Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 31-40 of 912 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555แนวทางการกำกับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทยปารมิตา อุทาสิน
2560แนวจริตของพริตตี้ในเขตกรุงเทพมหานครณัฐฎา คงศรี
2534แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในประเทศไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการเกษตร : รายงานผลการวิจัยศรีวงศ์ สุมิตร; ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2527แนวความคิดเรื่องระบบความคิดหรืออุดมการ (Ideology)เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล
2549เส้นโค้งฟิลลิปส์ในประเทศไทย ภายใต้ช่วงเวลาการดำเนินนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อกิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล
2558เศรษฐศาสตร์เชิงทดลองว่าด้วยประเภทของแรงจูงใจต่อการบริจาคชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์
2552เศรษฐศาสตร์สถาบันว่าด้วยการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาอิสร์กุล อุณหเกตุ
2550เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล
2528เศรษฐศาสตร์การเมืองไม่สามารถเสนอทางออกให้กับสังคมไทยได้จริงหรือ?ไม่มีข้อมูล
2532เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยเสน่ห์ จามริก