Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 25 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญาดา รอดสำราญ
2554เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาสภาพัฒนาการเมืองชาคร พิทักษ์วัชระ
2554อิทธิพลของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกรณีศึกษา : กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปประกอบ สุริเยนทรากร
2554สิทธิประโยชน์ทางภาษีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลวริทธิ์ คัมภีพันธ์
2554สาวใช้ : แรงงานข้ามชาติในครัวเรือนไทยกับการคุ้มครองของรัฐเอกชัย เอื้อธารพิสิฐ
2554วัฏจักรธุรกิจระหว่างประเทศและการส่งผ่านผลกระทบ กรณีศึกษากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันชนะ ธนูรัตน์
2554ภาวะเศรษฐกิจต่อการถือเงินสดของบริษัทในประเทศไทยจุฑาภรณ์ บุหลันพฤกษ์
2554พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษสันติ บุตรไชย
2554พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต พ.ศ. 2515-2551หนึ่งหทัย อินทขันตี
2554ผลได้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทยเอกสุรีย์ อำนาจพันธนากร