Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 11-20 of 904 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรมผ้าอนามัยสุทธิยา พานิชกุล, 2522-
2549โครงสร้างตลาดสุราในประเทศไทยหลังการเปิดเสรีชัยพร เซียนพานิช
2547โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย และผลกระทบต่อการใช้ในประเทศไทยก้องเกียรติ ร่มสงฆ์
2525โครงสร้างการกระจายรายได้ของระบบเศรษฐกิจไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
2525โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์; ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ; ประพันธ์ เศวตนันทน์; ไพศาล เล็กอุทัย; สรชัย พิศาลบุตร; สุชาดา กีระนันทน์; อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; อุทุมพร ทองอุไทย
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชโยดม สรรพศรี
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โสตถิธร มัลลิกะมาส
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชโยดม สรรพศรี
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นวลน้อย ตรีรัตน์