Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19487
Title: การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้านภายหลังการได้รับ เมดร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตน
Other Titles: Changes of uterine and mammary tissue after administration of medroxyproesterone acetate and proligestone in domestic cat
Authors: กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่
Advisors: สุดสรร ศิริไวทยพงศ์
อนุเทพ รังสีพิพัฒน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
Advisor's Email: Sudson.S@Chula.ac.th
Anudep.R@Chula.ac.th
Subjects: แมว
คุมกำเนิด
Issue Date: 2550
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้านที่ได้รับโปรเจสตินชนิดโปรลิเจสโตน(PROL) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเมดร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต (MPA) และกลุ่มควบคุม แบ่งแมวบ้านเพศเมียเป็น 3 กลุ่มๆละ 6 ตัว ฉีด PROL, MPA และน้ำเกลือเพียงครั้งเดียวให้แมวตามกลุ่มที่กำหนด หลังจากนั้น 15 วัน เก็บตัวอย่างมดลูกและเนื้อเยื่อเต้านมเพื่อตรวจลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค ดัชนีงอกขยาย PCNA และองค์ประกอบของเซลล์ในระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ผลการศึกษาพบว่ามดลูกของแมวในกลุ่มที่ได้รับ PROL และ MPA มีขนาดใหญ่ขึ้น มีน้ำหนักมวล น้ำหนักมวลสัมพัทธ์ และเส้นผ่านศูนย์กลางปีกมดลูกมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรเจสติน ไม่พบการขยายขนาดของเต้านมในทางมหกายวิภาคในทุกกลุ่มทดลอง ไม่พบความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคและระดับการงอกขยายของเนื้อเยื่อมดลูกและเต้านมระหว่างแมวที่ได้รับ PROL และ MPA ซึ่งส่วนใหญ่มีการงอกขยายในแบบ endometrial hyperplasia และmammary fibroepithelial hyperplasia ตามลำดับ ดัชนี PCNA ไม่สามารถบ่งชี้ความแตกต่างของระดับการงอกขยายที่ชัดเจนระหว่างเนื้อเยื่อเต้านมและมดลูกของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง การศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่านพบการเพิ่มขึ้นของ microvilli และ secretory granules ในเซลล์เยื่อบุต่อมของมดลูกแมวที่ได้รับโปรเจสตินชนิด PROL โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า PROLสามารถกระตุ้นให้เกิดการเจริญงอกขยายของเนื้อเยื่อมดลูกและเต้านมในแมวบ้านได้คล้ายกับ MPA ทั้งในระดับมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค ซึ่งการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่านเป็นเทคนิคที่ช่วยยืนยันและแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่พบในระดับเซลล์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
Other Abstract: The aims of this study were to investigate the alteration of uterus and mammary gland in domestic cat administrated proligestone(PROL) or medroxyprogesterone acetate(MPA). Eighteen female cats were divided into 3 groups. Group 1, 2, and 3 were administrated PROL, MPA or normal saline, respectively. Mammary and uterine tissue were biopsied and examined, at 15 days later. Gross and histological lesion, transmission electron microscopic (TEM) examination, and PCNA index were evaluated. The results revealed that uterine size, weight, relative weight, and outer diameter were significantly increased in PROL and MPA treated cats, but no statistical difference between these groups. No evidence of mammary gland enlargement was observed in control group. Histological finding demonstrated the endometrial hyperplasia and mammary fibroepithelial hyperplasia in both progestin treated groups. Histopathological scoring of mammary gland and uterus indicated no statistical difference between cats treated with PROL and MPA. PCNA index provided overlapping results of mammary gland and uterus proliferation among placebol, PROL, and MPA treated specimens. Ultrastructure of uterine gland showed the increasing number of microvilli and secretory granules in PROL treated cats. In conclusion, clinical single dose of PROL administrated capable to induce uterine and mammary gland proliferation in domestic cat resemble to MPA.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19487
Type: Thesis
Appears in Collections:Vet - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grisnarong_wo.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.