Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19198
Title: การเคลื่อนไหวภาคประชาชนไทยบนอินเทอร์เน็ตกับโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ
Other Titles: Thai civic movement on the internet and economic globalization
Authors: สมพร อัจนปัญญา
Advisors: พิรงรอง รามสูต
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Pirongrong.R@chula.ac.th
Subjects: ประชาสังคม -- ไทย
โลกาภิวัตน์
Issue Date: 2550
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวภาคประชาชนไทยด้านโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจบนอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ภาคประชาชนไทยด้านโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งหมด 3 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์โลคัลทอล์ค (www.localtalk2004.com), เว็บไซต์เอฟทีเอวอทช์ (www.ftawatch.org) และ เว็บไซต์โฟกัส (www.focusweb.org) โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า เว็บไซต์กรณีศึกษาทั้ง 3 เว็บไซต์ เป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชนบนอินเทอร์เน็ตใน 2 ลักษณะคือ 1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนด้านข้อมูลและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ในประเด็นด้านโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ หรือที่มีความสนใจร่วมกันในประเด็นดังกล่าว โดยผ่านการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ (Hyper Link) 2. การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และ Mailing List นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของเว็บไซต์กรณีศึกษาทั้ง 3 ล้วนมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ 1)ต่างเป็นไปเพื่อตีแผ่ข้อมูลข้อเท็จจริงสู่สังคม 2)ขยายแนวร่วมในการเรียกร้อง และ 3)ทักท้วงให้ภาครัฐได้คิดทบทวนผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านในประเด็นโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่า แม้อินเทอร์เน็ตจะมีศักยภาพในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม หากแต่ก็มีข้อจำกัดทั้งจากตัวอินเทอร์เน็ตและสภาพสังคมไทยที่เอื้ออำนวยให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงตามลัทธิบริโภคนิยม ส่งผลให้การเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตไม่อาจนำไปสู่ข้อสรุปและการเคลื่อนไหวในโลกจริงได้ (Real World)
Other Abstract: The objective of the research is to study Thai civic movement on economic globalization through case studies of three websites: www.localtalk2004..com, www.ftawatch.org, and www.focusweb.org. Documentary research, content analysis and in-depth interview are used as the means of study. According to the research, all three websites reflect two characteristics of civic movement as the followings: 1. These three websites use the Hyperlink system to disseminate news and information to the public as well as to seek for the cooperation and support from alliances in their civic networks; 2. These three website provide space for the public to exchange and express their opinions through Internet applications such as e-mail and mailing list. In addition, their movements have the same objectives; 1) to disclose facts about economic globalization to the public. 2) to expand upon civic networking on issues regarding on economic globalization 3) to built pressure upon the government for prudent consideration on economic matters and trade-related. The research finds that the Internet has a lot of potential to support civic movements. However, due to computer technology constraint and the usual pattern of local Internet use that tends to be entertainment-oriented. Thai civic movement in cyberspace could not lead to conclusive action and substantive movement in the real world.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วารสารสนเทศ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19198
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2007.1407
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2007.1407
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Somporn_a.pdf4.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.