Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549ภาคภูมิ วาณิชกะ
2554ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีน้ำมันปาล์มต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนสุรีวรรณ สมสกุล
2551ผลกระทบจากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดประเทศไทยของกระจกนำเข้าจากอินโดนีเซียประภาพร พรหมเมตจิต
2550นโยบายเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายเจน กิตติรัตนไพบูลย์
2556การศึกษาปัจจัยกำหนดการทำการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันของอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนสุเมธ อุดมกิจ
2549การวิเคราะห์การส่งออกข้าวจากไทยไปอิหร่านชัชชฎา หาญเจนลักษณ์
2013THE EFFECT OF NATURAL DISASTERS ON INTERNATIONAL TRADE AND COUNTRIES' CAPITALYada Phutaworavong
2012Chinese bilateral intra-industry trade with her major trading partnersTang, Bin
2006AFTA's effects on international tradeClarke, Daniel