Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20162
Title: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแบบจำลองการประเมินราคาที่ดิน
Other Titles: A geographic information system for land valuation modeling
Authors: ตรงฉัตร โสตทิพยพันธุ์
Advisors: ดุษฎี ชาญลิขิต
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
Advisor's Email: Dusdi.C@Chula.ac.th
Subjects: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การประเมินราคาที่ดิน
Issue Date: 2550
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อแบบจำลองประเมินราคาที่ดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการประเมินราคาที่ดินในพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีดานสถิติศาสตร์และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการประเมินราคาที่ดิน ผู้ทำวิจัยทำการรวบรวมข้อมูลให้สัมพันธ์กับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่ดิน ในงานวิจัยฉบับนี้มีทั้งหมด 19 ปัจจัย ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลตามลักษณะถูกนำเข้าโดยใช้มอดูลชื่อ Model Builder Tool เข้ามาช่วยซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยที่อยู่ในซอฟต์แวร์ ArcGIS 9.2 ข้อมูลที่ได้จากการนำเข้าด้วยมอดูลจะถูกประมวลผล และให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ต้องนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลอยู่ในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) เพื่อการประเมินราคาที่ดินโดยอัตโนมัติ ซึ่งเขียนด้วยภาษาภาพ เพื่อลดความยุ่งยากของการทำงานสำหรับกรมธนารักษ์ ส่วนต่อกราฟิกผู้ใช้นี้ถูกออกแบบให้ประกอบด้วยมอดูลต่างๆ เช่น มอดูลในการเลือกข้อมูล แก้ไขข้อมูลตามลักษณะ การคำนวณราคาที่ดิน และการแสดงผล ผลการวิเคราะห์และประเมินราคาที่ดินพบว่าตัวแปรที่สำคัญที่มีผลต่อราคาที่ดินจากปัจจัยทั้งหมด 19 ตัวสามารถนำปัจจัยมาวิเคราะห์ได้ 9 ตัวโดยมีลำดับความสำคัญดังนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน ระยะใกล้ไกลระบบขนส่งมวลชน ค่าคะแนนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะใกล้ไกลสถานที่ราชการ ความลึกของแปลงที่ดิน และระยะใกล้ไกลห้างสรรพสินค้าตลาด ระยะใกล้ไกลสวนสาธารณะ ระยะใกล้ไกลสถานีดับเพลิง ระยะใกล้ไกลศาสนสถาน ในงานวิจัยครั้งนี้กรมธนารักษ์ได้อนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ศึกษา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้จำแนกราคาที่ดินออกเป็น 5 ลำดับ ได้แก่ แปลงที่ดินที่มีราคาต่ำมาก คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 16 แปลงที่ดินที่มีราคาต่ำ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 15 แปลงที่ดินที่มีราคาปานกลาง คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 12 แปลงที่ดินที่มีราคาสูง คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 17 แปลงที่ดินที่มีราคาสูงมาก คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 17 ของพื้นที่ทั้งหมด
Other Abstract: The study of Geographic Information System for Land Valuation Technique Modeling aims to analyze land valuation patterns in Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon using a statistical technique and to create an applied computer program for land valuation. By doing so, the author start collecting related data and performing literature reviews in order to define factors that have great impact on land value. In the research, there are 19 factors. The spatial data and attribute data are captured; with the help of a Model Builder tool, embedded in ArcGIS 9.2 software, the data are processed. The Tool also permits different sorts of data to be processed by means of a Multiple Regression Analysis statistical program. The data are finally executed and various new land valuation equations are constructed. The design of the Graphic User Interface (GUI) for an automated land valuation system is developed using a Visual Basic Language in order to facilitate access for the Treasury Department to land valuation outlines. The interface has been designed to provide flexibility in data selection, attribute data editing, land valuation computation, and display. The result of analysis show that there are 9 factors out of 19 factors that have effect on the land value data. The priorty of the 9 main factors is arranged as follows: location of the land, location of the mass transit system, useful of land, location of government organization, the depth of the land, location of the shopping mall, location of the park, location of the station and location of the religious place. In the research, only sixty percent of attribute data of land parcels are collected and provided by the Treasury Department. As a result, the land value data are classified into 5 main categories: the very low cost land is at 16 percent, low cost land is at 15 percent, moderate cost land is at 12 percent, high cost land is at 17 percent, and the very high cost land is at 17 percent.
Description: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Degree Name: อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ภูมิศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20162
Type: Thesis
Appears in Collections:Arts - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trongchat.pdf5.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.