อการแก้ปัญหาซึ่งมักเกิดขึ้นในระบบประยุกต์ทางด้านการตรวจหาวัตถุตามเวลาจริง อันได้แก่ เงาที่เคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบฉากหลัง การเปลี่ยนแปลงของความสว่างในฉากหลังรวมทั้งปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงความสว่างอันเกิดจากการปรับค่าอัตโนมัติของกล้องวีดิทัศน์ระดับผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งมักถูกละเลยในระเบียบวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ยังได้นำเสนอแนวความคิดใหม่ในการควบคุมตัวประกอบการเรียนรู้สำหรับกระบวนการการปรับค่าของแบบจำลอง ทำให้แบบจำลองสามารถปรับค่าได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในลำดับภาพวีดิทัศน์ในการทดลองสามารถยืนยันได้ว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจำแนกเมื่อเทียบกับระเบียบวิธีที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
Other Abstract: Computer vision systems for surveillance application mostly rely on the process of object detection segmentation and tracking. In vision based systems, such detection is usually carried out by using background subtraction methods. In early ages of researching, unimodal distribution approaches play a significant role in background modeling scheme and give satisfactory classification rate. However, most of them only work in static background scenario, but not in dynamic background scenario which causes many types of error in classification process. As a result, most researchers proposed several works on adaptive background modeling approach. Sophisticated adaptation methods are required to solve major two problems in dynamic scene: changes of illumination and changes of background content. This thesis presents adaptive background subtraction using parametric statistical modeling process. This algorithm gives solutions to many problems which usually occurred in real-time object detection application such as moving shadow, changes of background content, changes of background illumination including background illumination changes form auto-brightness adjustment in consumer-type cameras which usually neclected in most of previous algorithms. Moreover, this thesis propose novel learning factor control for update scheme. The method adaptively adjusts the rate of adaptation in background model corresponding to events in video sequence. Experimental results show the algorithm improves classification accuracy compared to other known methods.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมไฟฟ้า
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1610
ISBN: 9741768672
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thirapiroon.pdf3.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.