Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 19 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558“กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีระวัฒน์ อัฐนาค
2558เศรษฐศาสตร์เชิงทดลองว่าด้วยประเภทของแรงจูงใจต่อการบริจาคชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์
2558เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาควรินทิพย์ วรศักดิ์
2558ผลของนโยบายรัฐและบทบาทของพ่อค้าคนกลางต่อผลตอบแทนของเกษตรกร กรณีศึกษา: ห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นุชนารถ การะเวก
2558ผลกระทบเครือข่ายในตลาดที่สินค้ามีความแตกต่างในแนวนอน: กรณีศึกษาของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยธันวา แผนสท้าน
2558ผลกระทบของการสื่อสารภายในกลุ่มต่อความร่วมมือในสังคมชิตาพร รัทนีย์
2558ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศชุติกา เกียรติเรืองไกร
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้จิตติมา ลิ้มกระยารส
2558ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ต่อผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษากลุ่มประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารเกียวโตเมทินี ยงวรรณกร
2558ความยินดีที่จะจ่ายในการเลือกเป็นสมาชิกโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนันทนิตย์ ทองศรี