Aqua - Research Reports : [31] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การบูรณาการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเกาะสีชังแบบมีส่วนร่วมโดย ชุมชนท้องถิ่นสมภพ รุ่งสุภา
2562การศึกษาความหลากหลายและการกระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดระยอง (ปีที่ 1) : รายงานโครงการวิจัยพรเทพ พรรณรักษ์; เอนก โสภณ; อานุภาพ พานิชผล
2557การศึกษาการเลี้ยงเพรียงทรายPerinereis nuntiaร่วมกับฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด(Harpacticoid copepod)ในระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย์(ระยะที่ 1) :ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด : รายงานผลการวิจัยพรเทพ พรรณรักษ์
2560การศึกษาต้นแบบการเลี้ยงโคพีพอดเพื่อใช้เป็นอาหารมีชีวิตของสัตว์น้ำ : รายงานผลการวิจัยพรเทพ พรรณรักษ์
2561การศึกษาประสิทธิภาพพอลิแซคคาไรด์จากสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้เป็นพรีไบโอติกเอนก โสภณ; อภิชาติ กาญจนทัต; เอกธิดา ทองเด็จ
2557การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสมภพ รุ่งสุภา
2557การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กจากระบบนิเวศทางทะเลของหมู่เกาะแสมสารและเกาะสีชัง : องค์ประกอบทางชีวเคมีและการใช้ประโยชน์อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์; พรเทพ พรรณรักษ์
2557การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสมภพ รุ่งสุภา
2548ทรัพยากรชายฝั่งและชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์; ดุษฎี ชาญลิขิต; สมภพ รุ่งสุภา; สุรพล ชุณหบัณฑิต; เอนก โสภณ; สมบัติ อินทร์คง; อานุภาพ พานิชผล; ชลธยา ทรงรูป; ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; ศุภิชัย ตั้งใจตรง; นนทิวิชญ์ ตัณฑวณิช; ศิริวรรณ ศิริบุญ; บุศริน บางแก้ว; ชเนตตี มิลินทางกูร; วันดี รักชาติ; ศรีสุดา จารยะพันธุ์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554การใช้สาหร่ายข้อ (Gracilaria salicornia) และสาหร่ายช่อพริกไทย (Caulerpa lentillifera) เป็นตัวกรองชีวภาพในระบบบ่อเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำทะเลหมุนเวียน : รายงานผลการวิจัยนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์; วรรณณี แสนทวีสุข; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
2555ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิต : ระยะที่ 3 การเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ (Imposex induction) ในห้องปฏิบัติการณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
2559การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยาของน้ำจืดต่อระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน : รายงานผลการวิจัยอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์; กัลยา วัฒยากร; ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล; ปราโมทย์ โศจิศุภร; สมภพ รุ่งสุภา; ณิชยา ประดิษฎ์ทรัพย์; พรเทพ พรรณรักษ์; สุริยัณห์ สาระมูล
2556การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กจากระบบนิเวศทางทะเลของหมู่เกาะแสมสารและเกาะสีชัง : รายงานวิจัยอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์; ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์
2558การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะท้ายค้างคาว จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสมภพ รุ่งสุภา
2558การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กจากระบบนิเวศทางทะเลของหมู่เกาะแสมสารและเกาะสีชัง: องค์ประกอบของกรดไขมัน : รายงานผลการดำเนินงานอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
2559การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง สำหรับทดแทนปุ๋ยเคมี : รายงานผลการวิจัย ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559เอนก โสภณ
2553ประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่ทำให้เกิดโรคในหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina LiNNaEUS 1758ทิพวรรณ ตัณฑวณิช; วีณา เคยพุดซา
2546การศึกษาความต้องการทางโภชนาการของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอจำ อรัณยกานนท์; นุดล โมฬี
2553ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย : ระยะที่1 การสำรวจชนิดของหอยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์; นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
2559สถานภาพการระบาดของโรคปะการังอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในแนวปะการังเขตน้ำตื้นบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31