Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 18 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการลงทุนของไทยในเมียนมา : กรณีศึกษาโครงการทวายพีรดา ระจิตดำรงค์
2559เขาใหญ่ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลุ่มทุนมฑณ ยนต์ดัน
2559อิทธิพลของภาษาต่อประสิทธิผลการสื่อสารของธนาคารแห่งประเทศไทยนราธร มั่นสุวรรณ
2559อิทธิพลของคนรอบข้างต่อความร่วมมือในสินค้าสาธารณะธิดา เวียงสมุทร
2559ภูมิเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21กรัญย์ สุขมาก
2559ภาษีบุคคลที่เหมาะสมของไทยภายใต้พลวัตของระบบเศรษฐกิจวสิษฐ นรการเทียนสิน
2559ผลกระทบภายนอกของการส่งออกของการลงทุนจากต่างประเทศต่อการส่งออกของผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยอิทธิพัทธ์ ผลเพิ่ม
2559ผลกระทบของมาตรการเครดิตภาษีเงินได้จากการทำงานต่อความยากจน และความไม่เท่าเทียมทางรายได้วรวุฒิ ภาพิมลวัชร
2559ผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภาพของผู้ประกอบการของไทยภายในอุตสาหกรรมเดียวกันณัฎฐ์ศุภณ ดำชื่น
2559ผลกระทบของการดำเนินนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในประเทศไทยภัทรียา นวลใย