Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16705
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorพิรงรอง รามสูต-
dc.contributor.authorพรรณทิวา จันทร์สกุล-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์-
dc.date.accessioned2012-02-05T05:01:28Z-
dc.date.available2012-02-05T05:01:28Z-
dc.date.issued2552-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16705-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552en
dc.description.abstractศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว ลักษณะการสื่อสารความรู้ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาของเว็บไซต์ และการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว (www.thaigoodview.com) มีคุณภาพในระบบเว็บ 1.0 โดยมีการจัดการระบบในด้านเซิฟเวอร์ ด้านซอฟแวร์และการจัดการเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในเว็บไซต์คือ บทเรียนและบทความที่มีการนำกลยุทธ์การนำเสนอที่น่าสนใจด้วยมัลติมีเดีย เช่น ภาพเคลื่อนไหว มีรูปแบบการสื่อสารแบบต่างเวลา ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ปรากฎชัดเจน ซึ่งเป็นการเผยแพร่โดยการถ่ายโอนความรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง ผู้ใช้เว็บไซต์มีการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว เพื่อประกอบการศึกษามากที่สุด มีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มาก และมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ระดับปานกลาง ทั้งนี้ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้ของเว็บไซต์เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ของเว็บมาสเตอร์ มากกว่าการผลิตเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งมีการนำแนวคิดและความรู้จากบุคคลต่างๆ มาสังเคราะห์เป็นแนวทางของตนก่อนที่จะผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวจะขาดการมีส่วนร่วมและการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวยังคงมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่เว็บ 2.0 แม้กระทั่งเว็บไซต์เองยังได้รับความนิยม โดยเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากและมีผู้ใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากทางเว็บไซต์มีการนำกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายของบุคลากร โดยใช้เทคนิคชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประชุมหรือกิจกรรม ซึ่งในส่วนนี้เว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำความคิดในการจัดการ และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่ความรู้en
dc.description.abstractalternativeTo study form and content of www.thaigoodview.com, its approaches in communicating knowledge as well as the use, gratification and participation of website users. Both quantitative and qualitative research methods are used involving content analysis, questionnaire-based survey, and key informant interviews. The research finds that www.thaigoodview.com is in a web1.0 form as evidenced in the server, software and database management. Most of the content in the website consists of lessons, articles, and some are presented in multimedia mode such as moving pictures. Knowledge communication is mainly asynchronous in nature. Most of the knowledge are explicit knowledge which is disseminated through knowledge transfer through an all-channel network of communication. Users are found to rely on the website for educational purposes the most. They are all satisfied by the website and their level of participation in the website is at a medium level. The research findings also show that knowledge management in the website derives mainly from sharing of learning experiences by the webmaster rather than content production and participation by web users. Ideas and knowledge from different persons and sources are synthesized into the web user’s own approach before the content is produced for the website. In addition, the study finds that despite their lack of participation and communication between users, www.thaigoodview.com still has potential to develop into a web 2.0 platform. Nevertheless, the website is very popular and is visited by a high number of users who are exposed to it continually. This success can be attributed to the fact that the website uses a strategy of Community of Practice (CoP) through real-life learning forum, conferences and workshops in which the webmaster plays a leading role in organizing and using ICTs for knowledge dissemination.en
dc.format.extent5787123 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isothes
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.subjectอินเตอร์เน็ตในการศึกษาen
dc.subjectการศึกษา -- ทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์en
dc.subjectเว็บไซต์en
dc.subjectผู้ใช้อินเตอร์เน็ตen
dc.subjectการบริหารองค์ความรู้en
dc.titleบทบาทของเว็บไซต์การศึกษา www.thaigoodview.com กับการสื่อสารความรู้en
dc.title.alternativeThe role of educational website www. thaigoodview.com in communicating knowledgeen
dc.typeThesises
dc.degree.nameนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตes
dc.degree.levelปริญญาโทes
dc.degree.disciplineวารสารสนเทศes
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.email.advisorPirongrong.R@chula.ac.th-
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pantiwa_ja.pdf5.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.