Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19896
Title: ฤทธิ์ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกายของผลพุงทะลายในหนูทดลอง
Other Titles: Immunomodulatory activity of scaphium scaphigerum fruits in mice
Authors: ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
Advisors: เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์
วัชรี ลิมปนสิทธิกุล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
Wacharee.L@Chula.ac.th
Subjects: ระบบภูมิคุ้มกัน
Issue Date: 2550
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ปัจจุบันผล Scaphium scaphigerum ได้รับความนิยมในการนำมาบริโภคเป็นเครื่องดื่ม ตำราการแพทย์แผนไทยระบุสรรพคุณของเนื้อผล S. scaphigerum เพื่อแก้อาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการตาอักเสบ การศึกษาวิจัยในหลอดทดลองพบว่า สารสกัดน้ำจากผล S. scaphigerum มีโพลีแซคคาไรด์เป็นองค์ประกอบ สามารถกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว และกระตุ้นการทำงานของ macrophageได้ ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของผล S. scaphigerum ที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง การวิจัยนี้ได้ศึกษาฤทธิ์ของผล S. scaphigerum ทั้งในหนูปกติ และ หนูที่ได้รับการกดภูมิคุ้มกันด้วยยา cyclophosphamide (CP) เม็ดเลือดแดงแกะเป็นแอนติเจนที่ใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการตอบ สนองของภูมิคุ้มกันร่างกาย ผลการศึกษาในหนูปกติพบว่า การป้อนผล S. scaphigerum สามารถยับยั้งการอักเสบจากปฏิกริยา delayed-type hypersensitivity (DTH) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสัมพันธ์กับขนาดของผล S. scaphigerum ที่ให้ แต่ไม่พบความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของการสร้างแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงแกะ การป้อนผล S. scaphigerum ในขนาด 78 มก./กก. ยังส่งผลต่อการทำงานของ peritoneal macrophage ในการหลั่ง nitric oxide เพิ่มขึ้น เมื่อได้รับการกระตุ้นจาก lipopolysaccharide สำหรับการศึกษาในหนูที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน พบว่า การให้ผล S. scaphigerum ในขนาด 78 มก./กก. จะเพิ่มการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในปฏิกริยา DTH, การสร้างแอนติบอดี และปริมาณ lymphocyte ในกระแสเลือด ชนิด CD4[subscrip+] T lymphocyte และ CD8[subscrip+] T lymphocyte ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นในหนูที่ได้รับยา CP ยังไม่ได้คืนสู่ระดับเดียวกับที่พบในหนูปกติทั้งหมด แต่สามารถลดความรุนแรงในการกดภูมิคุ้มกันจาก CP ได้ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผล S. scaphigerum มีฤทธิ์ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกายทั้งในส่วน innate และ adaptive immunity ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำผล S. scaphigerum ไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือการพัฒนาสารช่วยการเจริญเติบโตในสัตว์
Other Abstract: Nowadays, Scaphium scaphigerum fruits are widely used as a beverage. The claimed efficacies in folklore medicine are treatment of sore throat and conjunctivitis. The in vitro study demonstrated the water extract of S. scaphigerum fruits contained large amount of polysaccharide which could stimulate leukocyte proliferation and macrophage function. This research objective was to study the effect of S. scaphigerum fruits on immune system in the laboratory animal. The effect of S. scaphigerum was investigated in immunocompetent mice and cyclophosphamide-induced immunosuppressed mice. Sheep red blood cells (SRBC) were used as an antigen for immunization. The results from immunocompetent mice showed that the oral administration of S. scaphigerum significantly inhibited delayed-type hypersensitivity (DTH) reaction in a dose dependent manner but not significantly changed the SRBC-induced antibody production. S. scaphigerum at the concentration of 78 mg/kg resulted in the increment of nitric oxide releasing function of peritoneal macrophage when activated by lipopolysaccharide. The results from immunosuppressed mice showed that 78 mg/kg S. scaphigerum could significantly increase DTH reaction, antibody production, the absolute numbers of CD4[subscrip+] T lymphocyte and CD8[subscrip+] T lymphocyte. Although the increasing of immune responses after S. scaphigerum treatment in immunosuppressed mice did not restored back to the same level as those of the immunocompetent mice but it could alleviate the harmful immunosuppressive effect of cyclophosphamide. This study reveals that S. scaphigerum fruits have immunomodulatory activity on both innate and adaptive immunity. This data provides the usefulness in primary health care or the development of growth promoter in livestock production.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19896
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parkpoom_Si.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.