Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.022 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ผลกระทบของนโยบายการเงินผ่านช่องทางราคาหลักทรัพย์ภายใต้สภาวะตลาดขาขึ้นและขาลงกฤษณี พิสิฐศุภกุล
2550ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตลาดและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาประเทศไทยชมสมร พานิชโยทัย
2553การเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในช่วงก่อนและระหว่างวิกฤตซับไพรม์วีรภัทร์ ศรีทองสม
2550การส่งสัญญาณของเงินปันผลต่อผลประกอบการในอนาคตของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : บทบาทของมูลค่าตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์อัครนันท์ เตชไกรชนะ
2556การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอเชียตะวันออกอภิชาติ วิศิษฏ์กิจการ