Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16714
Title: การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
Other Titles: The presentation of content on health risk associated with food in newspaper with perceptions and the reactions of citizens of Bangkok
Authors: ยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์
Advisors: ดวงกมล ชาติประเสริฐ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Duangkamol.C@chula.ac.th
Subjects: การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
หนังสือพิมพ์ไทย
การสื่อสารความเสี่ยง
อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยวิธีการศึกษาวิเคราะห์สาระในเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตราย ของความไม่ปลอดภัยของอาหารที่หนังสือพิมพ์ไทยรายวันนำเสนอ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาปฏิกิริยาของผู้รับข่าวโดยการใช้แบบสอบถามและสอบถามความคิดเห็น จากผลการวิจัยของการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตราย ของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ จะเห็นได้ว่า หนังสือพิมพ์ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหาประเภทดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากตำแหน่งของเนื้อหาซึ่งอยู่ด้านในของหนังสือพิมพ์ อาจไม่เป็นที่พบเห็นได้ง่าย อีกทั้งจำนวนเนื้อหาที่พบยังมีจำนวนน้อย ส่วนแหล่งที่มาของเนื้อหาส่วนใหญ่จะมีการนำเสนอ เมื่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยหรือออกมาตรการควบคุม หรือมีการรายงานเหตุการณ์ที่มีผู้บริโภคประสบเหตุ หรือมีคดีความซึ่งมีการนำเสนอโดยรวมตามข้อเท็จจริงเป็นครั้งคราวและไม่ต่อเนื่อง และการนำเสนอเนื้อหาที่ส่งผลต่อประชาชน เช่น แนวทางการป้องกันหรือในด้านความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นมีปริมาณน้อย สำหรับสาเหตุของอันตรายในอาหารที่พบส่วนใหญ่นั้น เกิดเนื่องจากมนุษย์เป็นผู้กระทำเอง เป็นความเห็นแก่ตัวและความประมาท และอาหารที่พบว่าเป็นอันตรายนั้น ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ใกล้ตัวและบริโภคกันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในส่วนของการรับรู้และปฏิกิริยาต่อเนื้อหาของผู้บริโภคนั้น จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าสำคัญ แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญถึงกับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก จากข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมเมือง กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า สื่อควรให้ความสำคัญแก่การนำเสนอเนื้อหาประเภทนี้ให้มากขึ้น และนำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต และผู้บริโภค หันมาตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารมากขึ้น
Other Abstract: To study the presentation of content on health risk associated with food in newspaper with perceptions and the reactions of citizens of Bangkok. Both qualitative method and quantitative method are used in this research: content analysis on health risk associated with food, in-depth interview with related personnel, and questionnaire to study reaction of news consumers. Our research shows that Thai newspapers have not given much priority to content on food safety and food-related hazards. Food safety related content are often placed inside, which are not eye-catching. Furthermore, the reporting on food safety related news is few and lack continuity. Newspapers only report food safety related news when government agency issued food safety alerts or there are food hazard victims. Only small percentages of them report on prevention measure and the degree of risk. For the perception and the reactions of the consumers, the results from questionnaire reveal that most consumers feel that food safety news is important but it has little impact in changing their behaviors, due to the limitation of urban living lifestyles. The conclusion is that newspapers should report food safety related news in continuous fashion in order to stimulate the awareness of health risk associated with food in institutions, suppliers and consumers.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วารสารสนเทศ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16714
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yos-supas_tr.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.