Pop - Research Reports : [52] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
Issue DateTitleAuthor(s)
2554โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านศิริวรรณ ศิริบุญ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; จิราพร เกศพิชญวัฒนา; สุวิณี วิวัฒน์วานิช; บุศริน บางแก้ว; ชเนตตี มิลินทางกูร
2549การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน; นวพรรณ จารุรักษ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; วิราภรณ์ โพธิศิริ
2546การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคตเกื้อ วงศ์บุญสิน; สุวาณี สุรเสียงสังข์; จินตนา เพชรานนท์; ปรียา มิตรานนท์; กิตติ ลิ่มสกุล
2546ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แสงระวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ; วิราภรณ์ ทันโตภาส
2537ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจนพวรรณ จงวัฒนา; มยุรี นกยูงทอง
2532การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
2541โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยวิธีอวัจนะภาษา ของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์; Griensven, Godfried J.P. van; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2538โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2536โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา
2534โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณีภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา; มยุรี นกยูงทอง
2521ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตการชลประทานป่าสักใต้สุนันทา สุวรรณโณดม; อรพินท์ บุนนาค; ภัสสร ลิมานนท์; มาลินี ชอุ่มพฤกษ์
2001Home and community-based care for persons living with HIV/AIDS and AIDS in Thailand : lessons learned and future prospectsBhassorn Limanonda
2538การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2 : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; Griensven, Godfried J.P van; ปรียา รุ่งโสภาสกุล; มยุรี นกยูงทอง
2529การศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส : โครงการวิจัยภัสสร ลิมานนท์
2539การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ภัสสร ลิมานนท์; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล; วราภรณ์ บุญศิริ; อรุณ บุญศิริ; จงจิตต์ ใจยอด; วีระศักดิ์ ใจยอด; มนตรี ขันไชย; มณฑกานต์ ขันไชย; พิษณุ รักสกุลกานต์; ปิยะพร ทาคำถา; Griensven, Godfried J.P van; มยุรี นกยูงทอง
2538การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล
2538การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนามภัสสร ลิมานนท์; Griensven, Godfried J.P. van; มยุรี นกยูงทอง
2532สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2546ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้นนภาพร ชโยวรรณ; ชเนตตี มิลินทรางกูร; บุศรินทร์ บางแก้ว; ปรียา รุ่งโสภาสกุล; มาลินี วงษ์สิทธิ์; รัชนก คชานุบาล; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2531รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ศิริวรรณ ศิริบุญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52