Pub Health - Research Reports : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2547โครงการประเมินอัตราการตาย อัตราป่วย และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
2549ผลการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลไหล่น่านสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2549"-
2563การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อความปลอดภัยทางอาหารในแรงงานผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันดี ศิริโชคชัยวาล
2556โครงสร้างประชากรและความไวต่อยาของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมในประเทศไทยเทพนาฏ พุ่มไพบูลย์
2563การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานครนุชนาฏ หวนนากลาง
2548โครงการพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพของท้องถิ่นในโครงการ "ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าน" เพื่อจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์รัตนา สำโรงทอง; หทัยรัตน์ พุ่มคชา; สุรชน กัณวิจิตร์; พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ; เยาวลักษณ์ อนุรักษ์; สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล; พิเชษฐ์ หนองช้าง
2554ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัยนิจศิริ เรืองรังษี; ชนิดา พลานุเวช; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ; สุชาญ ชูสุวรรณ
2558การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสังคมที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ กาย จิตและสังคมระยะที่ 1: รายงานการวิจัยวิภา ด่านธำรงกูล; สโรชินี แจ้งมงคล; เพ็ญพักตร์ อุทิศ; ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ ดูบูโลซ์
2015Health risk assessment of personnel who exposed to volatile organic compounds from BTS trains and MRT trains in Bangkok : Research reportNutta Taneepanichskul; Wattasit Siriwong; Daisy Morknoy; Saowanee Sematong; Onuma Zongram; Nuchanad Hounnaklang
2555การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตยรัตนา สำโรงทอง; วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์; สุนันทา วงศ์ชาลี; พีรญา อึ้งอุดรภักดี
2553ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัยนิจศิริ เรืองรังษี; ชนิดา พลานุเวช; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ; สุชาญ ชูสุวรรณ
2553การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ : รายงานฉบับสมบูรณ์มนทกานติ์ เชื่อมชิต; นุชนาฎ หวนนากลาง; อรอุมา ซองรัมย์
2010Quality assessment of Malaria diagnosis by microscopy at clinic in Mae Sot district, at province on the Thai-Burma borderRatana Somrongthong
2554โครงการวิจัยกิจกรรมของผู้สูงอายุชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผ่านทฤษฎี Social Engagement Theory กรณีศึกษาธุรกิจลองสเตย์กับการท่องเที่ยวชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต : รายงานการวิจัยประเทือง หงสรานากร
2551โครงการพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพของท้องถิ่นในโครงการชุมชนน่าอยู่จังหวัดน่าน เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดำเนินงาน ปี 2548 - 2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2553การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย : โครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2545อินเตอร์-ฮาร์ท: การศึกษาเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันกับกลุ่มควบคุมจิตร สิทธีอมร; ศุภชัย ไชยธีรพันธ์; ธาดา ยิบอินซอย; รัตนา สำโรงทอง; อรพินท์ ไชยพยอม
2535สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย: รายงานการวิจัยบุญทิพย์ สิริธรังษี; จิตร สิทธิอมร
2518การส่งเส้นประสาทจากบริเวณ 17 ของเนื้อหุ้มสมองส่วนนอกจาก Ganglion cells ของ Retina และจากเซลล์ชั้นต่าง ๆ ของสมองส่วน Superior collinulus : รายงานผลการวิจัยจิตร สิทธิอมร; ราตรี วงศ์ดอกไม้; สุจินต์ พรรธนะแพทย์; สุทิพย์ พรรธนะแพทย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19