Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19583
Title: การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
Other Titles: Proposed strategies for risk management of curriculum management of educational administration programs in private higher education institutions in Thailand
Authors: หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
Advisors: บุญมี เณรยอด
ศิริเดช สุชีวะ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
Siridej.S@Chula.ac.th
Subjects: การบริหารความเสี่ยง
การวางแผนหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- หลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลจากแบบสอบถามและเอกสารงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ในการดำเนินงานการจัดหลักสูตร สภาพการจัดหลักสูตร มีความพร้อมทั้งคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและอาคารสถานที่ แต่สื่อ-อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนและการค้นคว้าหาข้อมูลยังไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยเท่าที่ควร การศึกษาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของการจัดหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประชากรได้แก่ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก จากสถาบันที่ทำการศึกษาทั้ง 19 สถาบัน และการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงของการจัดหลักสูตรบริหารการศึกษา ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกิดขึ้นในอนาคต 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 3) ความเสี่ยงด้านการขาดข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นของการจัดหลักสูตร 4) ความเสี่ยงด้านการแข่งขันภายในประเทศ 5) ความเสี่ยงด้านการเงิน 6) ความเสี่ยงด้านการขาดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 7) ความเสี่ยงด้านการจัดการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 8) ความเสี่ยงด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 9) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 10) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หรือ ภาพลักษณ์ 11) ความเสี่ยงด้านผู้บริหารลักสูตร 12) ความเสี่ยงด้านผลผลิตและบริการ กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของการจัดหลักสูตรการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยจำแนกเป็นกลยุทธ์ระดับสถาบัน ระดับคณะ และ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่กลยุทธ์เชิงรุกที่สนองตอบต่อสภาวการณ์แข่งขัน การจัดทำฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อการวางแผนการดำเนินงานการจัดหลักสูตร การเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงานการจัดหลักสูตร การจัดหา สื่อ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการใช้งานในการจัดหลักสูตร การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและ ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน การเพิ่มจำนวนและพัฒนาคณาจารย์ประจำ
Other Abstract: The purposes of this research are to propose strategies for risk management of curriculum management of educational administration program in private higher education institutions in Thailand. The data collection methods are questionnaires and research papers. The research found that having a renowned faculty and superior buildings help in making the curriculum easier to manage. But, the teaching media and technology as well as the information acquisition are not enough and not modern. Researchers used questionnaire and focus groups to study curriculum management. Samples came from a management team, teaching staff, Master and PhD students from 19 representative institutions. The research found that risk of curriculum management of educational administration program are 1) Future regulation changes Risk 2) Compliance with current regulators Risk 3) Lacks of information about the necessity of curriculum management Risk 4) Internal Competition Risk 5) Financial Risk 6) Lacks of efficient technology Risk 7) Education management does not meet student's need Risk 8) Organizational structure Risk 9) Operational risk 10) Reputation risk 11) The curriculum management team Risk and 12) Results and services Risk. Strategies for risk management of curriculum management of educational administration program in private higher education institutions in Thailand, categorized into institutional, faculty and operational level, are the approach strategy which can respond to the competitive circumstance, the complete database design to plan for the implementation of curriculum management, the preparation of responsible staff, the reasonable budget allocation, the preparation of modern media, equipment and technology to support the implementation of curriculum management, more various PR methods to better target the prospect students and the increase in number and quality of permanent teaching staff.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: บริหารการศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19583
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nungruthai_ti.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.