Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19428
Title: ผลกระทบต่อเมืองของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
Other Titles: Urban impacts of famous schools in Bangkok's inner metropolitan area
Authors: อุทัย ชาติเผือก
Advisors: ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Sakchai.K@Chula.ac.th
Subjects: นิเวศวิทยาเมือง
จราจรในเมือง
โรงเรียน
Urban ecology (Sociology)
City traffic
Schools
Issue Date: 2553
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและนักเรียน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งเป็นคำถามปลายปิด(Closed response questions) และการสัมภาษณ์(Interviews) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จำนวน 4 โรงเรียน ด้วยวิธีต้องประสงค์(Purposive Sample) ได้แก่ เตรียมอุดมศึกษา สามเสนวิทยาลัย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถมและมัธยม)และราชินี และสุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ด้วยวิธีคำนวณจากสูตร Taro Yamane ที่มีความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ได้โรงเรียนละ 400 ชุด รวมเป็นจำนวน 1,600 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ใช้วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์สิ่งดึงดูดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง(Movement Attractor)เข้ามาในเขตชั้นในกรุงเทพมหานคร เพื่อหาผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่าการเดินทางของนักเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงส่งผลกระทบต่อเมืองด้านปัญหาจราจรพอสมควร เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่รับส่งนักเรียนด้วยรถยนต์ส่วนตัว แต่เลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยการออกจากบ้านแต่เช้าในช่วงเวลา 6.01-6.30 น.และใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30-60 นาที มากที่สุด โดยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนชั่วโมงเร่งด่วน(Peak hour) การเดินทางส่งนักเรียนจึงไม่ส่งผลกระทบด้านการจราจรต่อเมืองโดยตรง แต่หลังจากส่งนักเรียนแล้วพบว่าผู้ปกครองจะเดินทางต่อเนื่องไปสถานที่ทำงานและกลับบ้าน ทำให้ยานพาหนะไปเพิ่มปริมาณจราจร(Traffic Volume)ในชั่วโมงเร่งด่วน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรและสูญเสียเวลา จากการวิเคราะห์สิ่งดึงดูดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง(Movement Attractor)ไม่ว่าสถานที่ราชการ สถานประกอบการด้านธุรกิจและการค้าต่างๆ ในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ามาใช้บริการเป็นการเดินทางต่างช่วงเวลากับการเข้าเรียนของโรงเรียนต่างๆ แต่อาจเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ปกครองเดินทางไปยังที่ทำงานหลังจากส่งนักเรียน ส่วนการรับนักเรียนตอนเย็นอาจเป็นเวลาใกล้เคียงกับการเลิกงาน ดังนั้นการเดินทางดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเมืองโดยตรง ส่วนการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยของนักเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง พบว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายมาจากส่วนภูมิภาคมาก โดยมาเช่าหอพักใกล้โรงเรียนซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการเดินทางไกล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายมาจากส่วนภูมิภาคเช่นกันแต่ไม่มากนัก ทั้งนี้จะมีการเคลื่อนย้ายภายในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อได้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยในพื้นที่บริการของโรงเรียน โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตรและโรงเรียนราชินี มีการเคลื่อนย้ายภายในเขตกรุงเทพมหานครแต่มีจำนวนไม่สูงนัก โดยผู้ปกครองบางรายที่มีความพร้อมก็จะซื้ออาคารชุดใกล้โรงเรียนให้บุตรหลานอยู่อาศัยระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน หรืออาศัยบ้านญาติ ทำให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามืด หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลและการจราจรติดขัด อันเป็นการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังนั้นการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยของนักเรียนซึ่งมีจำนวนไม่มากนักจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเมือง แต่พบว่านักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากได้รับผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตที่เคร่งเครียดโดยต้องตื่นแต่เช้ามืด มีความเครียดในการเดินทางซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจและมีผลไปถึงประสิทธิภาพการเรียนและการงาน ยิ่งกว่านั้นผู้ปกครองและนักเรียนได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าเรียน การแข่งขันในการเรียนสูง การต้องเรียนเสริม และการมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะพบว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทำให้เกิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน เช่น ร้านสะดวกซื้อ สถาบันกวดวิชา รถเข็นขายอาหาร รองรับนักเรียน และสัมพันธ์กับกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ ร้านทำผม เพื่อรองรับผู้ปกครองหรือเป็นแหล่งนัดหมายบุตรหลานหลังเลิกเรียน ดังนั้นโรงเรียนมีชื่อเสียงจึงมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเมืองบริเวณโรงเรียน แนวทางในการบรรเทาปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่มีชื่อเสียงให้กระจายอยู่นอกเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร และพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนต่างๆให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เพื่อลดค่านิยมที่ให้ความสำคัญเฉพาะกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเท่านั้น นอกจากนี้อาจจะสร้างหอพักให้อยู่ภายในโรงเรียนหรืออยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อลดปัญหาการเดินทางและการเคลื่อนย้ายเข้ามาในเขตเมือง
Other Abstract: This research aims to study the physical and environmental impacts at the inner Bangkok metropolitan areas as well as impacts on quality of life of parents and students. The methodologies of this research are data collection from the questionnaires using closed response questions and interviews. The samples of this research consist of 4 famous schools which are Triam Udom Suksa School, Samsen Wittayalai School, Srinakharinwirot University Prasanmit Demonstration School (Primary and Secondary), and Rajini School, chosen by purposive sampling and calculated from Taro Yamane formula, with reliability 95% and error ± 5%, so there are 400 sets per schools or totally 1,600 samples of students from the famous schools. Data came from analysing movement attractor to the inner Bangkok metropolitan area and by statistic method, in order to know the impacts. It was found that transportation of students from famous schools provide moderate impacts on urban traffic problems, because most parents and students get to the schools by personal cars and need to avoid traffic congestion by leaving their home around 6.01-6.30 am. and use time period for transportation around 30-60 minutes. As most students arrive the schools before the peak hour, so transportation to school will not directly cause traffic problems. Meanwhile, after leaving the schools, parents will continue to their offices or go home, this make high traffic volume and will result in traffic problems and time wasting. From analysing the movement attractor such as government offices, business and trading places located at the inner Bangkok metropolitan, it was found that people will come to these places at the same time when parents drive to their offices. On the other hand, taking students to home after finishing schools may effect to the city directly because this may at the same time of office closing. According to residential mobility of students from famous schools, it was found that Triam Udon Suksa School result in provincial mobility. Some students from this school rent nearby dormitories in order to avoid long distant transportation. Samsen Wittayalai School also result in provincial mobility as well, but only a small proportion. There also be mobility within Bangkok district in order to make students having the right to live in the service area of the schools. For Srinakharinwirot University Prasanmit Demonstration School (Primary and Secondary) and Rajini School, they do not have much mobility within Bangkok district. Some parents who are affordable may buy condominiums located on the school area for their children or let their children live with relatives, so that the students do not have to wake up in the early morning, take a long distant driving to school, and face traffic jam. Therefore, residential mobility of this small group of students will not provide an impact on the city. However, many students and parents were affected on their quality of life when they have to wake up earlier and have stress on traffic. This will affect on them both physical and mental, leading to drop in learning and working efficiency. Moreover, increasing in expenditure from preparation for admission, educational competition, and supplement learning will directly affect on them as well. Additionally, it was found that famous schools make some new activities occurred inside the school area or nearby, such as convenient stores, tutor institutes, and cart food to serve students. This relates to existing activities around the schools, such as department stores, coffee shops, and beauty salon that favor parents or as meeting places after their children finish schools. As a result, famous schools contribute to some environmental changes around the schools. Therefore, one of the solutions to mitigate the problems is that concerning department should consider establishing the famous schools network scattered outside the inner area of Bangkok. Another way is to delvelop other schools to have better quality and standard in order to reduce the social value of focusing only famous schools. Besides, there should have dormitories inside or nearby the school area in order to reduce transportation problems and mobility to the city area.
Description: วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Degree Name: การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การวางผังเมือง
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19428
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uthai_ch.pdf10.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.