Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17958
Title: การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
Other Titles: Personnel administration in nursing institutes in Bangkok Metropolis
Authors: กัญญา ทัศนสุวรรณ
Advisors: บุญมี เณรยอด
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Boonmee.n@chula.ac.th
Subjects: การบริหารงานบุคคล
Issue Date: 2521
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑.เพื่อศึกษาโครงการสร้างของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ๒.เพื่อการศึกษาวิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร ๓.เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ๔.เพื่อสำรวจความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล จำนวน ๖๖ คน และอาจารย์พยาบาลจำนวน ๓๓๐ คน จากสถานศึกษาพยาบาล ๘ แห่งในกรุงเทพมหานครโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และหาความเชื่อมั่นโดยวิธี Split Half Method หลังจากปรับปรุงแล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย จากแบบสอบถามที่แจกไป จำนวน ๓๙๖ ฉบับ ได้รับแบบสอยถามกลับคืนมาจำนวน ๓๒๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๓ ซึ่งนำมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ และมัชฌิมเลขคณิต ผลการวิจัย ๑.โครงสร้างของการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานครเป็น ๒ แบบคือ แบบสายการบังคับบัญชาสายเดียว และแบบสายงานประจำกับสายงานที่ปรึกษา แบบบังคับบัญชาสายเดียวมีหัวหน้าผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล แล้วแบ่งเป็นแผนกวิชามีหัวหน้าแผนกวิชาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลในแผนก ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ จากหัวหน้าผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลแบ่งเป็นฝ่าย มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บริหาร จากฝ่ายแบ่งเป็นแผนก มีหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหารดูแลควบคุมการปฏิบัติของอาจารย์พยาบาลในแผนก นอกจากนี้โครงสร้างของสถานศึกษาพยาบาลอยู่ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และกระทรวงต่าง ๆ สถานศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ทำให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลมีความเห็นว่า โครงสร้างของการบริหารงานบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเหมาะสม และทำให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชา ๒.การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เช่น การสรรหาบุคลากร การทำนุบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการให้บุคลากรพ้นจากงานยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ๓.ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและงานบริหารบุคลากรของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน สำหรับปัญหาโครงสร้างมีเพียงเล็กน้อยที่สถานศึกษาพยาบาลมิได้ชี้แจงให้อาจารย์พยาบาลทราบเกี่ยวกับแผนภูมิหรือการจัดสายการบังคับบัญชา ส่วนปัญหาการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรด้านการสรรหาบุคลากรนั้น สถานศึกษาพยาบาลยังไม่มีระเบียบหรือเกณฑ์ที่แน่นอนในการคัดเลือกบุคลากร ด้านการบำรุงรักษา ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบด้วยตนเอง มิได้มีคณะกรรมการและมิได้แจ้งให้อาจารย์พยาบาลทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินผลงานด้านสวัสดิการต่าง ๆ ยังจัดให้แก่อาจารย์พยาบาลน้อยมาก ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรการให้บุคลากรพ้นจากงาน ไม่มีการวางแผนการเกี่ยวกับบุคลากร และการติดต่อระหว่างผู้ที่พ้นจากหน้าที่ไปแล้ว กับสถานศึกษาพยาบาลยังกระทำอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก ๔.เกี่ยวกับความคาดหวัง ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลต้องการให้การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาล เช่น โครงสร้างของการบริหารงานบุคลากร การสรรหาบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ควรจะได้รับความสนใจและมีการปรุงปรุงให้ดีขึ้นมากกว่านี้
Other Abstract: Purposes 1.To study the personnel administrative structures of nursing institutes in Bangkok Metropolis. 2. To study the personnel administrative tasks of nursing institutes in Bangkok Metropolis. 3. To study the personnel concerning personnel administrative structures and tasks of nursing institutes in Bangkok Metropolis. 4. To study the expectations concerning personnel administration of nursing institutes in Bangkok Metropolis. Procedures Population of this study composed of 66 nursing education administrators and 330 nursing instructors from 8 nursing institutes in Bangkok Metropolis. Data were obtained by means of questionnaires. Pilot study and Split-Half method were employed to test the reliability of the tool used. From the total of 396 questionnaires sent out, 328 questionnaires of 82.83 percent were completed and returned. Data were then analyzed by means of percentages and arithmetic means. Results 1.The personnel administrative structures of nursing institutes in Bangkok Metropolis were that of the line form of structure and the line and staff form of structure. The first, composed of a chief of nursing education administrator which administered the institute then devided into departments which headed by a chief of department. The second, was administered by a chief of nursing institute, then devided into sections which chaired by chief of the sections. Each section was devided into departments which headed by chief of departments. The administration of the nursing institutes operated with the cooperation of the hospital, universities, and ministries. Mostly, the nursing institutes were administered in conjunction with the hospitals which gave the great advantage to nursing institutes and vice versa. Both nursing education administrators and nursing instructors were agreed and responded that they almost satisfied with the personnel administrative structures. 2.The personnel administrative tasks of nursing education institutes in Bangkok Metropolis were not yet satisfied as perceived by both nursing education administrators and nursing instructors. 3.Problems concerning he personnel administrative structures and tasks of nursing education institutes in Bangkok Metropolis were similar. Concerning the administrative structure, the nursing education institutes did not inform nursing instructors about the structure of the operation. Concerning the administrative tasks, the nursing education institutes still have the problems of personnel recruitment, securing and keeping of personnel, personnel development, and dismissal of personnel. 4.Concerning the expectations of the nursing education administrators and nursing instructors, Both were agreed and responded that they wanted to see the development of the personnel administrative structures and tasks.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: บริหารการศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17958
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kanya_Th_front.pdf437.04 kBAdobe PDFView/Open
Kanya_Th_ch1.pdf580.29 kBAdobe PDFView/Open
Kanya_Th_ch2.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open
Kanya_Th_ch3.pdf585.3 kBAdobe PDFView/Open
Kanya_Th_ch4.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open
Kanya_Th_ch5.pdf614.18 kBAdobe PDFView/Open
Kanya_Th_back.pdf680.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.