Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 21-30 of 493 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายน้ำในสังคมไทย : ศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2503-ปีปัจจุบันกนกพร คุณภูริปัญญา
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจรถตู้ในกรุงเทพมหานครใสศรี บุญรอดพานิช
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจทำผมสมศักดิ์ ชลาชล
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดพุธวัน นาควานิช
2559เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการลงทุนของไทยในเมียนมา : กรณีศึกษาโครงการทวายพีรดา ระจิตดำรงค์
2554เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาสภาพัฒนาการเมืองชาคร พิทักษ์วัชระ
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทยสุจิรา อรุณพิพัฒน์
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบินต้นทุนต่ำชนาธิป ดำสุวรรณ
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542ชัชวาลย์ โตเหมือน