Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16873
Title: กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย
Other Titles: Celebrity construction and expansion of international tennis sport men and women in Thai mass media
Authors: นันท์ธนา สุรเสวี
Advisors: กิตติ กันภัย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Kitti.G@chula.ac.th
Subjects: นักเทนนิส
บุคคลมีชื่อเสียง
สื่อมวลชน -- ไทย
Issue Date: 2551
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่สื่อมวลชนไทยสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิง เปรียบเทียบความแตกต่างของการสร้างและขยายชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิง รวมถึงวิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนไทยในกระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียง โดยศึกษาจากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ อินเทอร์เน็ต มีเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างชื่อเสียงให้กับนักกีฬาชายและหญิงมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การคัดเลือก 2) การนำเสนอ และ 3) การให้พื้นที่และความถี่ในการแพร่กระจาย โดยการคัดเลือกมีเกณฑ์ดังนี้ คือ แหล่งข่าว ความสามารถ ผลงาน อันดับโลก ความนิยมทั้งในและต่างประเทศ บุคลิกภาพดึงดูดใจ และ ความชอบของตัวนักข่าว ทั้งนี้หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้นได้รับอิทธิพลของสื่อจากต่างประเทศในการนำเสนอเรื่องราวของนักกีฬาโดยมีจุดมุ่งหมายทางการตลาด ความแตกต่างในประเด็นการคัดเลือกของนักเทนนิสชายและหญิงนั้น พบว่า ในประเด็นของนักเทนนิสชายจะไม่สนใจเรื่องบุคลิกภาพหน้าตาที่ดึงดูดใจ แต่สำหรับผู้หญิงนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก โดยผู้หญิงที่มีหน้าตาและบุคลิกที่ดึงดูดใจจะถูกเลือกมานำเสนอเป็นอันดับต้น ในขณะที่ผู้หญิงหน้าตาไม่ดีต้องใช้ความสามารถและผลงานที่โดดเด่น จึงจะสามารถถูกคัดเลือกมานำเสนอ การนำเสนอภาพนักเทนนิสผ่านสื่อมวลชนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งรายงานข่าว รายงานพิเศษ บทความ และบทวิจารณ์ต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำเสนอแง่มุมให้กับนักเทนนิสได้หลากหลาย โดยมีการใช้ภาษาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก และภาพข่าวที่เน้นการดึงดูดความสนใจ โดยมีประเด็นการนำเสนอดังนี้คือ ความสามารถ ผลงาน บุคลิกภาพดึงดูดใจ หน้าตา ภาพหลุด เรื่องตลก นิสัย และอารมณ์ต่างๆของนักเทนนิส เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้นักเทนนิสเหล่านั้นดูโดดเด่น เป็นที่สนใจ และเป็นที่จดจำได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการนำเสนอภาพนักเทนนิสชาย และหญิงก็จะพบประเด็นแตกต่างคือ การนำเสนอนักเทนนิสชายจะไม่พบประเด็นเรื่องของบุคลิกภาพดึงดูดใจ เหมือนในนักเทนนิสหญิง ในขณะที่นักเทนนิสหญิงด้วยกันที่มีความแตกต่างในเรื่องของหน้าตา จะพบว่านักเทนนิสหญิงที่หน้าตาไม่ดีนั้น ต้องใช้ผลงานและความแข็งแกร่งมาเป็นตัวผลักดันมากกว่านักเทนนิสหญิงที่มีหน้าตาดี ส่วนเรื่องทางเพศจะถูกนำเสนอให้เป็นไปแบบตลกขบขันเสียมากกว่า ผิดกับนักเทนนิสหน้าตาดีที่มีการนำเสนอเพื่อมุ่งเน้นความเซ็กซี่ ดึงดูดใจ บทบาทของสื่อมวลชนที่พบเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ บทบาทในการนำเสนอ การคัดเลือก การให้ข้อมูลข่าวสาร การเป็นผู้ให้ความหมาย การประเมินคุณค่า การให้พื้นที่ข่าวและการแผยแพร่ และการเป็นเครื่องมือของการตลาด
Other Abstract: This research is aimed at analyzing the process how Thai mass media construct and expand male and female tennis players’ reputations, at comparing the differences in celebrity construction and expansion between male and female tennis players, and at analyzing the role of Thai mass media in the celebrity construction and expansion. The research used television, newspapers and the Internet as sources and applied in-depth interview and textual analysis method. The result showed the three-step process of celebrity construction and expansion, comprising of the selection the presentation and the reporting space allocation and Frequency. The selection criteria are informed source, capability, performance, world ranking, popularity in the player’s own country and international level, attractiveness, and interest from the media. All these criteria are influenced by the international media that presents the story of players for marketing purposes. The difference in the selection criteria between male and female players is that the media pay no attention to the male player’s attractiveness, but it is the main factor for a female player to be selected. The female player who is good-looking and has pleasant personality will be in the priority to be selected. On the other hand, the unattractive female player must use her capability and show outstanding performance in order to be selected and presented. There are many methods to present a tennis player through the media such as news report, special report, articles, and reviews, which can present various aspects of the player. The figurative language is used to convey emotional effects as well as the use of appealing photographs. The issues presented involve a player’s capability, performance, attractive personality and look, habits, private photographs, and his/her emotion in order to create an outstanding and memorable image. After comparing the presenting of a male and female player, the researcher found that attractive personality of a male player is not a subject of presentation, which is opposite to the female player’s. In case of the female’s presentation, the unattractive player has to show her performance and strength more than the attractive one. The subjects concerning sexuality of the unattractive player are more likely to be presented as jokes, while the sexuality of the attractive one is presented as sexy and appealing. The role of the mass media can be arranged into order of importance; the role of presentation, selection, giving definition, providing information, evaluation and a marketing tool
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การสื่อสารมวลชน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16873
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuntana_Su.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.