Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 16 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555แนวทางการกำกับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทยปารมิตา อุทาสิน
2555อัตราผลตอบแทนจากการรับรู้ในการศึกษาต่อสายอาชีวะและสายสามัญ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงรายนันท์ปพร มหาไม้
2555ภาษีโรงเรียนกวดวิชา : ข้อยกเว้นเพื่อผลประโยชน์ของใครกรองแก้ว ณ ลำปาง
2555ผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยชนิดา ปฐวีศรีสุธา
2555ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการเงินช่วยเหลือบุตรในบริบทสังคมสูงวัยรัฐวิชญ์ ไพรวัน
2555ผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของน้ำมันปาล์มที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเอกรัตน์ ธรรมทัศน์
2555ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทยชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์
2555ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทยกิตยาภรณ์ ยิ้มแย้ม
2555ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองเชียงคานจาตุรนต์ อำไพ; นวลน้อย ตรีรัตน์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทยมัทยา บุตรงาม