Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 11-20 of 67 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550พัฒนาการของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปย่านประตูน้ำวิสุทธา กฤตยาพิมลพร
2550ผลกระทบต่อการค้าเสรีที่มีต่ออุตสาหกรรมนมในประเทศไทยดารุณี กฤตบุญญาลัย
2550ผลกระทบจากมาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)พักตร์พิมล ทองสมอาง
2550ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีต่อกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนในตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมสราวุธ นิยมทรัพย์
2550ผลกระทบของนโยบายภาษีต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตรสุวดี เกษโกวิท
2550ผลกระทบของการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน ต่อความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยสาริศา โคตะวีระ
2550ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อการพัฒนาชนบทไทยไพศาล วิมลรัตน์
2550ปัญหาและการจัดการความยากจนของควาญช้างชาวกูยจังหวัดสุรินทร์กันยารัตน์ เพียรชอบ
2550ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดนรินทร์ ศิรินทร์ธวัธน์
2550ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินของโลกการขนส่งผู้โดยสารวิชญพงศ์ พรมนุชาธิป