Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 31-40 of 696 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าววิชาญ กิตติรัตนพันธ์
2545เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ในประเทศไทยกุลวดี หวังดีศิริสกุล, 2521-
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2504-2549วนิดา สัจพันโรจน์
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2547เสมอกัน เที่ยงธรรม
2556เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดการน้ำท่วม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนตลิ่งชัน กรุงเทพและชุมชนคลองโยง นครปฐมในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีพ.ศ. 2554สุรชัย ฝั้นแก้ว
2560เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกลุ่มทุนระบบรางในไทยอดิศักดิ์ สายประเสริฐ
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายในกิจการไฟฟ้าไทย : กรณีศึกษาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP2007)สายรุ้ง ทองปลอน
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549ภาคภูมิ วาณิชกะ
2548เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการการกำหนดนโยบายสาธารณะกับกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษาโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นศิรินา ปวโรฬารวิทยา
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนอัญชลี แสนสุขโชติ