Lang - Research Reports : [53] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Issue DateTitleAuthor(s)
2562นโยบายและวิธีการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย : รายงานการวิจัยจิรดา วุฑฒยากร
2018The use of listening strategies and the listening performance of Third year commerce and accountancy students, Chulalongkorn UniversityChatraporn Piamsai
2016A Development of a game-based supplementary e-learning program for english for veterinary profession ISatita Watanapokakul
2015An Investigation of Academic Plagiarism of Thai Postgraduate Learners from Interdisciplinary StudiesWalaipun Puengpipattrakul
2549การพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและการสื่อสารนานาชาติของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโปรแกรมการทดสอบให้ได้มาตรฐาน : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2525รายงานการวิจัยเชิงประเมินผลรายวิชาอังกฤษสังคมและอังกฤษธุรกิจศิริรัฐ ทองใหญ่ ณ อยุธยา; ดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์; กุลยา คัมภิรานนท์; กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์; ภามณี ขจรบุญ
2524การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กัณฑาทิพย์ สิงหเนติ; ฝอยฝา พันธุ์ฟัก; วรรณพร วีรวัฒน์; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2525ทักษะในการเรียนของนักศึกษาไทย : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2536การวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เหมาะสมที่สุด :|bรายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์; วิภาดา อิงคนาท; เปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์; เยาวรีย์ ประเสริฐภักดี; ยุพิน โภคฐิติยุกต์
2525การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีเรียนและความถนัดในการเรียนภาษาของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กาญจนา ปราบพาล; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ภัสสร สิงคาลวณิช; อมตา เวชพฤติ
2533แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้องสุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; อมตา เวชพฤติ; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์
2545การสร้างและพัฒนามาตรวัดประเมินสัมฤทธิผลของการพูดแบบนำเสนอสำหรับรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง : รายงานการวิจัยกัลยาณี เรืองมานะมงคล
2526การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนวิชาการฟัง-พูด โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุชาดา นิมมานนิตย์; นิภาพร รัตนพฤกษ์; อัมพร ชาติอัปสร; จันทร์พนิต สุรศิลป์; รัชนีโรจน์ กุลธำรง; กุลยา คัมภิรานนท์; ดวงฤดี กาญจนพันธ์; พัชรี ชินธรรมมิตร; วัลยาพร นาวีการ
2548ความคิดเห็นของอาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อแนวการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการ : รายงานวิจัยดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์; กรองแก้ว กรรณสูต
2004An investigation into language learners' use of and attitudes toward a self-access learning center : paving the path to learner autonomyPunchalee Wasanasomsithi
2523การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล (วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา 2522)วรรณพร วีรวัฒน์; ทรงพร อิศโรวุธกุล; ฝอยฝา พันธุฝัก; สุมน บุณยะชัย; สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2538การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตต่างกลุ่มคณะวิชาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการอ่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้อยทิพย์ กรมกูล; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ
1999The assessment of the reading speed and reading ability of Chulalongkorn University Commerce and Accountancy students who are trained by using a computer reading programKulaporn Hiranburana; Prakaikaew Opanon-amata
2541ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : รายงานการวิจัยอัญฑิการ์ โรงสะอาด; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัครา อัศวนพคุณ; องค์อร ธนานาถ; กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล
2538ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53