Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.03 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542ชัชวาลย์ โตเหมือน
2553ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในเอเชียรริรธร วะทา
2552ปัจจัยกำหนดการขยายธุรกรรมของธนาคารต่างชาติในประเทศไทยพบกานต์ อาวัชนาการ
2546ความสามารถในการแข่งขันทางการส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างไทยกับจีนชัยยันต์ กิตติวิศิษฎ์, 2519-
2546ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก : กรณีศึกษา เซรามิคศลาดลพรพรรณ ชื่นประเสริฐสุข, 2524-
2549การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยภาวิณี ธัญกานต์สกุล
2554การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และภาวะการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยสรัลพัชร คล่องดี
2550การวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถกระบะในประเทศไทยณัฐ อมรภิญโญ
2544การวิเคราห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทยกัญญ์ นิจโภค