Env - Research Reports : [56] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การวิเคราะห์ผลของตัวกลางต่อสัญญาณของปรอท และการตกค้างของปรอทที่ความเข้มข้นสูงระหว่างการตรวจวัดด้วยเครื่อง ICP-OESกวีร์ ไตรตียะประเสริฐ
2541การศึกษาสารอาหารที่ก่อปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำของประเทศไทย : กรณีศึกษาแม่น้ำปิง-วัง-ยม-น่าน-เจ้าพระยาธีรพล คังคะเกตุ
2554การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : รายงานการวิจัยเสาวนีย์ วิจิตโกสุม
2541พัฒนาการด้านแนวคิดและยุทธวิธีของการจัดการ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวรรณี พฤฒิถาวร
2548การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำจันทบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียงล้ำเลิศ; กนกศักดิ์ แก้วเทพ
2549มลพิษทางเสียงและการควบคุม : รายงานฉบับสมบูรณ์นพภาพร พานิช
2541การศึกษาปริมาณฝุ่นที่มีผลกระทบต่อระบบการหายใจ : รายงานการวิจัยอรุบล โชติพงศ์
2558โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนเพื่อลดการเคลื่อนตัวของโลหะหนักในดินศีลาวุธ ดำรงศิริ
2554แนวทางการจัดการพื้นที่โดยใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism) เพื่อเศรษฐกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิดในบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี : รายงานการวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2545โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวรรณี พฤฒิถาวร; เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร
2540แผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีจันทรา ทองคำเภา
2541การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม : รายงานผลการวิจัยวรรณี พฤฒิถาวร; สุบเดศ วามสิงห์
2539การศึกษาสภาวะแวดล้อมของการอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการศึกษาวิจัยเสถียร รุจิรวนิช
2541การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยทวีวงศ์ ศรีบุรี
2546โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณทวีวงศ์ ศรีบุรี
2546คู่มือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติทวีวงศ์ ศรีบุรี
2547การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมียมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย : รายงานผลงานวิจัยทิพย์วรรณ แซ่มา
2527จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ชัยพร วิชชาวุธ; ธีระพร อุวรรณโณ
2551การใช้โพลีเมอร์นาโนแอมฟิฟิลลิคโพลียูรีเธนในการดูดซับสารออแกนโนคลอรีนจากดินและการพยากรณ์การดูดซับเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2546หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลทวีวงศ์ ศรีบุรี; สุรพล สุดารา; ศุภิชัย ตั้งใจตรง; ลือชัย ครุธน้อย; ผ่องศรี จั่นห้าว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56