Health - Research Reports : [37] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue DateTitleAuthor(s)
2541โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ : รายงานฉบับสมบูรณ์นิกร ดุสิตสิน; ปรีดา ทัศนประดิษฐ์; ศรีริน สินธุภัค; สมภพ ลิ้มพงษานุรักษ์; พูลพงศ์ อิทธิพงศ์; ยุพา อ่อนท้วม; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
2549การสร้างต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในชุมชนไทย : กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารพิษซีราลีโนนในอาหารสัตว์พาลาภ สิงหเสนี; ธีรเดช สุระมานะ; ศศิธร แจ่มถาวร; ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา; นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์; กัลยา ซาพวง
2549การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้านปัญหาความรุนแรงทางเพศในมิติหญิงชาย : รายงานฉบับสมบูรณ์มนทกานติ์ เชื่อมชิต; นุชนาฏ หวนนากลาง; อรอุมา ซองรัมย์
1989Embryo transfer in Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis)Peerasak Chantaraprateep; Nikorn Dusitsin; Chainarong Lohachit; Kobayashi, Gunjiro; Mongkol Techakumphu; Prachin Virakul; Annop Kunavongkrit; Prasert prateep
2546คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยรัตนา สินธุภัค; เขมิกา ยามะรัต; อรอุมา ซองรัมย์; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; ไพลิน ศรีสุขโข; วีระ นิยมวัน; นิกร ดุสิตสิน
2529ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัวปรีดา ทัศนประดิษฐ์; อุษณีย์ พึ่งปาน; วิชัย โปษยะจินดา
2546การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยศุทธฤทัย เชิญขวัญมา; กัลยา ซาพวง; เอกพันธ์ ฤทธา; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2527การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัยประโยชน์ ตันติเจริญยศ; มาลินี ลิ้มโภคา; สมุทร สิริเวชพันธุ; รุ่งเจริญ กาญจโนมัย; พิบูล ไชยอนันต์; วรวิทย์ ทัตตากร; พิเคราะห์ อาจทรงคุณ
2544การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; เอกพันธ์ ฤทธา; ไพลิน ศรีสุโข; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
2545รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; ปิยลัมพร หะวานนท์; อรอุมา ซองรัมย์; เขมิกา ยามะรัต; ไพลิน ศรีสุโข; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; วนิดา กมลฉ่ำ; สมเกียรติ อรุณภาคมงคล; บุษบา เตชาชัยนิรันด์
2541ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบอุษณีย์ พึ่งปาน; วิภา ด่านธำรงกูล
2531การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัยอุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์; สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์; วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์; สุมนา ชมพูทวีป; นิกร ดุสิตสิน
2538ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช
2541ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัยอุษณีย์ พึ่งปาน; วิภา ด่านธำรงกูล; ชนิดา พลานุเวช; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
2540การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วิภา ด่านธำรงกูล; สมชาย อิสระวาณิชย์; รัตนา สินธุภัค; วราพรรณ ด่านอุตรา; วัฒนา อู่วาณิชย์
2544การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์จากผู้ป่วยไทย : รายงานผลการวิจัยกาญจนา รังษีหิรัญรัตน์
2546การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาครัตนา สินธุภัค; สมชาย อิสระวาณิชย์; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; ไพลิน ศรีสุขโข; อรอุมา ซองรัมย์; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2537การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; อรุณ ลีลาพฤทธิ์
2532การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรัม : รายงานผลการวิจัยไพลิน ศรีสุขโข
2533การปรับปรุงวิธีตรวจภาวะพร่องจี 6 พีดี : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; ฉวีวรรณ อิ่มพันธ์; นิกร ดุสิตสิน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37